Ra mắt tính năng tích hợp Matter

Bạn chỉ có thể ra mắt một hoạt động tích hợp cho Matter sau khi hoạt động này được Works with Google Home (WWGH) chứng nhận bởi Google (trạng thái đã phê duyệt). Bạn có thể chấp thuận việc phát hành nhiều phiên bản tích hợp, nhưng chỉ có một phiên bản được phát hành chính thức.

Sau khi ra mắt, phiên bản tích hợp sẽ bị xoá khỏi tất cả các phần Matter khác của Google Home Developer Console và không thể kiểm thử lại hoặc chứng nhận lại.

Chuyển đến Bảng điều khiển dành cho nhà phát triển

 1. Chuyển đến Matter > Khởi chạy.
 2. Các phiên bản tích hợp được chứng nhận sẽ xuất hiện trong phần Sẵn sàng phát hành.

 3. Nhấp vào Khởi chạy để tìm phiên bản tích hợp bạn muốn phát hành.

 4. Bạn được cung cấp tùy chọn khởi chạy ngay lập tức hoặc lên lịch để sử dụng.

 5. Chọn Ngay lập tức hoặc Lên lịch rồi nhấp vào Chạy.

Khởi chạy ngay lập tức

Nếu bạn chọn chạy ngay lập tức, thì chức năng tích hợp đã chọn sẽ chuyển sang phần Phát hành. Việc tích hợp sẽ có sẵn trong hệ sinh thái ngay lập tức.

Lên lịch ra mắt

Nếu bạn chọn lên lịch phát hành, một hộp thoại lịch sẽ xuất hiện. Chọn ngày và giờ trong tương lai để bắt đầu tích hợp. Việc ra mắt phải trong vòng 30 ngày kể từ ngày hiện tại.

Sau khi chọn ngày và giờ, chức năng tích hợp sẽ chuyển sang phần Lên lịch phát hành.

Lên lịch lại cho đợt ra mắt theo lịch

Bạn có thể lên lịch lại mọi hoạt động tích hợp liệt kê trong phần Đã lên lịch ra mắt.

 1. Nhấp vào Lên lịch lại cho liên kết tích hợp mong muốn.
 2. Hộp thoại lịch xuất hiện. Tại đây, bạn có hai tuỳ chọn:
  1. Chọn Ngay lập tức để chạy ngay lập tức.
  2. Chọn Lên lịch rồi chọn một ngày và giờ mới trong tương lai để bắt đầu tích hợp.
 3. Nhấp vào Lên lịch lại để xác nhận lựa chọn của bạn.
  1. Quá trình ra mắt được lên lịch lại để ra mắt ngay lập tức sẽ được xử lý như mô tả trong bài viết Phát hành ngay lập tức.
  2. Quá trình ra mắt được lên lịch lại cho một ngày và giờ khác sẽ được xử lý như mô tả trong phần Lên lịch ra mắt.

Hủy ra mắt

Bạn có thể hủy mọi hoạt động tích hợp liệt kê trong phần Đã lên lịch ra mắt. Điều này cũng hữu ích nếu bạn quyết định phát hành một phiên bản tích hợp khác với phiên bản đã lên lịch.

 1. Nhấp vào biểu tượng để tích hợp và chọn Hủy trong trình đơn thả xuống.
 2. Trong hộp thoại xác nhận, hãy nhấp vào Hủy chạy để xác nhận.

Sau khi huỷ, ứng dụng sẽ quay lại phần Sẵn sàng ra mắt.

Trạng thái của bảng điều khiển

Có các trạng thái Bảng điều khiển sau đây trong giai đoạn Phát hành:

Section Trạng thái Nội dung mô tả Yêu cầu Việc cần làm tiếp theo
Sẵn sàng ra mắt Sẵn sàng Phiên bản integration này đã sẵn sàng ra mắt ngay lập tức hoặc được lên lịch. Đã vượt qua quy trình đánh giá chứng nhận. Phát hành hoặc lên lịch ra mắt cho phiên bản integrationnày.
Đã lên lịch ra mắt [Ngày và giờ đã lên lịch] Phiên bản integration này đã được lên lịch ra mắt.

Đã vượt qua quy trình đánh giá chứng nhận.

ngày/giờ phát hành đã được lên lịch trong bảng điều khiển.

Chờ ra mắt theo lịch.

hoặc

Lên lịch lại cho lần phát hành nếu muốn.

Đã ra mắt Phát trực tiếp Phiên bản integration này đã được phát hành chính thức. Khởi chạy ngay lập tức hoặc được lên lịch.

Khôi phục integration về phiên bản trước.

hoặc

Chạy phiên bản tiếp theo của integration.

hoặc

Yêu cầu xóa khỏi Google.