Xác định và đồng bộ hoá

Sau khi bạn tạo một Hành động smart home, bước tiếp theo là thêm chức năng vào phương thức thực hiện của bạn để xử lý các ý định nhà thông minh và trả về các phản hồi mà Google Assistant nhận dạng được.

Xác định người dùng

Assistant đưa ra yêu cầu cho việc thực hiện Hành động smart home của bạn bằng mã truy cập do máy chủ OAuth 2.0 cung cấp trong tiêu đề Authorization.

POST /fulfillment HTTP/1.1
Host: smarthome.example.com
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer ACCESS_TOKEN

Trước khi phản hồi bất kỳ yêu cầu nào, logic phương thức thực hiện phải xác minh rằng thông tin đăng nhập mã thông báo này là hợp lệ và xác định tài khoản người dùng được liên kết. Nếu mã truy cập không hợp lệ, phương thức thực hiện sẽ trả về lỗi HTTP 401 Unauthorized.

Liệt kê thiết bị và chức năng của thiết bị

Công cụ nên dùng cho nhiệm vụ này

Assistant gửi ý định action.devices.SYNC đến phương thức thực hiện của bạn để yêu cầu danh sách thiết bị liên kết với người dùng cụ thể và khả năng của họ. Phương thức thực hiện của bạn phải trả về một mã nhận dạng duy nhất cho mỗi người dùng trong trường agentUserId của phản hồi SYNC. Mã nhận dạng này phải là một giá trị không thể thay đổi để biểu thị người dùng cho dịch vụ đám mây của bạn. Bạn không nên cung cấp địa chỉ email hoặc các thuộc tính khác dựa trên chế độ cài đặt mà người dùng có thể thay đổi.

Trường devices của phản hồi SYNC chứa tất cả các thiết bị mà người dùng đã cho phép Assistant truy cập, loại và đặc điểm mà các thiết bị này hỗ trợ, cũng như các thuộc tính cần thiết để định cấu hình hành vi của đặc điểm cho thiết bị cụ thể đó.

Ý định SYNC được kích hoạt trong quá trình liên kết tài khoản hoặc khi người dùng đồng bộ hoá lại thiết bị của họ theo cách thủ công. Nếu danh sách thiết bị, đặc điểm được hỗ trợ hoặc giá trị thuộc tính của người dùng thay đổi, hãy sử dụng tính năng Yêu cầu đồng bộ hoá để kích hoạt ý định SYNC mới và báo cáo nội dung cập nhật cho Google.

Yêu cầu
{
  "requestId": "ff36a3cc-ec34-11e6-b1a0-64510650abcf",
  "inputs": [{
   "intent": "action.devices.SYNC"
  }]
}
JSON
{
 "requestId": "ff36a3cc-ec34-11e6-b1a0-64510650abcf",
 "payload": {
  "agentUserId": "1836.15267389",
  "devices": [
   {
    "id": "123",
    "type": "action.devices.types.OUTLET",
    "traits": [
     "action.devices.traits.OnOff"
    ],
    "name": {
     "defaultNames": [
      "My Outlet 1234"
     ],
     "name": "Night light",
     "nicknames": [
      "wall plug"
     ]
    },
    "willReportState": false,
    "roomHint": "kitchen",
    "deviceInfo": {
     "manufacturer": "lights-out-inc",
     "model": "hs1234",
     "hwVersion": "3.2",
     "swVersion": "11.4"
    },
    "otherDeviceIds": [
     {
      "deviceId": "local-device-id"
     }
    ],
    "customData": {
     "fooValue": 74,
     "barValue": true,
     "bazValue": "foo"
    }
   },
   {
    "id": "456",
    "type": "action.devices.types.LIGHT",
    "traits": [
     "action.devices.traits.OnOff",
     "action.devices.traits.Brightness",
     "action.devices.traits.ColorSetting"
    ],
    "name": {
     "defaultNames": [
      "lights out inc. bulb A19 color hyperglow"
     ],
     "name": "lamp1",
     "nicknames": [
      "reading lamp"
     ]
    },
    "willReportState": false,
    "roomHint": "office",
    "attributes": {
     "colorModel": "rgb",
     "colorTemperatureRange": {
      "temperatureMinK": 2000,
      "temperatureMaxK": 9000
     },
     "commandOnlyColorSetting": false
    },
    "deviceInfo": {
     "manufacturer": "lights out inc.",
     "model": "hg11",
     "hwVersion": "1.2",
     "swVersion": "5.4"
    },
    "customData": {
     "fooValue": 12,
     "barValue": false,
     "bazValue": "bar"
    }
   }
  ]
 }
}
Node.js
const {smarthome} = require('actions-on-google');
const app = smarthome();
// ...
app.onSync((body, headers) => {
 // TODO Get devices for user
 return {
  requestId: body.requestId,
  payload: {
   agentUserId: "1836.15267389",
   devices: [{
    id: "123",
    type: "action.devices.types.OUTLET",
    traits: [
     "action.devices.traits.OnOff"
    ],
    name: {
     defaultNames: ["My Outlet 1234"],
     name: "Night light",
     nicknames: ["wall plug"]
    },
    willReportState: false,
    roomHint: "kitchen",
    deviceInfo: {
     manufacturer: "lights-out-inc",
     model: "hs1234",
     hwVersion: "3.2",
     swVersion: "11.4"
    },
    otherDeviceIds: [{
     deviceId: "local-device-id"
    }],
    customData: {
     fooValue: 74,
     barValue: true,
     bazValue: "foo"
    }
   }, {
    id: "456",
    type: "action.devices.types.LIGHT",
    traits: [
     "action.devices.traits.OnOff",
     "action.devices.traits.Brightness",
     "action.devices.traits.ColorSetting"
    ],
    name: {
     defaultNames: ["lights out inc. bulb A19 color hyperglow"],
     name: "lamp1",
     nicknames: ["reading lamp"]
    },
    willReportState: false,
    roomHint: "office",
    attributes: {
     colorModel: 'rgb',
     colorTemperatureRange: {
      temperatureMinK: 2000,
      temperatureMaxK: 9000
     },
     commandOnlyColorSetting: false
    },
    deviceInfo: {
     manufacturer: "lights out inc.",
     model: "hg11",
     hwVersion: "1.2",
     swVersion: "5.4"
    },
    customData: {
     fooValue: 12,
     barValue: false,
     bazValue: "bar"
    }
   }]
  }
 };
});
Java
@NotNull
@Override
public SyncResponse onSync(@NotNull SyncRequest syncRequest, @Nullable Map<?, ?> map) {
 Payload payload = new Payload();
 payload.setAgentUserId("1836.15267389");
 payload.setDevices(
   new Device[] {
    new Device.Builder()
      .setId("123")
      .setType("action.devices.types.OUTLET")
      .addTrait("action.devices.traits.OnOff")
      .setName(
        Collections.singletonList("My Outlet 1234"),
        "Night light",
        Collections.singletonList("Wall plug"))
      .setWillReportState(true)
      .setDeviceInfo("lights-out-inc", "hs1234", "3.2", "11.4")
      .setCustomData(
        new JSONObject()
          .put("fooValue", 74)
          .put("barValue", true)
          .put("bazValue", "foo"))
      .build(),
    new Device.Builder()
      .setId("456")
      .setType("action.devices.types.LIGHT")
      .addTrait("action.devices.traits.OnOff")
      .addTrait("action.devices.traits.Brightness")
      .addTrait("action.devices.traits.ColorTemperature")
      .addTrait("action.devices.traits.ColorSpectrum")
      .setName(
        Collections.singletonList("Lights Out Inc. bulb A19 color hyperglow"),
        "Lamp",
        Collections.singletonList("Reading lamp"))
      .setWillReportState(true)
      .setDeviceInfo("Lights Out Inc.", "hg11", "1.2", "5.4")
      .setCustomData(
        new JSONObject()
          .put("fooValue", 12)
          .put("barValue", false)
          .put("bazValue", "bar"))
      .build(),
   });
 return new SyncResponse(syncRequest.getRequestId(), payload);
}

Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu tham khảo về ý định SYNC.