Khởi động Hành động nhà thông minh

Trang này mô tả quy trình thực hiện Hành động smart home.

Danh sách kiểm tra trước khi ra mắt

Trước khi tiếp tục gửi Hành động để phát hành, hãy kiểm tra xem dự án của bạn có đáp ứng các yêu cầu này hay không. Việc hoàn thành danh sách kiểm tra này sẽ cải thiện cơ hội được phê duyệt của dự án bằng cách giúp bạn phát hiện nhiều vấn đề mà chúng tôi phát hiện thấy trong quá trình phê duyệt.

Bước sau đây dành riêng cho các thiết bị yêu cầu chứng nhận kiểm thử an toàn:

Bước sau đây dành riêng cho các thiết bị sử dụng tính năng App Flip:

Gửi Hành động để phát hành

Để gửi Hành động smart home cho việc phát hành, hãy làm theo các bước sau.

Chuyển đến bảng điều khiển Actions on Google

  1. Chọn dự án của bạn.
  2. Trên trình đơn điều hướng bên trái, hãy chọn Deploy (Triển khai) > Release (Bản phát hành).
  3. Trong phần Phát hành công khai, hãy nhấp vào Bắt đầu gửi.
Giao diện người dùng để gửi Hành động cho nhà thông minh bằng bảng điều khiển Actions.
Hình 1: Gửi Hành động cho nhà thông minh để phát hành bằng Actions on Google Console.

Kiểm tra trạng thái gửi của bạn

Yêu cầu mà bạn gửi sẽ kích hoạt hai giai đoạn trong quy trình xem xét: đánh giá việc tuân thủ chính sách và đánh giá việc chứng nhận. Hành động của bạn chỉ được khởi chạy phiên bản chính thức khi vượt qua thành công cả hai bài đánh giá.

  • Đánh giá việc tuân thủ chính sách: Mọi Hành động đều trải qua quy trình đánh giá việc tuân thủ chính sách, nhằm xác minh rằng Hành động của bạn tuân thủ các nguyên tắc chính sách đối với Actions on Google.
  • Xem xét chứng nhận: smart home Các hành động sẽ trải qua quy trình đánh giá chứng nhận để xác thực thêm khả năng đảm bảo chất lượng. Nhân viên đánh giá cấp giấy chứng nhận sẽ xác minh nội dung bạn cung cấp thông qua biểu mẫu yêu cầu cấp giấy chứng nhận, bao gồm cả bộ kiểm thử cho kết quả smart home.

Để xem trạng thái xem xét chi tiết của Hành động, hãy mở dự án smart home trong bảng điều khiển rồi nhấp vào Deploy (Triển khai), sau đó nhấp vào Release (Phát hành).

Nếu nhóm đánh giá phát hiện một vấn đề cần bạn chú ý, bạn sẽ thấy trạng thái đó được phản ánh trong giao diện người dùng của bảng điều khiển cho dự án. Bạn cũng sẽ nhận được email từ Google mô tả những nội dung cần sửa đổi. Sau khi thực hiện những thay đổi cần thiết, bạn có thể gửi lại dự án trong Actions Console.

Giao diện người dùng để kiểm tra trạng thái gửi Hành động cho nhà thông minh.
Hình 2: Kiểm tra trạng thái của yêu cầu phát hành Hành động.

Nếu được Google phê duyệt, Hành động của bạn sẽ được đưa vào hàng đợi khởi chạy (thường là trong vòng một tuần sau khi được phê duyệt). Sau khi chạy, người dùng cuối có thể khám phá Hành động của bạn trong Google Home app (GHA).

Sau khi Hành động smart home được phát hành chính thức, dự án đó sẽ không xuất hiện trong danh sách nhân viên hỗ trợ trong GHA với tiền tố [test]. Để phát triển và kiểm thử hơn nữa trên một Hành động mà bạn đã phát hành, bạn nên sử dụng một dự án nháp riêng. Bạn có thể tạo số lượng dự án nháp tuỳ theo nhu cầu cho phù hợp với quy trình phát triển và cơ sở hạ tầng của mình.

Theo mặc định, Hành động của bạn được khởi chạy trên toàn cầu đối với tất cả ngôn ngữ được hỗ trợ. Để chỉ người dùng ở một số ngôn ngữ cụ thể mới có thể khám phá Hành động của bạn, bạn có thể định cấu hình các ngôn ngữ được hỗ trợ cho Hành động của mình (thông qua mục Overview (Tổng quan > Sửa đổi ngôn ngữ trong phần Cài đặt) trong Actions Console).

Thực hiện thay đổi đối với Hành động đã xuất bản

Nếu bạn đang phát hành bất kỳ thay đổi nào cho dự án của mình (chẳng hạn như nếu bạn muốn sử dụng một URL thực hiện khác), hãy làm theo các bước sau:

  1. Gửi lại kết quả của bộ kiểm thử.
  2. Điền vào biểu mẫu yêu cầu chứng nhận mới (bằng cách nhấp vào Triển khai > Chứng nhận nhà thông minh).
  3. Gửi lại Hành động để chúng tôi xem xét.

Việc gửi lại một Hành động để được xem xét (nếu hành động đó đã được xuất bản) sẽ tạo ra một phiên bản mới của Hành động smart home trong Actions Console. Bạn có thể xem nhật ký của tất cả phiên bản Hành động của mình (bao gồm cả những phiên bản đang được xem xét hoặc thu hồi) bằng cách mở trang Bản phát hành.