ควบคุมอุปกรณ์กรณี

เมื่อจับคู่อุปกรณ์ที่เปิดใช้ Matter ได้สําเร็จและปรากฏใน Google Home app (GHA) แล้ว ให้ทดสอบการควบคุมอุปกรณ์ด้วยวิธีต่างๆ ดังนี้

Google Assistant

ใช้ Google Assistant เพื่อสลับสถานะของอุปกรณ์จากคําสั่งด้วยเสียง

ดูหัวข้อควบคุมอุปกรณ์ในบ้านอัจฉริยะด้วยคําสั่งเสียงของการควบคุมอุปกรณ์ในบ้านอัจฉริยะที่เพิ่มลงในแอป Google Home สําหรับคําสั่งตัวอย่าง

แอป Google Home

สลับสถานะอุปกรณ์จาก GHA

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนควบคุมอุปกรณ์ด้วยแอป Google Home ในหัวข้อควบคุมอุปกรณ์ในบ้านอัจฉริยะที่เพิ่มลงในแอป Google Home

จออัจฉริยะ

สลับสถานะอุปกรณ์จากแผงอุปกรณ์แสดงผล เช่น Google Nest Hub (2nd gen)