Danh sách kiểm tra phát triển vấn đề

Phát triển

Các công cụ giúp bạn bắt đầu tạo ứng dụng

1. Tạo một thiết bị hỗ trợ Matter.

2. Đăng ký bằng Alliance để nhận Mã nhà cung cấp (VID) và Mã sản phẩm (PID) riêng của bạn. Nếu bạn không có VID hoặc PID của riêng mình, hãy chọn một mã được phân bổ cho mục đích kiểm thử. Để sử dụng VID chính thức cho nội dung tích hợp, VID sản xuất đó phải được xác minh và thêm vào danh sách cho phép.

SDK Android giúp ghép nối và kiểm soát

3. Kết nối thiết bị của bạn và bật chế độ thiết lập trong ứng dụng, ứng dụng Android hoặc Google Home app (GHA).

Thử nghiệm và dùng thử thực địa

4. Thử nghiệm các công cụ tích hợp của bạn Matter trước khi gửi xin cấp Giấy chứng nhận.

5. Thực hiện Dùng thử nội bộ (nếu bắt buộc) trước khi gửi giấy chứng nhận.

OTA (Không dây)

6. Chuẩn bị một hình ảnh OTA.

7. Kiểm tra và xác thực OTA

Chứng nhận và ra mắt

8. Hãy xem lại Các yêu cầu về giấy chứng nhận trước khi gửi yêu cầu chứng nhận.

9. Triển khai công cụ tích hợp đã được chứng nhận.