Kiểm soát thiết bị Vấn đề

Sau khi thiết bị hỗ trợ Matter của bạn được ghép nối thành công và xuất hiện trong Google Home app (GHA), hãy kiểm thử điều khiển thiết bị bằng các phương thức khác nhau:

Trợ lý Google

Sử dụng Google Assistant để bật/tắt trạng thái thiết bị từ lệnh thoại.

Hãy xem phần Điều khiển các thiết bị nhà thông minh bằng lệnh thoại trong bài viết Điều khiển các thiết bị nhà thông minh được thêm vào ứng dụng Google Home để tham khảo các lệnh ví dụ.

Ứng dụng Google Home

Bật/tắt trạng thái thiết bị từ GHA.

Hãy xem phần Điều khiển thiết bị bằng ứng dụng Google Home trong bài viết Điều khiển các thiết bị nhà thông minh được thêm vào ứng dụng Google Home để biết thêm thông tin.

Màn hình thông minh

Chuyển đổi trạng thái thiết bị từ bảng điều khiển thiết bị của màn hình, chẳng hạn như Google Nest Hub (2nd gen).