Lớp học lập trình dành cho nhà phát triển tại nhà cung cấp trải nghiệm lập trình thực hành có hướng dẫn. Hầu hết lớp học lập trình sẽ hướng dẫn bạn về quy trình xây dựng một ứng dụng nhỏ hoặc cách thêm tính năng mới vào ứng dụng hiện có. Các thiết bị này bao gồm tất cả chương trình trong Hệ sinh thái của Google Home, chẳng hạn như Cast, Cloud-to-cloud (Smart Home), Quyền truy cập thiết bị và Matter.