Danh sách kiểm tra phát triển vấn đề

Phát triển

Các công cụ giúp bạn bắt đầu xây dựng

1. Tạo một thiết bị hỗ trợ Matter.

2. Đăng ký Alliance để nhận Mã nhà cung cấp (VID) và Mã sản phẩm (PID) duy nhất của riêng bạn. Nếu bạn không có VID hoặc PID riêng, hãy chọn một mã được phân bổ cho mục đích thử nghiệm. Để sử dụng VID sản xuất cho quá trình tích hợp, VID đó phải được xác minh và thêm vào danh sách cho phép.

SDK Android dùng để ghép nối và điều khiển

3. Kết nối thiết bị của bạn và bật chế độ thiết lập trong ứng dụng, ứng dụng Android hoặc Google Home app (GHA).

Thử nghiệm và dùng thử nội bộ

4. Thử nghiệm các công cụ tích hợp của Matter trước khi gửi giấy chứng nhận.

5. Thực hiện Bản dùng thử nội bộ (nếu cần) trước khi gửi yêu cầu chứng nhận.

OTA (Không dây)

6. Chuẩn bị hình ảnh OTA.

7. Kiểm tra và xác thực OTA

Xác nhận và ra mắt

8. Hãy xem Yêu cầu về giấy chứng nhận trước khi gửi đơn xin cấp Giấy chứng nhận.

9. Triển khai công cụ tích hợp đã được chứng nhận.