Chuẩn bị hình ảnh OTA

Hình ảnh cập nhật chương trình cơ sở OTA phải tuân theo định dạng tệp Hình ảnh phần mềm OTA Matter, bao gồm:

 • Giá trị nhận dạng tệp giúp nhận dạng duy nhất tệp là tệp cập nhật chương trình cơ sở Matter
 • Kích thước của tệp
 • Kích thước tiêu đề
 • Tiêu đề được mã hoá chiều dài thẻ (TLV) chứa thông tin về bản cập nhật, bao gồm:
  • VID
  • Mã PID
  • phiên bản phần mềm
 • Trọng tải

SDK Matter cung cấp một công cụ để tạo và kiểm tra hình ảnh OTA trên Matter (ota_image_tool.py). Một số hệ thống xây dựng có thể tự động tạo hình ảnh OTA trong Matter, vì vậy, hãy xem tài liệu SoC của bạn.

Tạo hình ảnh OTA

Sử dụng ota_image_tool.py để tạo hình ảnh:

$ ./ota_image_tool.py create \
 -v hexVendorId \
 -p hexProductId \
 -vn versionNumber \
 -vs "versionString" \
 -da "hash-function \
 path_to_binary \
 path_to_ota_file

Để xác minh tập siêu dữ liệu và tiêu đề của tệp, hãy chạy tập lệnh bằng lệnh show:

$ ./ota_image_tool.py show path_to_ota_file

Kết quả điểm dữ liệu:

Magic: 1beef11e
Total Size: 90
Header Size: 62
Header TLV:
 [0] Vendor Id: XXXX (0xXX)
 [1] Product Id: XXX (0xXX)
 [2] Version: 101 (0x65)
 [3] Version String: 1.0.1
 [4] Payload Size: 12 (0xc)
 [8] Digest Type: 1 (0x1)
 [9] Digest: a948904f2f0f429b8f8197694b30184b0d2ed1c3cd2a1ec0fb85d299a193a447

Tải hình ảnh OTA lên

Để tải hình ảnh lên Google Home Developer Console:

Chuyển đến Bảng điều khiển dành cho nhà phát triển

 1. Chuyển đến Matter > OTA.

 2. Nhấp vào Quản lý bên cạnh thiết bị trong danh sách Thiết bị.

 3. Trong trang Cấu hình OTA, hãy nhấp vào tab Hình ảnh.

 4. Nhấp vào Hình ảnh mới.

Hộp thoại tải hình ảnh Matter OTA lên

 1. Đặt tên cho hình ảnh rồi nhấp vào Đính kèm hình ảnh để chọn và tải tệp hình ảnh lên.

 2. Sau khi xác thực hình ảnh thành công, hãy nhấp vào Lưu.

 3. Khi hộp thoại xác nhận xuất hiện, hãy nhấp vào Save (Lưu) để cung cấp hình ảnh cho các thiết bị của bạn hoặc nhấp vào Cancel (Huỷ) để huỷ quá trình gửi.

Hình ảnh OTA có sẵn để phân phối ngay sau khi tải lên.