Hỗ trợ khám phá thiết bị

Đường dẫn phương thức thực hiện cục bộ được thiết lập khi Google so khớp một thiết bị có thể kiểm soát cục bộ với một thiết bị được trả về trong phản hồi SYNC từ phương thức thực hiện trên đám mây của bạn.

Để cho phép Google phát hiện thiết bị của bạn trên mạng cục bộ và thiết lập đường dẫn thực hiện cục bộ, bạn cần thêm thông tin khám phá vào bảng điều khiển Actions. Bạn cũng cần cập nhật phản hồi SYNC từ phương thức thực hiện trên đám mây để cho Google biết về thiết bị có thể kiểm soát cục bộ.

Thiết lập thông tin cấu hình quét

Để chỉ định thông tin khám phá, hãy làm theo các bước sau:

 1. Mở dự án nhà thông minh trong bảng điều khiển Actions.
 2. Trong bảng điều hướng bên trái, hãy nhấp vào Hành động.
 3. Trong Định cấu hình SDK gia đình cục bộ (không bắt buộc) > Thêm cấu hình quét thiết bị, nhấp vào Cấu hình quét mới.
 4. Chọn một loại giao thức so khớp quy trình quét trong trình đơn thả xuống rồi nhập các giá trị để Google quét.

Các bảng sau đây cho biết các thuộc tính bạn có thể thêm, dựa trên giao thức bạn muốn Google sử dụng để quét tìm thiết bị của mình:

mDNS
Thuộc tính Nội dung mô tả Giá trị mẫu
Tên dịch vụ Bắt buộc. Tên dịch vụ do thiết bị xuất bản ở định dạng service.domain. _http._tcp.local
Tên

Bắt buộc. Lọc một thực thể dịch vụ duy nhất ở định dạng instance.service.domain.

Nền tảng này coi giá trị này là một biểu thức chính quy và trả về mọi thiết bị trùng khớp.
my-device-[0-9]{4}\._http\._tcp\.local
UPnP
Thuộc tính Nội dung mô tả Giá trị mẫu
Loại dịch vụ Bắt buộc. Giá trị nhận dạng đủ điều kiện của dịch vụ UPnP ở định dạng domain:service:type:version. schemas-upnp-org:service:SwitchPower:1
OUI (Giao diện người dùng cũ)

Không bắt buộc. Giá trị nhận dạng duy nhất trong tổ chức.

Giá trị 24 bit nhận dạng nhà sản xuất thiết bị. Thông thường là ba octet đầu tiên của địa chỉ MAC thiết bị.
1A:2B:3C
UDP
Thuộc tính Nội dung mô tả Giá trị mẫu
Địa chỉ phát sóng Bắt buộc. Địa chỉ IP đích để truyền phát UDP. 255.255.255.255
Cổng phát sóng Bắt buộc. Cổng đích cho truyền phát UDP. 5555
Cổng nghe Bắt buộc. Cổng nghe cho phản hồi khám phá UDP. 5556
Gói Khám phá

Bắt buộc. Tải trọng để gửi trong thông báo truyền tin UDP.

Được định dạng dưới dạng chuỗi byte được mã hoá thập lục phân.
48454C4C4F

Cập nhật phản hồi SYNC trong phương thức thực hiện trên đám mây

Ý định SYNC sẽ báo cáo cho Trợ lý về những thiết bị mà người dùng kiểm soát và khả năng của các thiết bị đó.

Để hỗ trợ phương thức thực hiện cục bộ, nền tảng Local Home sẽ kiểm tra phản hồi SYNC từ phương thức thực hiện trên đám mây của Hành động trong nhà thông minh và cố gắng so khớp các mã thiết bị trong trường otherDeviceIds với mã xác minh do trình xử lý IDENTIFY trả về. Các mục nhập thiết bị không có trường otherDeviceIds sẽ bị loại trừ khỏi phương thức thực hiện cục bộ.

Trong trường otherDeviceIds của phản hồi SYNC, bạn cần đặt mã thiết bị của các thiết bị nhà thông minh có thể điều khiển cục bộ. Trường này xuất hiện ở cấp device trong phản hồi. Google có thể thiết lập một đường dẫn thực hiện cục bộ trên bất kỳ thiết bị nào có mã nhận dạng đã cho.

Sử dụng trường customData để chỉ định mọi dữ liệu bổ sung mà Google cần để kết nối với một thiết bị độc lập hoặc để nhắm mục tiêu thiết bị cuối qua một thiết bị trung tâm (ví dụ: số cổng và thông tin cụ thể về giao thức khác).

Ví dụ:

Đoạn mã sau đây cho biết cách bạn có thể tạo trình xử lý SYNC.

Độc lập/Trung tâm
{
 "requestId": "ff36a3cc-ec34-11e6-b1a0-64510650abcf",
 "payload": {
  "agentUserId": "1836.15267389",
  "devices": [{
   "id": "123",
   "type": "action.devices.types.OUTLET",
   "traits": [
    "action.devices.traits.OnOff"
   ],
   "name": {
    "name": "Night light"
   },
   "willReportState": false,
   "otherDeviceIds": [{
    "deviceId": "local-device-id"
   }],
   "customData": {
    "port": 5555,
    "authToken": "..."
   }
  }]
 }
}