Chào mừng bạn đến với Trung tâm nhà phát triển Google Home, một điểm đến mới để tìm hiểu cách phát triển các hành động nhà thông minh. Lưu ý: Bạn sẽ tiếp tục tạo các hành động trong Bảng điều khiển Actions.

Xác định và đồng bộ hoá

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Sau khi tạo một Hành động smart home, bước tiếp theo là thêm chức năng trong phương thức thực hiện đơn hàng để xử lý ý định của nhà thông minh và trả về các phản hồi mà Google Assistant nhận ra.

Xác định người dùng

Assistant thực hiện các yêu cầu thực hiện hành động smart home bằng mã truy cập do máy chủ OAuth 2.0 cung cấp trong tiêu đề Authorization.

POST /fulfillment HTTP/1.1
Host: smarthome.example.com
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer ACCESS_TOKEN

Trước khi phản hồi bất kỳ yêu cầu nào, logic thực hiện đơn hàng của bạn phải xác minh rằng thông tin đăng nhập mã thông báo này là hợp lệ và xác định tài khoản người dùng được liên kết. Nếu mã truy cập không hợp lệ, phương thức thực hiện đơn hàng của bạn sẽ trả về lỗi HTTP 401 Unauthorized.

Liệt kê các thiết bị và chức năng của các thiết bị đó

Assistant gửi ý định action.devices.SYNC để phương thức thực hiện của bạn yêu cầu danh sách thiết bị liên kết với người dùng cụ thể và các khả năng của họ. Phương thức thực hiện đơn hàng của bạn phải trả về một mã nhận dạng duy nhất cho mỗi người dùng trong trường agentUserId của phản hồi SYNC. Mã này phải là một giá trị không thể thay đổi để đại diện cho người dùng trong dịch vụ đám mây của bạn. Bạn không nên cung cấp địa chỉ email hoặc các thuộc tính khác dựa trên chế độ cài đặt mà người dùng có thể thay đổi.

Trường devices của phản hồi SYNC chứa tất cả các thiết bị mà người dùng đã uỷ quyền cho Assistant truy cập, các loại và đặc điểm mà họ hỗ trợ cũng như các thuộc tính bắt buộc để định cấu hình hành vi của đặc điểm cho thiết bị cụ thể đó.

Ý định SYNC được kích hoạt trong quá trình liên kết tài khoản hoặc khi người dùng đồng bộ hoá lại thiết bị của họ theo cách thủ công. Nếu danh sách thiết bị, đặc điểm được hỗ trợ hoặc giá trị thuộc tính của người dùng thay đổi, hãy sử dụng Request Sync để yêu cầu kích hoạt ý định SYNC mới và báo cáo bản cập nhật cho Google.

Yêu cầu
{
  "requestId": "ff36a3cc-ec34-11e6-b1a0-64510650abcf",
  "inputs": [{
   "intent": "action.devices.SYNC"
  }]
}
JSON
{
 "requestId": "ff36a3cc-ec34-11e6-b1a0-64510650abcf",
 "payload": {
  "agentUserId": "1836.15267389",
  "devices": [
   {
    "id": "123",
    "type": "action.devices.types.OUTLET",
    "traits": [
     "action.devices.traits.OnOff"
    ],
    "name": {
     "defaultNames": [
      "My Outlet 1234"
     ],
     "name": "Night light",
     "nicknames": [
      "wall plug"
     ]
    },
    "willReportState": false,
    "roomHint": "kitchen",
    "deviceInfo": {
     "manufacturer": "lights-out-inc",
     "model": "hs1234",
     "hwVersion": "3.2",
     "swVersion": "11.4"
    },
    "otherDeviceIds": [
     {
      "deviceId": "local-device-id"
     }
    ],
    "customData": {
     "fooValue": 74,
     "barValue": true,
     "bazValue": "foo"
    }
   },
   {
    "id": "456",
    "type": "action.devices.types.LIGHT",
    "traits": [
     "action.devices.traits.OnOff",
     "action.devices.traits.Brightness",
     "action.devices.traits.ColorSetting"
    ],
    "name": {
     "defaultNames": [
      "lights out inc. bulb A19 color hyperglow"
     ],
     "name": "lamp1",
     "nicknames": [
      "reading lamp"
     ]
    },
    "willReportState": false,
    "roomHint": "office",
    "attributes": {
     "colorModel": "rgb",
     "colorTemperatureRange": {
      "temperatureMinK": 2000,
      "temperatureMaxK": 9000
     },
     "commandOnlyColorSetting": false
    },
    "deviceInfo": {
     "manufacturer": "lights out inc.",
     "model": "hg11",
     "hwVersion": "1.2",
     "swVersion": "5.4"
    },
    "customData": {
     "fooValue": 12,
     "barValue": false,
     "bazValue": "bar"
    }
   }
  ]
 }
}
Node.js
const {smarthome} = require('actions-on-google');
const app = smarthome();
// ...
app.onSync((body, headers) => {
 // TODO Get devices for user
 return {
  requestId: body.requestId,
  payload: {
   agentUserId: "1836.15267389",
   devices: [{
    id: "123",
    type: "action.devices.types.OUTLET",
    traits: [
     "action.devices.traits.OnOff"
    ],
    name: {
     defaultNames: ["My Outlet 1234"],
     name: "Night light",
     nicknames: ["wall plug"]
    },
    willReportState: false,
    roomHint: "kitchen",
    deviceInfo: {
     manufacturer: "lights-out-inc",
     model: "hs1234",
     hwVersion: "3.2",
     swVersion: "11.4"
    },
    otherDeviceIds: [{
     deviceId: "local-device-id"
    }],
    customData: {
     fooValue: 74,
     barValue: true,
     bazValue: "foo"
    }
   }, {
    id: "456",
    type: "action.devices.types.LIGHT",
    traits: [
     "action.devices.traits.OnOff",
     "action.devices.traits.Brightness",
     "action.devices.traits.ColorSetting"
    ],
    name: {
     defaultNames: ["lights out inc. bulb A19 color hyperglow"],
     name: "lamp1",
     nicknames: ["reading lamp"]
    },
    willReportState: false,
    roomHint: "office",
    attributes: {
     colorModel: 'rgb',
     colorTemperatureRange: {
      temperatureMinK: 2000,
      temperatureMaxK: 9000
     },
     commandOnlyColorSetting: false
    },
    deviceInfo: {
     manufacturer: "lights out inc.",
     model: "hg11",
     hwVersion: "1.2",
     swVersion: "5.4"
    },
    customData: {
     fooValue: 12,
     barValue: false,
     bazValue: "bar"
    }
   }]
  }
 };
});
Java
@NotNull
@Override
public SyncResponse onSync(@NotNull SyncRequest syncRequest, @Nullable Map<?, ?> map) {
 Payload payload = new Payload();
 payload.setAgentUserId("1836.15267389");
 payload.setDevices(
   new Device[] {
    new Device.Builder()
      .setId("123")
      .setType("action.devices.types.OUTLET")
      .addTrait("action.devices.traits.OnOff")
      .setName(
        Collections.singletonList("My Outlet 1234"),
        "Night light",
        Collections.singletonList("Wall plug"))
      .setWillReportState(true)
      .setDeviceInfo("lights-out-inc", "hs1234", "3.2", "11.4")
      .setCustomData(
        new JSONObject()
          .put("fooValue", 74)
          .put("barValue", true)
          .put("bazValue", "foo"))
      .build(),
    new Device.Builder()
      .setId("456")
      .setType("action.devices.types.LIGHT")
      .addTrait("action.devices.traits.OnOff")
      .addTrait("action.devices.traits.Brightness")
      .addTrait("action.devices.traits.ColorTemperature")
      .addTrait("action.devices.traits.ColorSpectrum")
      .setName(
        Collections.singletonList("Lights Out Inc. bulb A19 color hyperglow"),
        "Lamp",
        Collections.singletonList("Reading lamp"))
      .setWillReportState(true)
      .setDeviceInfo("Lights Out Inc.", "hg11", "1.2", "5.4")
      .setCustomData(
        new JSONObject()
          .put("fooValue", 12)
          .put("barValue", false)
          .put("bazValue", "bar"))
      .build(),
   });
 return new SyncResponse(syncRequest.getRequestId(), payload);
}

Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu tham khảo về ý định SYNC.