Tạo chứng chỉ kiểm tra thiết bị Matter

Mặc dù không bắt buộc, nhưng một số tình huống kiểm thử yêu cầu bạn phải tạo các chứng chỉ cơ bản không phải phương thức phát hành chính thức.

Bạn không thể dùng một VID/PID kiểm thử để thực hiện một số tính năng trong hệ sinh thái của Google, bao gồm cả Bản cập nhật phần mềm OTA của thiết bị.

Hướng dẫn này giải thích cách tạo và xác minh chứng chỉ Matter không phải phiên bản phát hành công khai để sử dụng trong quá trình kiểm thử. Các loại chứng chỉ là:

 1. Tuyên bố chứng nhận (CD)
 2. Chứng chỉ trung gian chứng thực sản phẩm (PAI)
 3. Chứng chỉ chứng thực thiết bị (DAC)

Trong quá trình vận hành, thiết bị được Matter chứng nhận cần phải chứng thực, tức là chứng minh rằng đó là sản phẩm chính hãng được Matter chứng nhận. Thông tin xác thực mà thiết bị Matter sử dụng để chứng thực bao gồm:

 1. Cặp khoá chứng thực
 2. Chuỗi chứng chỉ

Chứng chỉ chứng thực thiết bị (DAC) là đường liên kết đầu tiên của chuỗi chứng chỉ. Chứng chỉ này sẽ được xác thực theo Chứng chỉ trung gian chứng thực sản phẩm (PAI). Chứng chỉ này sẽ được Cơ quan chứng thực sản phẩm (PAA) xác thực.

Chứng chỉ được ký cùng lúc khi cặp khoá chứng thực được tạo và được ký bằng khoá riêng tư của Tổ chức phát hành chứng chỉ một cấp nêu trên, tạo thành một chuỗi tin cậy. Vì vậy, chứng chỉ DAC được ký bằng khoá PAI và chứng chỉ PAI được ký bằng khoá PAA. Là đầu chuỗi, chứng chỉ PAA đều tự ký. Chuỗi tin cậy này tạo thành một cấu trúc PAA liên kết và được đồng bộ hoá bởi Sổ cái tuân thủ phân phối (DCL).

Bạn có thể xem thêm thông tin về quy trình Chứng thực và Khai báo chứng chỉ (CD) trong phần Thông báo và tài liệu chứng thực bổ sung cũng như trong Quy cách của Matter.

Cài đặt SDK Matter

Những hướng dẫn này giả định rằng bạn đang cài đặt SDK Matter. Vui lòng tham khảo tài liệu tương ứng trên GitHub hoặc xem phần Bắt đầu sử dụng Matter để biết thêm thông tin.

Cài đặt tiện ích hexdump xxd nếu bạn chưa có. Công cụ này hữu ích khi in thông tin xác thực ở định dạng kiểu C:

sudo apt-get install xxd

Tạo chip-cert

 1. Đảm bảo bạn đang sử dụng phiên bản SDK mới nhất. Các quy trình này đã được kiểm thử trên GitHub SHA 0b17bce8, trên nhánh v1.0-branch:

  $ cd connectedhomeip
  $ git checkout v1.0-branch
  $ git pull
  
 2. Tạo chip-cert. Đây là công cụ dùng cho một số thao tác liên quan đến thông tin xác thực cho các thiết bị Matter:

  1. Định cấu hình bản dựng:

   $ cd src/credentials
   $ source ../../scripts/activate.sh
   $ gn gen out
   

   Ví dụ về kết quả đầu ra của gn:

   Done. Made 5774 targets from 289 files in 658ms
   
  2. Chạy bản dựng:

   $ ninja -C out
   

   Ví dụ về kết quả đầu ra của ninja:

   ninja: Entering directory `out'
   [2000/2000] stamp obj/default.stamp
   

đúc chứng chỉ của bạn

Xuất VID/PID tuỳ chỉnh của bạn dưới dạng biến môi trường để giảm nguy cơ xảy ra lỗi văn bản khi chỉnh sửa các đối số lệnh:

$ cd ../..
$ export VID=hexVendorId
$ export PID=hexProductId

Tạo CD

 1. Tạo CD bằng chip-cert. Hiện tại, Uỷ viên này chỉ xác thực rằng VID và PID khớp với dữ liệu mà thiết bị hiển thị ở nơi khác: cụm Thông tin cơ bản, nguồn DAC và DAC (khi có dữ liệu). Bạn có thể giữ nguyên các trường khác:

  $ src/credentials/out/chip-cert gen-cd \
   --key credentials/test/certification-declaration/Chip-Test-CD-Signing-Key.pem \
   --cert credentials/test/certification-declaration/Chip-Test-CD-Signing-Cert.pem \
   --out credentials/test/certification-declaration/Chip-Test-CD-${VID}-${PID}.der \
   --format-version "1" \
   --vendor-id "${VID}" \
   --product-id "${PID}" \
   --device-type-id "0x1234" \
   --certificate-id "ZIG20141ZB330001-24" \
   --security-level "0" \
   --security-info "0" \
   --version-number "9876" \
   --certification-type "0"
  
 2. Xác minh CD. Đảm bảo mã này chứa VID/PID của bạn (ở định dạng thập phân):

  $ src/credentials/out/chip-cert print-cd credentials/test/certification-declaration/Chip-Test-CD-${VID}-${PID}.der
  

  Kết quả điểm dữ liệu:

  SignerKeyId value: hex:62FA823359ACFAA9963E1CFA140ADDF504F37160
  0x01, tag[Anonymous]: 0xffffffff, type: Structure (0x15), container:
  0x04,   tag[Context Specific]: 0x0, type: Unsigned Fixed Point (0x04), value: 1
  0x08,   tag[Context Specific]: 0x1, type: Unsigned Fixed Point (0x04), value: XXXXX // <- VID
  0x0A,   tag[Context Specific]: 0x2, type: Array (0x16), container:
  0x0D,     tag[Anonymous]: 0xffffffff, type: Unsigned Fixed Point (0x04), value: XXXXX // <- PID
  0x12,   tag[Context Specific]: 0x3, type: Unsigned Fixed Point (0x04), value: 4660
  0x15,   tag[Context Specific]: 0x4, type: UTF-8 String (0x0c), length: 19, value: "ZIG20141ZB330001-24"
  0x2B,   tag[Context Specific]: 0x5, type: Unsigned Fixed Point (0x04), value: 0
  0x2E,   tag[Context Specific]: 0x6,type: Unsigned Fixed Point (0x04), value: 0
  0x32,   tag[Context Specific]: 0x7, type: Unsigned Fixed Point (0x04), value: 39030
  0x35,   tag[Context Specific]: 0x8, type: Unsigned Fixed Point (0x04), value: 0
  

Tạo PAI và DAC

Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ sử dụng chứng chỉ Cơ quan chứng thực sản phẩm thử nghiệm (PAA) và khoá ký Chip-Test-PAA-NoVID riêng của Matter làm chứng chỉ gốc. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này làm CA gốc để tạo PAI và DAC của riêng mình.

 1. Tạo PAI bằng PAA. Bạn có thể tuỳ ý đưa thông tin PID vào PAI, nhưng việc bỏ qua thông tin này sẽ giúp bạn linh hoạt hơn trong việc kiểm thử. Nếu cần DAC cho các PID bổ sung, bạn chỉ có thể thực thi bước tạo DAC:

  $ src/credentials/out/chip-cert gen-att-cert --type i \
   --subject-cn "Matter Test PAI" \
   --subject-vid "${VID}" \
   --valid-from "2021-06-28 14:23:43" \
   --lifetime "4294967295" \
   --ca-key credentials/test/attestation/Chip-Test-PAA-NoVID-Key.pem \
   --ca-cert credentials/test/attestation/Chip-Test-PAA-NoVID-Cert.pem \
   --out-key credentials/test/attestation/"test-PAI-${VID}-key".pem \
   --out credentials/test/attestation/"test-PAI-${VID}-cert".pem
  
 2. Tạo DAC bằng PAI:

  $ src/credentials/out/chip-cert gen-att-cert --type d \
   --subject-cn "Matter Test DAC 0" \
   --subject-vid "${VID}" \
   --subject-pid "${PID}" \
   --valid-from "2021-06-28 14:23:43" \
   --lifetime "4294967295" \
   --ca-key credentials/test/attestation/"test-PAI-${VID}-key".pem \
   --ca-cert credentials/test/attestation/"test-PAI-${VID}-cert".pem \
   --out-key credentials/test/attestation/"test-DAC-${VID}-${PID}-key".pem \
   --out credentials/test/attestation/"test-DAC-${VID}-${PID}-cert".pem
  
 3. Xác minh chuỗi DAC, PAI và PAA. Nếu không có lỗi nào xuất hiện trong kết quả, thì điều đó có nghĩa là chuỗi chứng thực chứng chỉ đã được xác minh thành công:

  $ src/credentials/out/chip-cert validate-att-cert \
  --dac credentials/test/attestation/"test-DAC-${VID}-${PID}-cert".pem \
  --pai credentials/test/attestation/"test-PAI-${VID}-cert".pem \
  --paa credentials/test/attestation/Chip-Test-PAA-NoVID-Cert.pem
  
 4. Bạn có thể kiểm tra khoá của mình bằng openssl:

  $ openssl ec -noout -text -in \
   credentials/test/attestation/test-DAC-${VID}-${PID}-key.pem
  

  Kết quả điểm dữ liệu:

  read EC key
  Private-Key: (256 bit)
  priv:
    c9:f2:b3:04:b2:db:0d:6f:cd:c6:be:f3:7b:76:8d:
    8c:01:4e:0b:9e:ce:3e:72:49:3c:0e:35:63:7c:6c:
    6c:d6
  pub:
    04:4f:93:ba:3b:bf:63:90:73:98:76:1e:af:87:79:
    11:e6:77:e8:e2:df:a7:49:f1:7c:ac:a8:a6:91:76:
    08:5b:39:ce:6c:72:db:6d:9a:92:b3:ba:05:b0:e8:
    31:a0:bf:36:50:2b:5c:72:55:7f:11:c8:01:ff:3a:
    46:b9:19:60:28
  ASN1 OID: prime256v1
  NIST CURVE: P-256
  
 5. Bạn cũng có thể sử dụng openssl để kiểm tra các chứng chỉ đã tạo:

  $ openssl x509 -noout -text -in \
   credentials/test/attestation/test-DAC-${VID}-${PID}-cert.pem
  

  Kết quả điểm dữ liệu:

  Certificate:
    Data:
      Version: 3 (0x2)
      Serial Number: 2875998130766646679 (0x27e9990fef088d97)
      Signature Algorithm: ecdsa-with-SHA256
      Issuer: CN = Matter Test PAI, 1.3.6.1.4.1.37244.2.1 = hexVendorId
      Validity
        Not Before: Jun 28 14:23:43 2021 GMT
        Not After : Dec 31 23:59:59 9999 GMT
      Subject: CN = Matter Test DAC 0, 1.3.6.1.4.1.37244.2.1 = hexVendorId, 1.3.6.1.4.1.37244.2.2 = hexProductId
      Subject Public Key Info:
        Public Key Algorithm: id-ecPublicKey
          Public-Key: (256 bit)
          pub:
            04:4f:93:ba:3b:bf:63:90:73:98:76:1e:af:87:79:
            11:e6:77:e8:e2:df:a7:49:f1:7c:ac:a8:a6:91:76:
            08:5b:39:ce:6c:72:db:6d:9a:92:b3:ba:05:b0:e8:
            31:a0:bf:36:50:2b:5c:72:55:7f:11:c8:01:ff:3a:
            46:b9:19:60:28
          ASN1 OID: prime256v1
          NIST CURVE: P-256
      X509v3 extensions:
        X509v3 Basic Constraints: critical
          CA:FALSE
        X509v3 Key Usage: critical
          Digital Signature
        X509v3 Subject Key Identifier:
          21:0A:CA:B1:B6:5F:17:65:D8:61:19:73:84:1A:9D:52:81:19:C5:39
        X509v3 Authority Key Identifier:
          37:7F:24:9A:73:41:4B:16:6E:6A:42:6E:F5:E8:89:FB:75:F8:77:BB
    Signature Algorithm: ecdsa-with-SHA256
    Signature Value:
      30:45:02:20:38:8f:c5:0d:3e:90:95:dd:7d:7c:e9:5a:05:19:
      1f:2d:14:08:a3:d7:0e:b5:15:6d:d3:b0:0b:f7:b8:28:4d:bf:
      02:21:00:d4:05:30:43:a6:05:00:0e:b9:99:0d:34:3d:75:fe:
      d3:c1:4e:73:ff:e7:05:64:7a:62:8d:2d:38:8f:fd:4d:ad
  

PAA (Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng)

Bạn có thể sử dụng quy trình tương tự để tạo PAA tự ký, nhưng không cần làm như vậy.

Thay vào đó, việc chúng ta làm ở đây là sử dụng một PAA trong quá trình phát triển tự ký hiện có mà không bao gồm thông tin VID.

Để biết thêm ví dụ về cách tạo đĩa CD, hãy xem credentials/test/gen-test-cds.sh. Để biết thêm ví dụ về cách tạo PAA, PAI và DAC, hãy xem credentials/test/gen-test-attestation-certs.sh

Thay thế chứng chỉ

Thay thế PAA và PAI

 1. Chạy tập lệnh trợ giúp sau. Tập lệnh này sử dụng Công cụ chứng chỉ CHIP (chip-cert) để tạo các mảng kiểu C cho chứng chỉ của bạn.

Tải tập lệnh Trình trợ giúp chứng chỉ có thể nhúng

#!/bin/bash

#
# generate-embeddable-certs.sh script
# —----------------------------------
#
# This script generates self-minted DAC and PAI.
# The output may easily be included in your C++ source code.
#

# Edit this information with your paths and certificates
folder="credentials/test/attestation"
chip_cert_tool="src/credentials/out/chip-cert"
cert_file_der="${folder}/test-PAI-${VID}-cert.der"
cert_file_pem="${folder}/test-PAI-${VID}-cert.pem"
key_file_pem="${folder}/test-PAI-${VID}-key.pem"

type="Pai"

printf "namespace chip {\n"
printf "namespace DevelopmentCerts {\n\n"
printf "#if CHIP_DEVICE_CONFIG_DEVICE_PRODUCT_ID == ${PID}\n\n"

printcert() {
 # convert cert to DER
 if [ -f "${cert_file_der}" ]; then
   rm "${cert_file_der}"
 fi
 "${chip_cert_tool}" convert-cert "${cert_file_pem}" "${cert_file_der}" --x509-der

 printf "// ------------------------------------------------------------ \n"
 printf "// ${type} CERTIFICATE ${cert_file_der} \n\n"

 printf "constexpr uint8_t ${type}_Cert_Array[] = {\n"
 less -f "${cert_file_der}" | od -t x1 -An | sed 's/\/,/g' | sed 's/^/  /g'
 printf "};\n\n"
 printf "ByteSpan k${type}Cert = ByteSpan(${type}_Cert_Array);\n\n"

 printf "// ${type} PUBLIC KEY FROM ${key_file_pem} \n\n"

 printf "constexpr uint8_t ${type}_PublicKey_Array[] = {\n"
 openssl ec -text -noout -in "${key_file_pem}" 2>/dev/null | sed '/ASN1 OID/d' | sed '/NIST CURVE/d' | sed -n '/pub:/,$p' | sed '/pub:/d' | sed 's/\([0-9a-fA-F][0-9a-fA-F]\)/0x\1/g' | sed 's/:/, /g'
 printf "};\n\n"
 printf "ByteSpan k${type}PublicKey = ByteSpan(${type}_PublicKey_Array);\n\n"

 printf "// ${type} PRIVATE KEY FROM ${key_file_pem} \n\n"

 printf "constexpr uint8_t ${type}_PrivateKey_Array[] = {\n"
 openssl ec -text -noout -in "${key_file_pem}" 2>/dev/null | sed '/read EC key/d' | sed '/Private-Key/d' | sed '/priv:/d' | sed '/pub:/,$d' | sed 's/\([0-9a-fA-F][0-9a-fA-F]\)/0x\1/g' | sed 's/:/, /g'
 printf "};\n\n"
 printf "ByteSpan k${type}PrivateKey = ByteSpan(${type}_PrivateKey_Array);\n\n"
}

# generates PAI
printcert

type="Dac"
cert_file_der="${folder}/test-DAC-${VID}-${PID}-cert.der"
cert_file_pem="${folder}/test-DAC-${VID}-${PID}-cert.pem"
key_file_pem="${folder}/test-DAC-${VID}-${PID}-key.pem"

# generates DAC
printcert

printf "#endif // CHIP_DEVICE_CONFIG_DEVICE_PRODUCT_ID\n"
printf "} // namespace DevelopmentCerts\n"
printf "} // namespace chip\n"


 1. Sao chép nội dung của đầu ra PAI và DAC vào quá trình triển khai DeviceAttestationCredentialsProvider::GetProductAttestationIntermediateCert.

  Trên các thiết bị phát hành chính thức, PAI và DAC nằm trong Dữ liệu gốc, còn CD được nhúng trong chính chương trình cơ sở.

  1. Nếu chưa sử dụng Dữ liệu gốc, bạn nên đặt PAI trong src/credentials/examples/ExampleDACs.cpp. Trong trường hợp này, hãy thêm mã được tạo vào tệp ExampleDACs.cpp:

   ByteSpan kDacCert    = ByteSpan(kDevelopmentDAC_Cert_FFF1_801F);
   ByteSpan kDacPrivateKey = ByteSpan(kDevelopmentDAC_PrivateKey_FFF1_801F);
   ByteSpan kDacPublicKey = ByteSpan(kDevelopmentDAC_PublicKey_FFF1_801F);
   #endif
   } // namespace DevelopmentCerts
   } // namespace chip
   
   /* ------------------------------------------ */
   /* current end-of-file            */
   /* ------------------------------------------ */
   
   /* ------------------------------------------ */
   /* output of creds-codelab.sh script     */
   /* ------------------------------------------ */
   
   namespace chip {
   namespace DevelopmentCerts {
   
   #if CHIP_DEVICE_CONFIG_DEVICE_PRODUCT_ID == hexProductId
   
   ...
   
   ByteSpan kDacPrivateKey = ByteSpan(Dac_PrivateKey_Array);
   
   #endif // CHIP_DEVICE_CONFIG_DEVICE_PRODUCT_ID
   } // namespace DevelopmentCerts
   } // namespace chip
   
  2. Nếu bạn đang sử dụng Dữ liệu gốc hoặc Trình cung cấp thông tin xác thực tuỳ chỉnh, hãy nhớ chèn thông tin xác thực vào vị trí thích hợp. Bạn nên liên hệ với nhà cung cấp SoC để biết thông tin cụ thể về nền tảng của mình.

Thay thế CD

 1. Trích xuất bản trình bày văn bản nội dung của tệp CD bằng xxd:

   $ xxd -i credentials/test/certification-declaration/Chip-Test-CD-${VID}-${PID}.der
  

  Kết quả điểm dữ liệu:

   unsigned char credentials_test_certification_declaration_Chip_Test_CD_hexVendorId_hexProductId_der[] = {
    0x30, 0x81, 0xe9, 0x06, 0x09, 0x2a, 0x86, 0x48, 0x86, 0xf7, 0x0d, 0x01,
    0x07, 0x02, 0xa0, 0x81, 0xdb, 0x30, 0x81, 0xd8, 0x02, 0x01, 0x03, 0x31,
    0x0d, 0x30, 0x0b, 0x06, 0x09, 0x60, 0x86, 0x48, 0x01, 0x65, 0x03, 0x04,
    0x02, 0x01, 0x30, 0x45, 0x06, 0x09, 0x2a, 0x86, 0x48, 0x86, 0xf7, 0x0d,
    0x01, 0x07, 0x01, 0xa0, 0x38, 0x04, 0x36, 0x15, 0x24, 0x00, 0x01, 0x25,
    0x01, 0xfe, 0xca, 0x36, 0x02, 0x05, 0xce, 0xfa, 0x18, 0x25, 0x03, 0x34,
    0x12, 0x2c, 0x04, 0x13, 0x5a, 0x49, 0x47, 0x32, 0x30, 0x31, 0x34, 0x31,
    0x5a, 0x42, 0x33, 0x33, 0x30, 0x30, 0x30, 0x31, 0x2d, 0x32, 0x34, 0x24,
    0x05, 0x00, 0x24, 0x06, 0x00, 0x25, 0x07, 0x76, 0x98, 0x24, 0x08, 0x00,
    0x18, 0x31, 0x7d, 0x30, 0x7b, 0x02, 0x01, 0x03, 0x80, 0x14, 0x62, 0xfa,
    0x82, 0x33, 0x59, 0xac, 0xfa, 0xa9, 0x96, 0x3e, 0x1c, 0xfa, 0x14, 0x0a,
    0xdd, 0xf5, 0x04, 0xf3, 0x71, 0x60, 0x30, 0x0b, 0x06, 0x09, 0x60, 0x86,
    0x48, 0x01, 0x65, 0x03, 0x04, 0x02, 0x01, 0x30, 0x0a, 0x06, 0x08, 0x2a,
    0x86, 0x48, 0xce, 0x3d, 0x04, 0x03, 0x02, 0x04, 0x47, 0x30, 0x45, 0x02,
    0x20, 0x53, 0x25, 0x03, 0x2c, 0x96, 0x50, 0xb6, 0x64, 0xf4, 0x18, 0xbf,
    0x99, 0x47, 0xf8, 0x9d, 0xe6, 0xeb, 0x43, 0x94, 0xf1, 0xce, 0xb2, 0x61,
    0x00, 0xe0, 0xf9, 0x89, 0xa8, 0x71, 0x82, 0x02, 0x0a, 0x02, 0x21, 0x00,
    0xea, 0x0a, 0x40, 0xab, 0x87, 0xad, 0x7e, 0x25, 0xe1, 0xa1, 0x6c, 0xb1,
    0x12, 0xfa, 0x86, 0xfe, 0xea, 0x8a, 0xaf, 0x4b, 0xc1, 0xf3, 0x6f, 0x09,
    0x85, 0x46, 0x50, 0xb6, 0xd0, 0x55, 0x40, 0xe2
   };
   unsigned int credentials_test_certification_declaration_Chip_Test_CD_hexVendorId_hexProductId_der_len = 236;
   ```
  
 2. Sao chép văn bản bạn đã trích xuất ở bước trước vào tệp dùng để xác định CD vào bản dựng. Như trong trường hợp PAI và DAC, cách bạn thực hiện việc này phụ thuộc vào nền tảng bạn đang phát triển.

Nếu đang sử dụng ví dụ về thông tin xác thực, bạn nên thay thế nội dung của kCdForAllExamples trong ExampleDACProvider::GetCertificationDeclaration, trong src/credentials/examples/DeviceAttestationCredsExample.cpp:

  const uint8_t kCdForAllExamples[] = {
      0x30, 0x81, 0xe9, 0x06, 0x09, 0x2a, 0x86, 0x48, 0x86, 0xf7, 0x0d, 0x01,
      0x07, 0x02, 0xa0, 0x81, 0xdb, 0x30, 0x81, 0xd8, 0x02, 0x01, 0x03, 0x31,
      0x0d, 0x30, 0x0b, 0x06, 0x09, 0x60, 0x86, 0x48, 0x01, 0x65, 0x03, 0x04,
      0x02, 0x01, 0x30, 0x45, 0x06, 0x09, 0x2a, 0x86, 0x48, 0x86, 0xf7, 0x0d,
      0x01, 0x07, 0x01, 0xa0, 0x38, 0x04, 0x36, 0x15, 0x24, 0x00, 0x01, 0x25,
      0x01, 0xfe, 0xca, 0x36, 0x02, 0x05, 0xce, 0xfa, 0x18, 0x25, 0x03, 0x34,
      0x12, 0x2c, 0x04, 0x13, 0x5a, 0x49, 0x47, 0x32, 0x30, 0x31, 0x34, 0x31,
      0x5a, 0x42, 0x33, 0x33, 0x30, 0x30, 0x30, 0x31, 0x2d, 0x32, 0x34, 0x24,
      0x05, 0x00, 0x24, 0x06, 0x00, 0x25, 0x07, 0x76, 0x98, 0x24, 0x08, 0x00,
      0x18, 0x31, 0x7d, 0x30, 0x7b, 0x02, 0x01, 0x03, 0x80, 0x14, 0x62, 0xfa,
      0x82, 0x33, 0x59, 0xac, 0xfa, 0xa9, 0x96, 0x3e, 0x1c, 0xfa, 0x14, 0x0a,
      0xdd, 0xf5, 0x04, 0xf3, 0x71, 0x60, 0x30, 0x0b, 0x06, 0x09, 0x60, 0x86,
      0x48, 0x01, 0x65, 0x03, 0x04, 0x02, 0x01, 0x30, 0x0a, 0x06, 0x08, 0x2a,
      0x86, 0x48, 0xce, 0x3d, 0x04, 0x03, 0x02, 0x04, 0x47, 0x30, 0x45, 0x02,
      0x20, 0x53, 0x25, 0x03, 0x2c, 0x96, 0x50, 0xb6, 0x64, 0xf4, 0x18, 0xbf,
      0x99, 0x47, 0xf8, 0x9d, 0xe6, 0xeb, 0x43, 0x94, 0xf1, 0xce, 0xb2, 0x61,
      0x00, 0xe0, 0xf9, 0x89, 0xa8, 0x71, 0x82, 0x02, 0x0a, 0x02, 0x21, 0x00,
      0xea, 0x0a, 0x40, 0xab, 0x87, 0xad, 0x7e, 0x25, 0xe1, 0xa1, 0x6c, 0xb1,
      0x12, 0xfa, 0x86, 0xfe, 0xea, 0x8a, 0xaf, 0x4b, 0xc1, 0xf3, 0x6f, 0x09,
      0x85, 0x46, 0x50, 0xb6, 0xd0, 0x55, 0x40, 0xe2
    };

Tạo mục tiêu

Tạo và cài đặt ROM mục tiêu của bạn bằng cách sử dụng thông tin xác thực mới đúc. Phần này phụ thuộc vào nền tảng. Hãy xem tài liệu về SoC của bạn hoặc Thiết bị được hỗ trợ để biết thêm thông tin.

Phí hoa hồng cho thiết bị

Giờ đây, bạn có thể làm theo các bước đã đề cập trong bài viết Ghép nối thiết bị theo chuẩn Matter để gửi thiết bị Matter trên Google Home platform.

Khắc phục vấn đề bằng chip-tool

chip-tool có thể là một công cụ hữu ích để kiểm tra xem thiết bị của bạn có gửi đúng chứng chỉ hay không. Cách tạo ứng dụng:

$ cd examples/chip-tool
$ gn gen out/debug
Done. Made 114 targets from 112 files in 157ms
$ ninja -C out/debug
ninja: Entering directory `out/debug'
$ cd ../..

Để bật nhật ký bổ sung, bất cứ khi nào chạy chip-tool, hãy nhớ truyền cờ --trace_decode 1. Hơn nữa, bạn nên chuyển đường dẫn của tệp PaA có cờ --paa-trust-store-path.

Do đó, để đặt phí hoa hồng cho một thiết bị Thread bằng BLE, bạn có thể chạy:

```
$ examples/chip-tool/out/debug/chip-tool pairing ble-thread 1 \
 hex:Thread_credentials \
 pairing_code \
 discriminator \
 --paa-trust-store-path <path to PAA folder> \
 --trace_decode 1
```

Đối với thiết bị thử nghiệm, <PAIRING CODE>20202021<DISCRIMINATOR>3840.

Để có được thông tin xác thực Thread từ Google Nest Hub (2nd gen), bạn có thể chạy:

$ adb connect border_router_ip_address
$ adb -e shell ot-ctl dataset active -x
$ adb disconnect

Và để đặt phí hoa hồng cho một thiết bị Wi-Fi, bạn có thể sử dụng lựa chọn ble-wifi:

$ examples/chip-tool/out/debug/chip-tool pairing ble-wifi 1 "SSID" SSID_password pairing_code discriminator