Chào mừng bạn đến với Trung tâm nhà phát triển Google Home, điểm đến mới để tìm hiểu cách phát triển các hành động nhà thông minh. Lưu ý: Bạn sẽ tiếp tục xây dựng các hành động trong bảng điều khiển Actions.

Truy vấn và thực thi

Khi người dùng tương tác với Google Assistant để truy vấn trạng thái hiện tại của thiết bị, phương thức thực hiện của bạn sẽ nhận được ý định action.devices.QUERY chứa danh sách mã thiết bị (do phản hồi SYNC cung cấp). Quá trình thực hiện của bạn nhận được ý định action.devices.EXECUTE khi người dùng gửi lệnh đến Assistant để điều khiển thiết bị.

Xử lý ý định QUERY

Phản hồi QUERY của bạn bao gồm một tập hợp đầy đủ các trạng thái cho từng đặc điểm được các thiết bị yêu cầu hỗ trợ.

Yêu cầu
{
  "requestId": "ff36a3cc-ec34-11e6-b1a0-64510650abcf",
  "inputs": [{
   "intent": "action.devices.QUERY",
   "payload": {
    "devices": [{
     "id": "123",
     "customData": {
      "fooValue": 74,
      "barValue": true,
      "bazValue": "foo"
     }
    }, {
     "id": "456",
     "customData": {
      "fooValue": 12,
      "barValue": false,
      "bazValue": "bar"
     }
    }]
   }
  }]
}
JSON
{
 "requestId": "ff36a3cc-ec34-11e6-b1a0-64510650abcf",
 "payload": {
  "devices": {
   "123": {
    "on": true,
    "online": true
   },
   "456": {
    "on": true,
    "online": true,
    "brightness": 80,
    "color": {
     "name": "cerulean",
     "spectrumRGB": 31655
    }
   }
  }
 }
}
Node.js
const {smarthome} = require('actions-on-google');
const app = smarthome();
// ...
app.onQuery((body, headers) => {
 // TODO Get device state
 return {
  requestId: body.requestId,
  payload: {
   devices: {
    123: {
     on: true,
     online: true
    },
    456: {
     on: true,
     online: true,
     brightness: 80,
     color: {
      name: "cerulean",
      spectrumRGB: 31655
     }
    }
   }
  }
 };
});
Java
@NotNull
@Override
public QueryResponse onQuery(@NotNull QueryRequest queryRequest, @Nullable Map<?, ?> map) {
 QueryResponse.Payload payload = new QueryResponse.Payload();
 payload.setDevices(
   new HashMap<String, Map<String, Object>>() {
    {
     put(
       "123",
       new HashMap<String, Object>() {
        {
         put("on", true);
         put("online", true);
        }
       });
     put(
       "456",
       new HashMap<String, Object>() {
        {
         put("on", true);
         put("online", true);
         put("brightness", 80);
         put(
           "color",
           new HashMap<String, Object>() {
            {
             put("name", "cerulean");
             put("spectrumRGB", 31655);
            }
           });
        }
       });
    }
   });

 return new QueryResponse(queryRequest.getRequestId(), payload);
}

Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu tham khảo về ý định QUERY.

Xử lý ý định EXECUTE

Tương tự như QUERY, một ý định duy nhất có thể nhắm đến nhiều mã thiết bị. Một ý định EXECUTE cũng có thể chứa nhiều lệnh riêng biệt được cung cấp cho một nhóm thiết bị. Ví dụ: một ý định được kích hoạt có thể đặt cả độ sáng và màu sắc cho một nhóm đèn hoặc đặt nhiều đèn ở một màu khác nhau. Phản hồi EXECUTE sẽ trả về trạng thái mới của thiết bị sau khi thực thi.

Sử dụng Report State khi trạng thái thiết bị của người dùng thay đổi. Ví dụ: do ý định EXECUTE hoặc thay đổi trạng thái cục bộ (chẳng hạn như lật công tắc đèn theo cách thủ công). Thao tác này giúp đồng bộ hoá Google Home Graph với dịch vụ đám mây của bạn.

Yêu cầu
{
  "requestId": "ff36a3cc-ec34-11e6-b1a0-64510650abcf",
  "inputs": [{
   "intent": "action.devices.EXECUTE",
   "payload": {
    "commands": [{
     "devices": [{
      "id": "123",
      "customData": {
       "fooValue": 74,
       "barValue": true,
       "bazValue": "sheepdip"
      }
     }, {
      "id": "456",
      "customData": {
       "fooValue": 36,
       "barValue": false,
       "bazValue": "moarsheep"
      }
     }],
     "execution": [{
      "command": "action.devices.commands.OnOff",
      "params": {
       "on": true
      }
     }]
    }]
   }
  }]
}
JSON
{
 "requestId": "ff36a3cc-ec34-11e6-b1a0-64510650abcf",
 "payload": {
  "commands": [
   {
    "ids": [
     "123"
    ],
    "status": "SUCCESS",
    "states": {
     "on": true,
     "online": true
    }
   },
   {
    "ids": [
     "456"
    ],
    "status": "ERROR",
    "errorCode": "deviceTurnedOff"
   }
  ]
 }
}
Node.js
const {smarthome} = require('actions-on-google');
const app = smarthome();
// ...
app.onExecute((body, headers) => {
 // TODO Send command to device
 return {
  requestId: body.requestId,
  payload: {
   commands: [{
    ids: ["123"],
    status: "SUCCESS",
    states: {
     on: true,
     online: true
    }
   }, {
    ids: ["456"],
    status: "ERROR",
    errorCode: "deviceTurnedOff"
   }]
  }
 };
});
Java
@NotNull
@Override
public ExecuteResponse onExecute(
  @NotNull ExecuteRequest executeRequest, @Nullable Map<?, ?> map) {
 ExecuteResponse.Payload payload = new ExecuteResponse.Payload();

 payload.setCommands(
   new Commands[] {
    new Commands(
      new String[] {"123"},
      "SUCCESS",
      new HashMap<String, Object>() {
       {
        put("on", true);
        put("online", true);
       }
      },
      null,
      null),
    new Commands(new String[] {"456"}, "ERROR", null, "deviceTurnedOff", null)
   });
 return new ExecuteResponse(executeRequest.getRequestId(), payload);
}

Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu tham khảo về ý định EXECUTE.

Trạng thái phản hồi

Phản hồi QUERYEXECUTE có trường status để báo cáo kết quả của yêu cầu. Mỗi phản hồi trạng thái có thể cung cấp một trong các giá trị sau:

 • SUCCESS: Yêu cầu thành công.
 • OFFLINE: Thiết bị mục tiêu ngoại tuyến hoặc không thể truy cập.
 • EXCEPTIONS: Có vấn đề hoặc cảnh báo liên quan đến yêu cầu.
 • ERROR: Yêu cầu không thành công với errorCode tương ứng.

Đối với ERROREXCEPTIONS, hãy xem phần Xử lý lỗi và ngoại lệ cũng như Lỗi và ngoại lệ để biết thêm chi tiết.