Kiểm tra OTA trên Bắc Âu

Hướng dẫn sau đây sử dụng ví dụ về ứng dụng chiếu sáng trong SDK Matter cùng với bảng phát triển Bắc Âu nRF52840.

Thiết lập môi trường

Những hướng dẫn này dựa trên việc cài đặt chuỗi công cụ nRF Connect dựa trên Docker. Nếu bạn không muốn sử dụng Docker, hãy xem hướng dẫn cài đặt nRF Connect nguyên bản trên máy tính lưu trữ trên trang web của Bắc Âu.

Khám phá SDK Matter

user@host> mkdir otaprep
user@host> cd otaprep
user@host> git clone https://github.com/project-chip/connectedhomeip.git
user@host> cd connectedhomeip/
user@host> git fetch origin v1.0-branch
user@host> git checkout FETCH_HEAD

Kiểm tra đúng hình ảnh Docker sẽ được sử dụng. Sử dụng một trong các hình ảnh được tạo cho quá trình tích hợp liên tục SDK Matter.

user@host> cat .github/workflows/examples-nrfconnect.yaml | grep chip-build
      image: connectedhomeip/chip-build-nrf-platform:0.5.99

Kết nối bảng Bắc Âu với máy tính. Kiểm tra bản liệt kê giao diện nối tiếp qua USB:

Trên MacOS:

user@host> ls /dev/tty.usbmodem*
/dev/tty.usbmodem0123456789000

Trên Linux, hãy thực hiện một trong hai cách sau:

user@host> ls /dev/tty*AC*
/dev/ttyACM0

hoặc

user@host> ls /dev/tty*USB*
/dev/ttyUSB0

Chạy một vùng chứa bằng cách sử dụng thông tin thu thập được trong lệnh trước đó. Truyền các cờ để gắn thư mục SDK Matter của máy chủ và giao diện nối tiếp USB vào vùng chứa.

user@host> docker run --name container_name -it --user $(id -u):$(id -g) --mount source=$(pwd),target=/workspace,type=bind connectedhomeip/chip-build-nrf-platform:0.5.99 /bin/bash

Dừng và khởi động vùng chứa Matter Docker

Mỗi khi chạy lệnh docker run, bạn sẽ tạo một vùng chứa mới có hình ảnh được chỉ định. Khi bạn thực hiện việc này, dữ liệu cũ đã được lưu vào thực thể vùng chứa trước đó sẽ bị mất. Đôi khi, đây là điều bạn muốn thực hiện vì nó cho phép bạn bắt đầu bằng một bản cài đặt mới. Nhưng trong ví dụ này, rất có thể bạn sẽ muốn lưu cấu hình công việc và môi trường của mình giữa các phiên.

user@host> docker stop container_name

Khi bạn đã sẵn sàng chạy lại, hãy khởi động vùng chứa và mở một cửa sổ dòng lệnh:

user@host> docker start container_name
user@host> docker exec -it container_name /bin/bash

Bạn có thể mở thêm các phiên hoạt động đầu cuối cho vùng chứa của mình bằng:

user@host> docker exec -it container_name /bin/bash

Hoặc bắt đầu phiên gốc bằng cách sử dụng:

user@host> docker exec -u 0 -it container_name /bin/bash

Khởi chạy SDK

Trong vùng chứa, hãy khởi động SDK Matter và các biến môi trường cho chuỗi công cụ nRF52 của Bắc Âu. Quá trình khởi chạy SDK Matter thường mất vài phút.

$ cd /workspace
$ git submodule update --init --recursive
$ source ./scripts/bootstrap.sh
$ source ./scripts/activate.sh
$ export ZEPHYR_BASE=/opt/NordicSemiconductor/nrfconnect/zephyr
$ export GNUARMEMB_TOOLCHAIN_PATH="$PW_ARM_CIPD_INSTALL_DIR"
$ scripts/run_in_build_env.sh "python3 scripts/setup/nrfconnect/update_ncs.py --update --shallow"
$ source /opt/NordicSemiconductor/nrfconnect/zephyr/zephyr-env.sh

Bản dựng và Flash

Định cấu hình VID và PID cho thiết bị:

$ cd examples/lighting-app/nrfconnect
$ west build -b nrf52840dk_nrf52840 -t menuconfig

Trong các tuỳ chọn trên trình đơn tương tác:

 1. Modules --->

 2. connectedhomeip --->

 3. [*] Connected Home over IP protocol stack --->

 4. Nhập Device vendor ID (VID) và Device product ID (PID) ở định dạng số nguyên base-10.

 5. Đảm bảo bạn đã chọn cờ [*] Enable OTA requestor.

 6. Nhấn s để lưu cấu hình, nhấn Enter để xác nhận, sau đó nhấn q để thoát menuconfig.

Thiết lập chứng chỉ kiểm thử

Làm theo các bước trong bài viết Tạo chứng chỉ kiểm thử thiết bị theo chuẩn Matter để tạo chứng chỉ CD, DAC và PAI.

Tạo thiết bị

$ west build -b nrf52840dk_nrf52840

Cài đặt ROM thiết bị

Bạn thực hiện việc này trên máy chủ, không phải trong vùng chứa Docker.

Nếu bạn chưa có công cụ dòng lệnh nRFConnect, hãy tải xuống và cài đặt các công cụ đó.

user@host> nrfjprog --program build/zephyr/merged.hex --chiperase -f NRF52

Mở một kết nối thiết bị đầu cuối với thiết bị của bạn trên máy chủ hoặc trên vùng chứa. Sử dụng công cụ dòng lệnh mà bạn yêu thích như minicom hoặc GNU screen.

user@host> minicom -c on -D /dev/ttyACM0 115200

user@host> screen /dev/ttyACM0 115200

Tạo và tải hình ảnh qua mạng không dây (OTA) lên

Sau khi bạn cài đặt ROM thiết bị, hãy thay đổi chế độ cài đặt bản dựng một lần nữa để tạo hình ảnh OTA với phiên bản phần mềm tăng dần trên thiết bị.

Chạy Zephyr menuconfig:

$ west build -b nrf52840dk_nrf52840 -t menuconfig

Trong các tuỳ chọn trên trình đơn tương tác:

 1. Modules -->

 2. connectedhomeip -->

 3. Connected Home over IP protocol stack -->

 4. Thay đổi Device Software Version thành 2.

 5. Thay đổi Device Software Version String thành prerelease-2.

 6. Nhấn s để lưu cấu hình, nhấn Enter để xác nhận, sau đó nhấn q để thoát menuconfig.

Tạo tệp gói OTA Matter mới. Dữ liệu đầu ra được đặt trong build/zephyr/zephyr.bin.

$ /workspace/src/app/ota_image_tool.py create -v hex_VID -p hex_PID -vn version_no -vs version_string path_to_binary -da digest_algorithm path_to_ota_file

Xác nhận các thuộc tính của tệp gói OTA Matter đã tạo:

/workspace/examples/lighting-app/nrfconnect# /workspace/src/app/ota_image_tool.py show firmware-ota-update-test.bin
Magic: 1beef11e
Total Size: 951784
Header Size: 72
Header TLV:
 [0] Vendor Id: XXXXX (0xXXXX)
 [1] Product Id: 32768 (0x8000)
 [2] Version: 2 (0x2)
 [3] Version String: prerelease-2
 [4] Payload Size: 951696 (0xe8590)
 [8] Digest Type: 1 (0x1)
 [9] Digest: 75f2e8b0c8e922b8bb3841504190bcdd83533e936a284c7254d29327d605c930

Vì SDK Matter được gắn từ máy chủ vùng chứa của bạn, nên Hình ảnh OTA cũng có sẵn trên máy chủ vùng chứa của bạn. Tải hình ảnh OTA lên Google Home Developer Console bằng cách làm theo hướng dẫn tải lên OTA.

Chạy thiết bị và quan sát quy trình OTA.

Mở một kết nối dòng lệnh với thiết bị trên máy chủ hoặc trên vùng chứa. Sử dụng thiết bị đầu cuối yêu thích của bạn như minicom hoặc GNU screen:

$ minicom -c on -D /dev/ttyACM0 115200

Nhấn nút đặt lại của thiết bị để xem nhật ký từ lúc khởi động.

Trong dữ liệu đầu ra của thiết bị, bạn sẽ thấy VID và PID mà bạn đã đặt, cũng như URL của mã QR vận hành:

I: nRF5 802154 radio initialized
I: 4 Sectors of 4096 bytes

(...)

I: 681 [SVR]Server Listening...
I: 684 [DL]Device Configuration:
I: 687 [DL] Serial Number: 11223344556677889900
I: 692 [DL] Vendor Id: XXXXX (0xXXXX)
I: 695 [DL] Product Id: XXXXX (0xXXXX)
I: 699 [DL] Hardware Version: 0
I: 702 [DL] Setup Pin Code (0 for UNKNOWN/ERROR): 20202021
I: 708 [DL] Setup Discriminator (0xFFFF for UNKNOWN/ERROR): 3840 (0xF00)
I: 714 [DL] Manufacturing Date: (not set)
I: 718 [DL] Device Type: 65535 (0xFFFF)
I: 723 [SVR]SetupQRCode: [MT:6FCJ142C00KA0648G00]
I: 727 [SVR]Copy/paste the below URL in a browser to see the QR Code:
I: 733 [SVR]https://project-chip.github.io/connectedhomeip/qrcode.html?data=MT%000000000000000000000
I: 742 [SVR]Manual pairing code: [30900112302]
I: 747 [DL]CHIP task running
I: 752 [DL]CHIPoBLE advertising started
I: 757 [DL]NFC Tag emulation started

Đảm bảo Hub có kết nối mạng và chạy thiết bị bằng Google Home app (GHA) bằng mã QR có trong đường liên kết có trong nhật ký.

Để thiết bị ghi nhật ký các hoạt động sau khi chạy.

Bạn sẽ thấy nội dung sau trong nhật ký thiết bị:

/* Hub OTA provider identification */
I: 69642 [SWU]OTA Requestor received AnnounceOTAProvider
D: 69647 [SWU] FabricIndex: 1
D: 69649 [SWU] ProviderNodeID: 0x00000000XXXXXXXX
D: 69654 [SWU] VendorID: 0x6006
D: 69657 [SWU] AnnouncementReason: 0
D: 69660 [SWU] Endpoint: 2
...
D: 69799 [SWU]Establishing session to provider node ID 0x00000000FC843D94 on fabric index 1
...
D: 262265 [SWU]QueryImageResponse:
D: 262268 [SWU] status: 0
D: 262271 [SWU] imageURI: bdx://00000000FC843D94/37f09fd6-0000-0000-0000-000000000000
D: 262278 [SWU] softwareVersion: 2
D: 262281 [SWU] softwareVersionString: 2
D: 262285 [SWU] updateToken: 36
D: 262288 [SWU] userConsentNeeded: 0
D: 262292 [SWU]Update available from version 0 to 2
...
D: 262372 [SWU]Establishing session to provider node ID 0x00000000FC843D94 on fabric index 1
...
D: 262409 [SWU]BDX::SendMessage

Sau khi áp dụng hình ảnh, thiết bị sẽ khởi động lại. Sau khi khởi động lại, thời gian biên dịch của hình ảnh phải khớp với thời gian biên dịch của hình ảnh được tải lên Developer Console.

Xác thực bản cập nhật phần mềm OTA

Bạn có thể dùng ứng dụng Google Home (GHA) để kiểm tra phiên bản phần mềm của thiết bị. Sau khi thiết bị được đưa vào hoạt động, hãy làm theo các quy trình sau:

 1. Nhấn và giữ ô thiết bị trên màn hình chính của GHA
 2. Nhấn vào biểu tượng ở trên cùng bên phải
 3. Nhấn vào Thông tin kỹ thuật
 4. Kiểm tra trường Phiên bản phần mềm

Màn hình ứng dụng Google Home đang hiện trường phiên bản phần mềm