ยกเลิกการเชื่อมต่อ

หากผู้ใช้ยกเลิกการลิงก์การดําเนินการ smart home ของคุณกับ Google Assistant การดําเนินการให้สมบูรณ์จะได้รับ Intent action.devices.DISCONNECT Intent นี้บ่งบอกว่า Assistant จะไม่ส่ง Intent ใดๆ สําหรับผู้ใช้รายนี้อีกและบริการระบบคลาวด์จึงควรหยุดเรียกใช้ API ของ Google Home Graph (Request Sync และ Report State) สําหรับอุปกรณ์ของตน

คําขอ
{
  "requestId": "ff36a3cc-ec34-11e6-b1a0-64510650abcf",
  "inputs": [{
   "intent": "action.devices.DISCONNECT",
  }]
}
JSON
{}
Node.js
const {smarthome} = require('actions-on-google');
const app = smarthome();
// ...
app.onDisconnect((body, headers) => {
 // TODO Disconnect user account from Google Assistant
 // You can return an empty body
 return {};
});
Java
@Override
public void onDisconnect(
  @NotNull DisconnectRequest disconnectRequest, @Nullable Map<?, ?> map) {
 // TODO Disconnect user account from Google Assistant
 // This function does not return anything
}

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเอกสารอ้างอิง Intent ของ DISCONNECT