نظرسنجی کاربران را مدیریت کنید و نتایج را ارسال کنید

در پایان آزمایش میدانی، باید نظرسنجی را برای آزمایش کنندگان میدانی خود ارسال کنید و نتایج نظرسنجی را جمع آوری کنید.

می توانید از الگوی نظرسنجی Google Forms به عنوان مبنای نظرسنجی خود استفاده کنید. آن را با نیازهای خود تطبیق دهید، سپس آن را برای آزمایش کنندگان میدانی خود ارسال کنید.

آزمایش‌کنندگان میدانی شما نظرسنجی را پر می‌کنند و نتایج به‌طور خودکار در صفحه‌گسترده Google Sheets ذخیره می‌شوند که می‌توانید دانلود کنید.

هنگامی که تمام نتایج نظرسنجی را جمع آوری کردید، هرگونه اطلاعات شناسایی شخصی (PII) را حذف کنید. این نتایج را می توان به عنوان بخشی از فرآیند صدور گواهینامه به Google ارسال کرد.

برای اطلاعات بیشتر به نمای کلی گواهینامه مراجعه کنید.

وضعیت های کنسول

این وضعیت کنسول در پایان مرحله آزمایشی میدانی مشاهده می شود:

بخش وضعیت شرح مورد نیاز کار بعدی چیه
به پایان رسید کامل آزمایش میدانی این نسخه متوقف شد و آزمایش‌کنندگان دیگر نمی‌توانند شرکت کنند. آزمایش میدانی اجرا شد. در صورت تمایل، آزمایش میدانی را مجدداً راه اندازی کنید .