action.devices.DISCONNECT

ý định này được kích hoạt để thông báo cho bạn khi người dùng đã huỷ liên kết tài khoản thiết bị của họ khỏi Trợ lý Google.

Ý định này cho biết Trợ lý Google sẽ không gửi thêm ý định nào cho người dùng này. Sau khi nhận được ý định DISCONNECT, dịch vụ đám mây của bạn sẽ ngừng phát hành các thay đổi lên Google thông qua Yêu cầu đồng bộ hóaTrạng thái báo cáo.

Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Ngắt kết nối.

Định dạng yêu cầu

Các trường Loại Mô tả
requestId Chuỗi

Bắt buộc.

Mã nhận dạng của yêu cầu.

inputs Mảng

Bắt buộc.

Danh sách dữ liệu đầu vào khớp với yêu cầu ý định.

[item, ...] Đối tượng

Nhập và trọng tải liên quan đến yêu cầu ý định.

intent

Bắt buộc.

(Giá trị không đổi: "action.devices.DISCONNECT")

Loại yêu cầu ý định.

Ví dụ

HUỶ Yêu cầu ý định

{
  "requestId": "ff36a3cc-ec34-11e6-b1a0-64510650abcf",
  "inputs": [
    {
      "intent": "action.devices.DISCONNECT"
    }
  ]
}

Định dạng phản hồi

Các trường Loại Mô tả

Không có thuộc tính nào