Welcome to the Google Home Developer Center, the new destination for learning how to develop smart home actions. Note: You'll continue building actions in the Actions console.

Triển khai máy chủ OAuth 2.0

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Mỗi smart home Action must include a mechanism for authenticating users.

Tính năng xác thực cho phép bạn liên kết Tài khoản Google của người dùng với tài khoản người dùng trong hệ thống xác thực. Điều này cho phép bạn xác định người dùng của mình khi phương thức thực hiện đơn hàng nhận được ý định cho nhà thông minh. Nhà thông minh của Google chỉ hỗ trợ OAuth bằng quy trình mã uỷ quyền.

Trang này mô tả cách thiết lập máy chủ OAuth 2.0 để máy chủ hoạt động với Hành động smart home.

Luồng mã uỷ quyền

Quá trình triển khai máy chủ OAuth 2.0 cho quy trình mã uỷ quyền bao gồm hai điểm cuối mà dịch vụ của bạn cung cấp bằng HTTPS. Điểm cuối đầu tiên là điểm cuối ủy quyền, chịu trách nhiệm tìm hoặc lấy sự đồng ý của người dùng để có quyền truy cập vào dữ liệu. Điểm cuối ủy quyền cung cấp giao diện người dùng đăng nhập cho người dùng chưa đăng nhập và ghi lại sự đồng ý đối với quyền truy cập đã yêu cầu. Điểm cuối thứ hai là điểm cuối trao đổi mã thông báo, dùng để lấy các chuỗi đã mã hoá (gọi là mã thông báo) cho phép người dùng truy cập vào dịch vụ.

Khi một ứng dụng của Google cần gọi một trong các API của dịch vụ, Google sẽ sử dụng các điểm cuối này cùng nhau để người dùng của bạn cho phép gọi các API này thay cho họ.

Phiên quy trình mã uỷ quyền OAuth 2.0 do Google khởi tạo có quy trình sau:

 1. Google sẽ mở điểm cuối ủy quyền của bạn trong trình duyệt của người dùng. Nếu quy trình bắt đầu trên thiết bị chỉ có giọng nói cho một Hành động, Google sẽ chuyển quá trình thực thi sang điện thoại.
 2. Người dùng đăng nhập, nếu chưa đăng nhập và cấp cho Google quyền truy cập vào dữ liệu của họ bằng API của bạn, nếu họ chưa cấp quyền.
 3. Dịch vụ của bạn sẽ tạo một mã uỷ quyền và trả lại cho Google. Để làm vậy, hãy chuyển hướng trình duyệt của người dùng đó trở lại Google bằng mã uỷ quyền được đính kèm với yêu cầu.
 4. Google sẽ gửi mã uỷ quyền đến điểm cuối trao đổi mã thông báo của bạn để xác minh tính xác thực của mã và trả về mã truy cậpmã làm mới. Mã truy cập là một mã thông báo ngắn hạn mà dịch vụ của bạn chấp nhận làm thông tin xác thực để truy cập các API. Mã làm mới là một mã thông báo dài hạn mà Google có thể lưu trữ và sử dụng để lấy mã truy cập mới khi hết hạn.
 5. Sau khi người dùng hoàn tất quy trình liên kết tài khoản, mọi yêu cầu tiếp theo được gửi từ Google đều chứa mã truy cập.

Xử lý yêu cầu cấp quyền

Khi bạn cần liên kết tài khoản bằng quy trình mã uỷ quyền OAuth 2.0, Google sẽ gửi cho người dùng điểm cuối ủy quyền của bạn bằng một yêu cầu bao gồm các tham số sau:

Thông số điểm cuối ủy quyền
client_id Mã khách hàng mà bạn đã chỉ định cho Google.
redirect_uri URL mà bạn gửi phản hồi tới yêu cầu này.
state Một giá trị sổ sách được trả về cho Google không thay đổi trong URI chuyển hướng.
scope Không bắt buộc: Một tập hợp các chuỗi phạm vi được phân tách bằng dấu cách chỉ định dữ liệu mà Google đang yêu cầu ủy quyền.
response_type Loại giá trị được trả về trong phản hồi. Đối với quy trình mã uỷ quyền OAuth 2.0, loại phản hồi luôn là code.
user_locale Chế độ cài đặt ngôn ngữ trong Tài khoản Google ở định dạng RFC5646, được dùng để bản địa hoá nội dung của bạn bằng ngôn ngữ ưu tiên của người dùng.

Ví dụ: nếu điểm cuối ủy quyền của bạn có tại https://myservice.example.com/auth, yêu cầu có thể có dạng như sau:

GET https://myservice.example.com/auth?client_id=GOOGLE_CLIENT_ID&redirect_uri=REDIRECT_URI&state=STATE_STRING&scope=REQUESTED_SCOPES&response_type=code&user_locale=LOCALE

Để điểm cuối ủy quyền của bạn xử lý các yêu cầu đăng nhập, hãy làm theo các bước sau:

 1. Xác minh rằng client_id khớp với Mã ứng dụng khách mà bạn đã chỉ định cho Google và redirect_uri khớp với URL chuyển hướng do Google cung cấp cho dịch vụ của bạn. Các bước kiểm tra này rất quan trọng để ngăn việc cấp quyền truy cập vào các ứng dụng khách không mong muốn hoặc bị định cấu hình sai. Nếu bạn hỗ trợ nhiều flow 2.0 của OAuth, hãy xác nhận rằng response_type đó là code.
 2. Kiểm tra xem người dùng có đăng nhập vào dịch vụ của bạn hay không. Nếu người dùng chưa đăng nhập, hãy hoàn tất quy trình đăng nhập hoặc đăng ký dịch vụ của bạn.
 3. Tạo mã uỷ quyền để Google truy cập vào API của bạn. Mã uỷ quyền có thể là giá trị chuỗi bất kỳ, nhưng mã này phải đại diện riêng cho người dùng, ứng dụng khách cho mã thông báo và thời gian hết hạn của mã cũng như không thể đoán được. Thông thường, bạn sẽ phát hành mã uỷ quyền sẽ hết hạn sau khoảng 10 phút.
 4. Xác nhận rằng URL do thông số redirect_uri chỉ định có dạng như sau:
   https://oauth-redirect.googleusercontent.com/r/YOUR_PROJECT_ID
   https://oauth-redirect-sandbox.googleusercontent.com/r/YOUR_PROJECT_ID
   
 5. Chuyển hướng trình duyệt của người dùng đến URL được xác định bởi thông số redirect_uri. Bao gồm mã uỷ quyền bạn vừa tạo và giá trị trạng thái ban đầu, chưa sửa đổi khi bạn chuyển hướng bằng cách thêm các tham số codestate. Sau đây là ví dụ về URL kết quả:
  https://oauth-redirect.googleusercontent.com/r/YOUR_PROJECT_ID?code=AUTHORIZATION_CODE&state=STATE_STRING

Xử lý yêu cầu trao đổi mã thông báo

Điểm cuối trao đổi mã thông báo dịch vụ của bạn chịu trách nhiệm về hai loại trao đổi mã thông báo:

 • Trao đổi mã ủy quyền cho mã truy cập và mã làm mới
 • Trao đổi mã làm mới cho mã thông báo truy cập

Yêu cầu trao đổi mã thông báo bao gồm các thông số sau:

Thông số điểm cuối trao đổi mã thông báo
client_id Chuỗi xác định nguồn gốc yêu cầu là Google. Chuỗi này phải được đăng ký trong hệ thống của bạn dưới dạng giá trị nhận dạng duy nhất của Google.
client_secret Chuỗi bí mật mà bạn đã đăng ký với Google cho dịch vụ của mình.
grant_type Loại mã thông báo đang được trao đổi. Đó là authorization_code hoặc refresh_token.
code Khi grant_type=authorization_code, tham số này là mã mà Google nhận được từ điểm cuối đăng nhập hoặc sàn giao dịch mã thông báo của bạn.
redirect_uri Khi grant_type=authorization_code, tham số này là URL được sử dụng trong yêu cầu ủy quyền ban đầu.
refresh_token Khi grant_type=refresh_token, thông số này là mã làm mới mà Google nhận được từ điểm cuối trao đổi mã thông báo của bạn.

Trao đổi mã ủy quyền cho mã truy cập và mã làm mới

Sau khi người dùng đăng nhập và điểm cuối ủy quyền của bạn trả về mã ủy quyền ngắn hạn cho Google, Google sẽ gửi yêu cầu đến điểm cuối trao đổi mã thông báo của bạn để đổi mã ủy quyền cho mã thông báo truy cập và mã thông báo làm mới.

Đối với những yêu cầu này, giá trị của grant_typeauthorization_code và giá trị của code là giá trị của mã ủy quyền bạn đã cấp cho Google trước đó. Sau đây là ví dụ về yêu cầu trao đổi mã uỷ quyền cho mã truy cập và mã làm mới:

POST /token HTTP/1.1
Host: oauth2.example.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

client_id=GOOGLE_CLIENT_ID&client_secret=GOOGLE_CLIENT_SECRET&grant_type=authorization_code&code=AUTHORIZATION_CODE&redirect_uri=REDIRECT_URI

Để trao đổi mã uỷ quyền cho mã truy cập và mã làm mới, điểm cuối trao đổi mã thông báo sẽ phản hồi các yêu cầu POST bằng cách thực hiện các bước sau:

 1. Xác minh rằng client_id xác định nguồn gốc yêu cầu là một nguồn gốc được phép và client_secret khớp với giá trị dự kiến.
 2. Xác minh rằng mã uỷ quyền hợp lệ và chưa hết hạn, đồng thời xác định rằng Client-ID được chỉ định trong yêu cầu khớp với mã khách hàng liên kết với mã uỷ quyền.
 3. Xác nhận rằng URL do thông số redirect_uri chỉ định giống hệt với giá trị dùng trong yêu cầu uỷ quyền ban đầu.
 4. Nếu bạn không thể xác minh tất cả các tiêu chí trên, hãy trả về lỗi Yêu cầu HTTP 400 với {"error": "invalid_grant"} là nội dung.
 5. Nếu không, hãy sử dụng mã nhận dạng khách hàng từ mã uỷ quyền để tạo mã thông báo làm mới và mã thông báo truy cập. Các mã thông báo này có thể là bất kỳ giá trị chuỗi nào, nhưng phải biểu thị duy nhất người dùng và ứng dụng mà mã thông báo dành cho chúng, đồng thời không thể đoán được mã. Đối với mã truy cập, hãy ghi lại thời gian hết hạn của mã thông báo (thường là một giờ sau khi bạn cấp mã thông báo). Mã thông báo làm mới không hết hạn.
 6. Trả về đối tượng JSON sau trong phần nội dung của phản hồi HTTPS:
  {
  "token_type": "Bearer",
  "access_token": "ACCESS_TOKEN",
  "refresh_token": "REFRESH_TOKEN",
  "expires_in": SECONDS_TO_EXPIRATION
  }
  

Google lưu trữ mã truy cập và mã làm mới cho người dùng rồi ghi lại thời điểm mã thông báo truy cập hết hạn. Khi mã truy cập hết hạn, Google sẽ sử dụng mã làm mới để lấy mã truy cập mới từ điểm cuối trao đổi mã thông báo.

Trao đổi mã làm mới cho mã thông báo truy cập

Khi mã truy cập hết hạn, Google sẽ gửi yêu cầu đến điểm cuối trao đổi mã thông báo của bạn để trao đổi mã làm mới cho mã thông báo truy cập mới.

Đối với những yêu cầu này, giá trị của grant_typerefresh_token và giá trị của refresh_token là giá trị của mã thông báo làm mới mà bạn đã cấp cho Google trước đây. Sau đây là ví dụ về yêu cầu đổi mã thông báo làm mới cho mã truy cập:

POST /token HTTP/1.1
Host: oauth2.example.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

client_id=GOOGLE_CLIENT_ID&client_secret=GOOGLE_CLIENT_SECRET&grant_type=refresh_token&refresh_token=REFRESH_TOKEN

Để trao đổi mã làm mới cho mã thông báo truy cập, điểm cuối trao đổi mã thông báo sẽ phản hồi các yêu cầu POST bằng cách thực thi các bước sau:

 1. Xác minh rằng client_id xác định nguồn gốc của yêu cầu là Google và client_secret khớp với giá trị dự kiến.
 2. Xác minh rằng mã thông báo làm mới là hợp lệ và mã ứng dụng khách được chỉ định trong yêu cầu khớp với mã ứng dụng khách liên kết với mã thông báo làm mới.
 3. Nếu bạn không thể xác minh tất cả các tiêu chí trên, hãy trả về lỗi Yêu cầu HTTP 400 có nội dung là {"error": "invalid_grant"}.
 4. Nếu không, hãy sử dụng mã nhận dạng khách hàng từ mã làm mới để tạo mã truy cập. Các mã thông báo này có thể là giá trị chuỗi bất kỳ, nhưng phải duy nhất đại diện cho người dùng và ứng dụng mà mã thông báo dành cho và không được dự đoán. Đối với mã truy cập, hãy ghi lại thời gian hết hạn của mã thông báo, thường là một giờ sau khi bạn phát hành mã thông báo.
 5. Trả về đối tượng JSON sau trong phần nội dung của phản hồi HTTPS:
  {
  "token_type": "Bearer",
  "access_token": "ACCESS_TOKEN",
  "expires_in": SECONDS_TO_EXPIRATION
  }

Xử lý yêu cầu cung cấp thông tin người dùng

Điểm cuối người dùng là một tài nguyên được bảo vệ bằng OAuth 2.0 trả về các xác nhận quyền sở hữu về người dùng được liên kết. Bạn không bắt buộc phải triển khai và lưu trữ điểm cuối userinfo, ngoại trừ các trường hợp sử dụng sau đây:

Sau khi bạn đã truy xuất mã thông báo truy cập thành công từ điểm cuối mã thông báo, Google sẽ gửi yêu cầu đến điểm cuối thông tin người dùng để truy xuất thông tin hồ sơ cơ bản về người dùng được liên kết.

tiêu đề của yêu cầu điểm cuối userinfo
Authorization header Mã truy cập của loại Bearer.

Ví dụ: nếu điểm cuối userinfo của bạn có tại https://myservice.example.com/userinfo, yêu cầu có thể có dạng như sau:

GET /userinfo HTTP/1.1
Host: myservice.example.com
Authorization: Bearer ACCESS_TOKEN

Để điểm cuối userinfo xử lý các yêu cầu, hãy làm theo các bước sau:

 1. Trích xuất mã truy cập từ tiêu đề Uỷ quyền và thông tin trả về dành cho người dùng đã liên kết với mã truy cập.
 2. Nếu mã truy cập không hợp lệ, hãy trả về lỗi HTTP 401 Không được phép bằng cách sử dụng Tiêu đề phản hồi WWW-Authenticate. Dưới đây là ví dụ về phản hồi của thông tin người dùng:
  HTTP/1.1 401 Unauthorized
  WWW-Authenticate: error="invalid_token",
  error_description="The Access Token expired"
  
  Nếu lỗi 401 chưa được uỷ quyền hoặc bất kỳ phản hồi lỗi nào không thành công được trả về trong quá trình liên kết, thì lỗi này sẽ không thể khôi phục, mã thông báo đã truy xuất sẽ bị huỷ và người dùng sẽ phải bắt đầu lại quá trình liên kết.
 3. Nếu mã truy cập là hợp lệ, hãy trả về và phản hồi HTTP 200 với đối tượng JSON sau trong phần nội dung của phản hồi HTTPS:

  {
  "sub": "USER_UUID",
  "email": "EMAIL_ADDRESS",
  "given_name": "FIRST_NAME",
  "family_name": "LAST_NAME",
  "name": "FULL_NAME",
  "picture": "PROFILE_PICTURE",
  }
  
  Nếu điểm cuối userinfo trả về một phản hồi thành công qua HTTP 200, thì mã thông báo và các thông báo xác nhận quyền sở hữu đã được truy xuất sẽ được đăng ký cho Tài khoản Google của người dùng.

  phản hồi của điểm cuối userinfo
  sub Mã nhận dạng duy nhất xác định người dùng trong hệ thống của bạn.
  email Địa chỉ email của người dùng.
  given_name Không bắt buộc: Tên của người dùng.
  family_name Không bắt buộc: Họ của người dùng.
  name Không bắt buộc: Tên đầy đủ của người dùng.
  picture Không bắt buộc: Ảnh hồ sơ của người dùng.