Gửi kết quả kiểm tra để được cấp giấy chứng nhận

Bạn phải gửi kết quả kiểm thử cho phiên bản tích hợp Matter cho Google trong quá trình Chứng nhận Works with Google Home (WWGH). Bạn cũng phải gửi kết quả thử nghiệm trước khi bắt đầu Thử nghiệm thực tế.

Khi một bộ kiểm thử đã chạy xong, bạn có thể gửi kết quả. Nhấp vào Gửi ở bên dưới phần Nhật ký để gửi.

Nếu thiết bị MatterCầu nối, kết quả Google Home Test Suite là bắt buộc cho tất cả các thiết bị được liệt kê trong tài liệu Chứng nhận Connectivity Standards Alliance (Alliance).

Sau khi gửi, bạn sẽ được đưa trở lại trang Kiểm thử trong Google Home Developer Console. Phiên bản tích hợp với quy trình kiểm thử đã gửi giờ đây sẽ xuất hiện trong phần Đã kiểm thử.

Lý do của các lượt kiểm thử không thành công

Bạn có thể gửi một bộ kiểm thử có các lượt kiểm thử không đạt nếu đưa ra lý do hợp lệ.

Đối với lượt kiểm thử không thành công:

  1. Mở chương trình kiểm thử không thành công bằng cách nhấp vào biểu tượng .
  2. Trong hộp văn bản, hãy nhập lý do chi tiết về việc kiểm thử không thành công và lý do vẫn nên xem xét việc chứng nhận phiên bản tích hợp, bất kể thất bại đó.
  3. Nhấp vào Đăng để lưu lý do.

Sử dụng nút Chỉnh sửa lý do để chỉnh sửa lý do vào lúc khác nếu cần.