ทดสอบ OTA ในนอร์ดิก

วิธีการต่อไปนี้ใช้ตัวอย่างแอปแสงสว่างจาก Matter SDK ร่วมกับบอร์ดการพัฒนา nRF52840 ของ Nordic

การตั้งค่าสภาพแวดล้อม

วิธีการเหล่านี้อิงตามการติดตั้งเชนเครื่องมือ nRF Connect ที่ใช้ Docker หากไม่ต้องการใช้ Docker โปรดดูวิธีติดตั้ง nRF Connect ในเครื่องคอมพิวเตอร์โฮสต์ ในเว็บไซต์ Nordic

ดู Matter SDK

user@host> mkdir otaprep
user@host> cd otaprep
user@host> git clone https://github.com/project-chip/connectedhomeip.git
user@host> cd connectedhomeip/
user@host> git fetch origin v1.0-branch
user@host> git checkout FETCH_HEAD

ตรวจสอบอิมเมจ Docker ที่ถูกต้องที่จะใช้งาน ใช้รูปภาพใดรูปหนึ่งที่สร้างขึ้นสำหรับการผสานรวม SDK ของ Matter อย่างต่อเนื่อง

user@host> cat .github/workflows/examples-nrfconnect.yaml | grep chip-build
      image: connectedhomeip/chip-build-nrf-platform:0.5.99

เชื่อมต่อกระดานนอร์ดิกเข้ากับคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบการแจกแจง USB ของอินเทอร์เฟซแบบอนุกรม ดังนี้

ใน MacOS

user@host> ls /dev/tty.usbmodem*
/dev/tty.usbmodem0123456789000

ใน Linux ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

user@host> ls /dev/tty*AC*
/dev/ttyACM0

หรือ

user@host> ls /dev/tty*USB*
/dev/ttyUSB0

เรียกใช้คอนเทนเนอร์โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมในคำสั่งก่อนหน้า ส่งแฟล็กเพื่อต่อเชื่อมโฟลเดอร์ Matter SDK ของโฮสต์และอินเทอร์เฟซอนุกรม USB ลงในคอนเทนเนอร์

user@host> docker run --name container_name -it --user $(id -u):$(id -g) --mount source=$(pwd),target=/workspace,type=bind connectedhomeip/chip-build-nrf-platform:0.5.99 /bin/bash

หยุดและเริ่มคอนเทนเนอร์ Matter Docker

เมื่อเรียกใช้คำสั่ง docker run คุณจะสร้างคอนเทนเนอร์ใหม่ที่มีอิมเมจที่ระบุไว้ เมื่อคุณดำเนินการดังกล่าว ข้อมูลเก่าซึ่งบันทึกไว้ในอินสแตนซ์คอนเทนเนอร์ก่อนหน้าจะสูญหาย บางครั้งนี่คือสิ่งที่คุณต้องการให้เกิดขึ้น เพราะจะช่วยให้คุณเริ่มต้นจากการติดตั้งใหม่ได้ แต่ในตัวอย่างนี้ คุณคงต้องการบันทึกการกำหนดค่าการทำงานและสภาพแวดล้อมระหว่างเซสชัน

user@host> docker stop container_name

เมื่อคุณพร้อมที่จะทำงานอีกครั้ง ให้เริ่มต้นคอนเทนเนอร์และเปิดหน้าต่างเทอร์มินัล โดยทำดังนี้

user@host> docker start container_name
user@host> docker exec -it container_name /bin/bash

คุณสามารถเปิดเซสชันเทอร์มินัลเพิ่มเติมในคอนเทนเนอร์ได้ด้วยสิ่งต่อไปนี้

user@host> docker exec -it container_name /bin/bash

หรือเริ่มเซสชันรูทโดยใช้สิ่งต่อไปนี้

user@host> docker exec -u 0 -it container_name /bin/bash

เริ่มต้น SDK

ในคอนเทนเนอร์ ให้เริ่มต้น Matter SDK และตัวแปรสภาพแวดล้อมสำหรับเชนเครื่องมือ nRF52 ของ Nordic การเริ่มต้น SDK ของ Matter มักใช้เวลาหลายนาที

$ cd /workspace
$ git submodule update --init --recursive
$ source ./scripts/bootstrap.sh
$ source ./scripts/activate.sh
$ export ZEPHYR_BASE=/opt/NordicSemiconductor/nrfconnect/zephyr
$ export GNUARMEMB_TOOLCHAIN_PATH="$PW_ARM_CIPD_INSTALL_DIR"
$ scripts/run_in_build_env.sh "python3 scripts/setup/nrfconnect/update_ncs.py --update --shallow"
$ source /opt/NordicSemiconductor/nrfconnect/zephyr/zephyr-env.sh

สร้างและ Flash

กำหนดค่า VID และ PID สำหรับอุปกรณ์ดังนี้

$ cd examples/lighting-app/nrfconnect
$ west build -b nrf52840dk_nrf52840 -t menuconfig

ในตัวเลือกเมนูแบบอินเทอร์แอกทีฟ ให้ทำดังนี้

 1. Modules --->

 2. connectedhomeip --->

 3. [*] Connected Home over IP protocol stack --->

 4. ป้อน Device vendor ID (VID) และ Device product ID (PID) ในรูปแบบจำนวนเต็มฐาน 10

 5. ตรวจสอบว่าเลือกธง [*] Enable OTA requestor แล้ว

 6. กด s เพื่อบันทึกการกำหนดค่า กด Enter เพื่อยืนยัน จากนั้นกด q เพื่อออกจาก menuconfig

ตั้งค่าใบรับรองการทดสอบ

ทำตามขั้นตอนในหัวข้อสร้างใบรับรองการทดสอบอุปกรณ์ Matter เพื่อสร้างใบรับรอง CD, DAC และ PAI

สร้างอุปกรณ์ของคุณ

$ west build -b nrf52840dk_nrf52840

แฟลชอุปกรณ์ของคุณ

โดยดำเนินการในคอมพิวเตอร์โฮสต์ ไม่ใช่ในคอนเทนเนอร์ Docker

หากยังไม่มีเครื่องมือบรรทัดคำสั่ง nRFConnect ให้ดาวน์โหลดและติดตั้ง

user@host> nrfjprog --program build/zephyr/merged.hex --chiperase -f NRF52

เปิดการเชื่อมต่อเทอร์มินัลกับอุปกรณ์บนโฮสต์หรือคอนเทนเนอร์ ใช้เครื่องมือเทอร์มินัลโปรด เช่น minicom หรือ GNU screen

user@host> minicom -c on -D /dev/ttyACM0 115200

user@host> screen /dev/ttyACM0 115200

สร้างและอัปโหลดรูปภาพ OTA

เมื่อแฟลชอุปกรณ์แล้ว ให้เปลี่ยนการตั้งค่าบิลด์อีกครั้งเพื่อสร้างอิมเมจ OTA ที่มีเวอร์ชันของซอฟต์แวร์อุปกรณ์เพิ่มขึ้น

เปิด Zephyr menuconfig:

$ west build -b nrf52840dk_nrf52840 -t menuconfig

ในตัวเลือกเมนูแบบอินเทอร์แอกทีฟ ให้ทำดังนี้

 1. Modules -->

 2. connectedhomeip -->

 3. Connected Home over IP protocol stack -->

 4. เปลี่ยน Device Software Version เป็น 2

 5. เปลี่ยน Device Software Version String เป็น prerelease-2

 6. กด s เพื่อบันทึกการกำหนดค่า กด Enter เพื่อยืนยัน จากนั้นกด q เพื่อออกจาก menuconfig

สร้างไฟล์แพ็กเกจ OTA ของ Matter ใหม่ เอาต์พุตจะวางอยู่ใน build/zephyr/zephyr.bin

$ /workspace/src/app/ota_image_tool.py create -v hex_VID -p hex_PID -vn version_no -vs version_string path_to_binary -da digest_algorithm path_to_ota_file

ยืนยันพร็อพเพอร์ตี้ของไฟล์แพ็กเกจ OTA Matter ที่สร้างขึ้น

/workspace/examples/lighting-app/nrfconnect# /workspace/src/app/ota_image_tool.py show firmware-ota-update-test.bin
Magic: 1beef11e
Total Size: 951784
Header Size: 72
Header TLV:
 [0] Vendor Id: XXXXX (0xXXXX)
 [1] Product Id: 32768 (0x8000)
 [2] Version: 2 (0x2)
 [3] Version String: prerelease-2
 [4] Payload Size: 951696 (0xe8590)
 [8] Digest Type: 1 (0x1)
 [9] Digest: 75f2e8b0c8e922b8bb3841504190bcdd83533e936a284c7254d29327d605c930

เนื่องจาก Matter SDK ต่อเชื่อมจากโฮสต์คอนเทนเนอร์ คุณจึงมีอิมเมจ OTA ให้บริการบนโฮสต์คอนเทนเนอร์ด้วย อัปโหลดรูปภาพ OTA ไปยัง Google Home Developer Console โดยทําตามวิธีการอัปโหลด OTA

จัดเตรียมอุปกรณ์และสังเกตกระบวนการ OTA

เปิดการเชื่อมต่อเทอร์มินัลกับอุปกรณ์บนโฮสต์หรือคอนเทนเนอร์ ใช้เทอร์มินัลโปรด เช่น minicom หรือ GNU screen:

$ minicom -c on -D /dev/ttyACM0 115200

กดปุ่มรีเซ็ตของอุปกรณ์เพื่อดูบันทึกจากการเปิดเครื่อง

ในเอาต์พุตของอุปกรณ์ คุณควรเห็น VID และ PID ที่ตั้งค่าไว้ รวมถึง URL สำหรับคิวอาร์โค้ดสำหรับการว่าจ้าง

I: nRF5 802154 radio initialized
I: 4 Sectors of 4096 bytes

(...)

I: 681 [SVR]Server Listening...
I: 684 [DL]Device Configuration:
I: 687 [DL] Serial Number: 11223344556677889900
I: 692 [DL] Vendor Id: XXXXX (0xXXXX)
I: 695 [DL] Product Id: XXXXX (0xXXXX)
I: 699 [DL] Hardware Version: 0
I: 702 [DL] Setup Pin Code (0 for UNKNOWN/ERROR): 20202021
I: 708 [DL] Setup Discriminator (0xFFFF for UNKNOWN/ERROR): 3840 (0xF00)
I: 714 [DL] Manufacturing Date: (not set)
I: 718 [DL] Device Type: 65535 (0xFFFF)
I: 723 [SVR]SetupQRCode: [MT:6FCJ142C00KA0648G00]
I: 727 [SVR]Copy/paste the below URL in a browser to see the QR Code:
I: 733 [SVR]https://project-chip.github.io/connectedhomeip/qrcode.html?data=MT%000000000000000000000
I: 742 [SVR]Manual pairing code: [30900112302]
I: 747 [DL]CHIP task running
I: 752 [DL]CHIPoBLE advertising started
I: 757 [DL]NFC Tag emulation started

ตรวจสอบว่า Hub ออนไลน์อยู่ แล้วมอบหมายอุปกรณ์ด้วย Google Home app (GHA) โดยใช้คิวอาร์โค้ดจากลิงก์ที่อยู่ในบันทึก

ปล่อยให้อุปกรณ์บันทึกกิจกรรมที่มีอยู่หลังจากกำหนดค่า

คุณควรเห็นข้อความต่อไปนี้ในบันทึกของอุปกรณ์

/* Hub OTA provider identification */
I: 69642 [SWU]OTA Requestor received AnnounceOTAProvider
D: 69647 [SWU] FabricIndex: 1
D: 69649 [SWU] ProviderNodeID: 0x00000000XXXXXXXX
D: 69654 [SWU] VendorID: 0x6006
D: 69657 [SWU] AnnouncementReason: 0
D: 69660 [SWU] Endpoint: 2
...
D: 69799 [SWU]Establishing session to provider node ID 0x00000000FC843D94 on fabric index 1
...
D: 262265 [SWU]QueryImageResponse:
D: 262268 [SWU] status: 0
D: 262271 [SWU] imageURI: bdx://00000000FC843D94/37f09fd6-0000-0000-0000-000000000000
D: 262278 [SWU] softwareVersion: 2
D: 262281 [SWU] softwareVersionString: 2
D: 262285 [SWU] updateToken: 36
D: 262288 [SWU] userConsentNeeded: 0
D: 262292 [SWU]Update available from version 0 to 2
...
D: 262372 [SWU]Establishing session to provider node ID 0x00000000FC843D94 on fabric index 1
...
D: 262409 [SWU]BDX::SendMessage

หลังจากนำรูปภาพไปใช้แล้ว อุปกรณ์จะรีบูต หลังจากรีบูต เวลาคอมไพล์ของรูปภาพควรตรงกับเวลาที่อัปโหลดไปยัง Developer Console

ตรวจสอบการอัปเดตซอฟต์แวร์ OTA

คุณสามารถตรวจสอบเวอร์ชันของซอฟต์แวร์อุปกรณ์ได้โดยใช้แอป Google Home (GHA) เมื่ออุปกรณ์ได้รับการสั่งงาน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. กดการ์ดของอุปกรณ์ในหน้าจอหลักของ GHA ค้างไว้
 2. แตะไอคอน ที่ด้านขวาบน
 3. แตะข้อมูลทางเทคนิค
 4. ตรวจสอบช่องเวอร์ชันของซอฟต์แวร์

หน้าจอแอป Google Home แสดงช่องเวอร์ชันซอฟต์แวร์