Yêu cầu đồng bộ hoá

Yêu cầu đồng bộ hoá kích hoạt một yêu cầu SYNC cho phương thức thực hiện của bạn cho mọi người dùng Google sử dụng các thiết bị có liên kết agentUserId được chỉ định với chúng (mà bạn đã gửi trong yêu cầu SYNC ban đầu). Việc này cho phép bạn cập nhật thiết bị của người dùng mà không cần huỷ liên kết và liên kết lại tài khoản của họ. Tất cả người dùng liên kết với giá trị nhận dạng này sẽ nhận được yêu cầu SYNC.

Bạn phải kích hoạt một yêu cầu SYNC:

 • Nếu người dùng thêm một thiết bị mới.
 • Nếu người dùng xoá thiết bị hiện có.
 • Nếu người dùng đổi tên một thiết bị hiện có.
 • Nếu bạn triển khai một loại thiết bị, đặc điểm hoặc thêm một tính năng mới của thiết bị.

Bắt đầu

Để triển khai tính năng đồng bộ hoá yêu cầu, hãy làm theo các bước sau:

Bật Google HomeGraph API

 1. Trong Google Cloud Console, hãy chuyển đến trang HomeGraph API.

  Truy cập trang API HomeGraph
 2. Chọn dự án khớp với mã dự án smart home của bạn.
 3. Nhấp vào BẬT.

Tạo Khoá tài khoản dịch vụ

Hãy làm theo những hướng dẫn sau để tạo khoá tài khoản dịch vụ trên Google Cloud Console:

Lưu ý: Hãy đảm bảo rằng bạn đang sử dụng đúng dự án GCP khi thực hiện các bước này. Đây là dự án khớp với mã dự án smart home của bạn.
 1. Trong Google Cloud Console, hãy chuyển đến trang Tạo khoá tài khoản dịch vụ.

  Chuyển đến trang Tạo khoá tài khoản dịch vụ
 2. Trong danh sách Tài khoản dịch vụ, hãy chọn Tài khoản dịch vụ mới.
 3. Trong trường Tên tài khoản dịch vụ, hãy nhập tên.
 4. Trong trường Mã tài khoản dịch vụ, hãy nhập một mã.
 5. Trong danh sách Vai trò, hãy chọn Tài khoản dịch vụ > Người tạo mã thông báo tài khoản dịch vụ.

 6. Đối với Loại khoá, hãy chọn JSON.

 7. Nhấp vào Tạo. Một tệp JSON chứa khoá của bạn sẽ tải xuống máy tính.

Gọi API

HTTP

Home Graph API cung cấp một điểm cuối HTTP

 1. Sử dụng tệp JSON của tài khoản dịch vụ đã tải xuống để tạo Mã thông báo web JSON (JWT). Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Xác thực bằng tài khoản dịch vụ.
 2. Lấy mã truy cập OAuth 2.0 với phạm vi https://www.googleapis.com/auth/homegraph bằng oauth2l:
 3. oauth2l fetch --credentials service-account.json \
   --scope https://www.googleapis.com/auth/homegraph
  
 4. Tạo yêu cầu JSON bằng agentUserId. Dưới đây là yêu cầu JSON mẫu cho tính năng Yêu cầu đồng bộ hoá:
 5. {
   "agentUserId": "user-123"
  }
  
 6. Kết hợp Yêu cầu JSON đồng bộ hoá và mã thông báo trong yêu cầu POST qua HTTP tới điểm cuối Google Home Graph. Dưới đây là ví dụ về cách thực hiện yêu cầu trong dòng lệnh bằng cách sử dụng curl để kiểm thử:
 7. curl -X POST -H "Authorization: Bearer ACCESS_TOKEN" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -d @request-body.json \
   "https://homegraph.googleapis.com/v1/devices:requestSync"
  

gRPC

Home Graph API cung cấp một điểm cuối gRPC

 1. Tải định nghĩa dịch vụ vùng đệm giao thức cho Home Graph API.
 2. Làm theo tài liệu dành cho nhà phát triển gRPC để tạo mã ứng dụng khách cho một trong các ngôn ngữ được hỗ trợ.
 3. Gọi phương thức RequestSync.

Node.js

Ứng dụng Node.js của API Google cung cấp các mối liên kết cho Home Graph API.

 1. Khởi động dịch vụ google.homegraph bằng Thông tin xác thực mặc định của ứng dụng.
 2. Gọi phương thức requestSync bằng RequestSyncDevicesRequest. Phương thức này trả về một PromiseRequestSyncDevicesResponse trống.
const homegraphClient = homegraph({
 version: 'v1',
 auth: new GoogleAuth({
  scopes: 'https://www.googleapis.com/auth/homegraph'
 })
});

const res = await homegraphClient.devices.requestSync({
 requestBody: {
  agentUserId: 'PLACEHOLDER-USER-ID',
  async: false
 }
});
  

Java

Thư viện ứng dụng API HomeGraph cho Java cung cấp các liên kết cho API Home Graph.

 1. Khởi động HomeGraphApiService bằng Thông tin xác thực mặc định của ứng dụng.
 2. Gọi phương thức requestSync bằng RequestSyncDevicesRequest. Phương thức này sẽ trả về một ReportStateAndNotificationResponse trống.
// Get Application Default credentials.
GoogleCredentials credentials =
  GoogleCredentials.getApplicationDefault()
    .createScoped(List.of("https://www.googleapis.com/auth/homegraph"));

// Create Home Graph service client.
HomeGraphService homegraphService =
  new HomeGraphService.Builder(
      GoogleNetHttpTransport.newTrustedTransport(),
      GsonFactory.getDefaultInstance(),
      new HttpCredentialsAdapter(credentials))
    .setApplicationName("HomeGraphExample/1.0")
    .build();

// Request sync.
RequestSyncDevicesRequest request =
  new RequestSyncDevicesRequest().setAgentUserId("PLACEHOLDER-USER-ID").setAsync(false);
homegraphService.devices().requestSync(request);
  

Phản hồi lỗi

Bạn có thể nhận được một trong các phản hồi lỗi sau đây khi gọi Request Sync. Các phản hồi này có dạng mã trạng thái HTTP.

 • 400 Bad Request – Máy chủ không thể xử lý yêu cầu do ứng dụng gửi do cú pháp không hợp lệ. Các nguyên nhân thường gặp bao gồm JSON không đúng định dạng hoặc sử dụng null thay vì "" cho một giá trị chuỗi.
 • 403 Forbidden – Máy chủ không thể xử lý yêu cầu đối với agentUserId đã cho do xảy ra lỗi khi làm mới mã thông báo. Đảm bảo điểm cuối OAuth của bạn phản hồi chính xác để làm mới các yêu cầu về mã thông báo và kiểm tra trạng thái liên kết tài khoản của người dùng.
 • 404 Not Found – Không thể tìm thấy tài nguyên bạn yêu cầu nhưng có thể sẽ truy cập được trong tương lai. Thông thường, điều này có nghĩa là tài khoản người dùng không được liên kết với Google hoặc chúng tôi đã nhận được agentUserId không hợp lệ. Đảm bảo agentUserId khớp với giá trị được cung cấp trong phản hồi SYNC và bạn đang xử lý các ý định HUỶ KẾT NỐI đúng cách.
 • 429 Too Many Requests – Đã vượt quá số lượng yêu cầu đồng bộ hoá đồng thời tối đa cho agentUserId đã cho. Phương thức gọi chỉ có thể đưa ra một yêu cầu đồng bộ hoá đồng thời trừ phi cờ async được đặt thành true.