Tổng quan về giấy chứng nhận

Connectivity Standards Alliance (Alliance) tạo và quảng bá các tiêu chuẩn chung, mở giúp các sản phẩm kết nối và tương tác một cách an toàn.

Tại sao nên chứng nhận vấn đề

Giấy chứng nhận cho phép sử dụng biểu trưng Sản phẩm được chứng nhận và đăng thông tin sản phẩm trên trang web của Liên minh để xác minh. Giấy chứng nhận biểu thị việc tuân thủ một quy cách và cho thấy khả năng tương tác trong chương trình tương ứng.

  • Giảm bớt rào cản đối với việc gia nhập thị trường thông qua một hệ sinh thái công nghệ rộng lớn.
  • Cho phép sử dụng biểu trưng sản phẩm được chứng nhận Alliance độc quyền và danh sách sản phẩm trên trang web Alliance.
  • Xác nhận việc tuân thủ thông số kỹ thuật của Alliance thông qua thử nghiệm từ các chuyên gia có kinh nghiệm.

Chứng nhận WWGH

Huy hiệu Works with Google Home (WWGH) giúp người dùng biết nhanh rằng thiết bị của bạn hoạt động với Google Home.

  • Chỉ dành cho Matter — Đối tác được chứng nhận phải được Alliance và Google Matter chứng nhận.

  • Đối với Cloud-to-cloudMatter — Đối tác được chứng nhận phải là Alliance, Google Matter và Google Cloud-to-cloud.

Bảng: Sự khác biệt giữa Matter và Giấy chứng nhận của Google Cloud
Danh mục Matter WWGH
Cấp giấy chứng nhận Mỗi phiên bản của loại thiết bị Mỗi phiên bản của dự án
Mã yêu cầu giấy chứng nhận Phiên bản của tên thiết bị Mã tác nhân dự án Cloud-to-cloud
Xây dựng thương hiệu Mỗi tên thiết bị Mỗi dự án trên thiết bị
Liên kết tài khoản Không áp dụng OAuth
Chứng nhận lại TBD Hằng năm
Kiểm tra thực địa Quy trình làm việc không phải của Google Không áp dụng