Giản đồ đặc điểm cài đặt nhiệt độ của nhà thông minh

action.devices.traits.TemperatureSetting – Trait này bao gồm việc xử lý cả điểm nhiệt độ và chế độ.

THUỘC TÍNH của thiết bị

Các thiết bị có đặc điểm này có thể báo cáo các thuộc tính sau đây trong quá trình SYNC. Để tìm hiểu thêm về cách xử lý ý định SYNC, vui lòng xem phần Thực hiện ý định.

Thuộc tính Loại Nội dung mô tả
availableThermostatModes

Bắt buộc.

Mô tả các chế độ của máy điều nhiệt mà thiết bị này có thể hỗ trợ.

Hỗ trợ một trong các chức năng sau:
0 Chuỗi

Không dùng nữa

Danh sách các chế độ được phân tách bằng dấu phẩy mà thiết bị này hỗ trợ. Các tích hợp mới phải sử dụng biểu mẫu Array của thuộc tính này.

1 Mảng

Danh sách các chế độ mà thiết bị này hỗ trợ.

[item, ...] Chuỗi

Tên của chế độ được hỗ trợ.

Các giá trị được hỗ trợ:

off
Đã tắt tính năng sưởi ấm/làm mát
heat
Thiết bị hỗ trợ hệ thống sưởi ấm
cool
Thiết bị có hỗ trợ làm mát
on
Khôi phục chế độ cũ của thiết bị. Chế độ on không xuất hiện trong màn hình chọn chế độ vì theo thiết kế, chế độ on được dùng để khôi phục chế độ trước đó của thiết bị.
heatcool
Duy trì phạm vi mục tiêu sưởi ấm/làm mát
auto
Chế độ tự động có nhiệt độ được đặt theo lịch biểu hoặc theo hành vi đã học
fan-only
Quạt đang chạy mà không có hoạt động sưởi ấm/làm mát
purifier
Chế độ khử trùng
eco
Chế độ tiết kiệm năng lượng
dry
Chế độ khô
thermostatTemperatureRange Đối tượng

Chứa hai giá trị số thực cho biết phạm vi nhiệt độ được hỗ trợ cho thiết bị này (tính bằng độ C).

minThresholdCelsius Number

Bắt buộc.

Ngưỡng tối thiểu của phạm vi nhiệt độ.

maxThresholdCelsius Number

Bắt buộc.

Ngưỡng tối đa của phạm vi nhiệt độ.

thermostatTemperatureUnit Chuỗi

Bắt buộc.

Đơn vị hiển thị mà thiết bị được đặt theo mặc định. Google báo cáo thông tin nhiệt độ bằng thiết bị hiển thị.

Các giá trị được hỗ trợ:

C
F
bufferRangeCelsius Number

(Mặc định: 2)

Chỉ định độ lệch tối thiểu giữa các điểm đặt nhiệt độ làm mát theo độ C, nếu chế độ heatcool được hỗ trợ.

commandOnlyTemperatureSetting Boolean

(Mặc định: false)

Cho biết thiết bị có hỗ trợ giao tiếp một chiều (true) hay hai chiều (false). Đặt thuộc tính này thành true nếu thiết bị không thể phản hồi ý định QUERY hoặc Trạng thái báo cáo cho trait này.

queryOnlyTemperatureSetting Boolean

(Mặc định: false)

Đây là trường bắt buộc nếu thiết bị hỗ trợ thực thi chỉ truy vấn. Thuộc tính này cho biết liệu thiết bị chỉ có thể truy vấn được thông tin trạng thái hay không và không thể kiểm soát thiết bị.

Ví dụ

Thiết bị điều nhiệt hỗ trợ chế độ sưởi ấm và làm mát riêng

{
 "availableThermostatModes": [
  "off",
  "heat",
  "cool",
  "on"
 ],
 "thermostatTemperatureUnit": "F"
}

Thiết bị điều nhiệt chỉ dùng lệnh

{
 "availableThermostatModes": [
  "off",
  "heat",
  "cool",
  "on"
 ],
 "thermostatTemperatureUnit": "C",
 "commandOnlyTemperatureSetting": true,
 "queryOnlyTemperatureSetting": false
}

TRẠNG THÁI của thiết bị

Các thực thể có đặc điểm này có thể báo cáo các trạng thái sau trong thao tác QUERY. Để tìm hiểu thêm về cách xử lý ý định QUERY, vui lòng xem phần Thực hiện ý định.

Tiểu bang Loại Mô tả
activeThermostatMode Chuỗi

Chế độ đang hoạt động của thiết bị này, trong danh sách availableThermostatModes. Nếu không có chế độ nào hiện hoạt động, hãy đặt thành none.

Các giá trị được hỗ trợ:

none
Không có chế độ đang hoạt động
off
Đã tắt tính năng sưởi ấm/làm mát
heat
Thiết bị hỗ trợ hệ thống sưởi ấm
cool
Thiết bị có hỗ trợ làm mát
on
Khôi phục chế độ cũ của thiết bị. Chế độ on không xuất hiện trong màn hình chọn chế độ vì theo thiết kế, chế độ on được dùng để khôi phục chế độ trước đó của thiết bị.
heatcool
Duy trì phạm vi mục tiêu sưởi ấm/làm mát
auto
Chế độ tự động có nhiệt độ được đặt theo lịch biểu hoặc theo hành vi đã học
fan-only
Quạt đang chạy mà không có hoạt động sưởi ấm/làm mát
purifier
Chế độ khử trùng
eco
Chế độ tiết kiệm năng lượng
dry
Chế độ khô
targetTempReachedEstimateUnixTimestampSec Số nguyên

Dấu thời gian cho biết thời gian dự kiến sẽ đạt đến nhiệt độ mục tiêu.

thermostatHumidityAmbient Number

Biểu thị mức độ ẩm tương đối của môi trường xung quanh, nếu thiết bị này hỗ trợ.

Chứa một trong các mục sau:
0 Đối tượng

Các trạng thái cho điểm đặt cố định.

thermostatMode Chuỗi

Bắt buộc.

Chế độ hiện tại của thiết bị, trong danh sách availableThermostatModes.

Các giá trị được hỗ trợ:

off
Đã tắt tính năng sưởi ấm/làm mát
heat
Thiết bị hỗ trợ hệ thống sưởi ấm
cool
Thiết bị có hỗ trợ làm mát
on
Khôi phục chế độ cũ của thiết bị
heatcool
Duy trì phạm vi mục tiêu sưởi ấm/làm mát
auto
Chế độ tự động có nhiệt độ được đặt theo lịch biểu hoặc theo hành vi đã học
fan-only
Quạt đang chạy mà không có hoạt động sưởi ấm/làm mát
purifier
Chế độ khử trùng
eco
Chế độ tiết kiệm năng lượng
dry
Chế độ khô
thermostatTemperatureAmbient Number

Bắt buộc.

Nhiệt độ quan sát được hiện tại, tính bằng độ C.

thermostatTemperatureSetpoint Number

Bắt buộc.

Điểm đặt nhiệt độ hiện tại (một mục tiêu), tính bằng độ C.

1 Đối tượng

Các trạng thái cho phạm vi điểm đã đặt.

thermostatMode Chuỗi

Bắt buộc.

Chế độ hiện tại của thiết bị, trong danh sách availableThermostatModes.

Các giá trị được hỗ trợ:

off
Đã tắt tính năng sưởi ấm/làm mát
heat
Thiết bị hỗ trợ hệ thống sưởi ấm
cool
Thiết bị có hỗ trợ làm mát
on
Khôi phục chế độ cũ của thiết bị
heatcool
Duy trì phạm vi mục tiêu sưởi ấm/làm mát
auto
Chế độ tự động có nhiệt độ được đặt theo lịch biểu hoặc theo hành vi đã học
fan-only
Quạt đang chạy mà không có hoạt động sưởi ấm/làm mát
purifier
Chế độ khử trùng
eco
Chế độ tiết kiệm năng lượng
dry
Chế độ khô
thermostatTemperatureAmbient Number

Bắt buộc.

Nhiệt độ quan sát được hiện tại, tính bằng độ C.

thermostatTemperatureSetpointHigh Number

Bắt buộc.

Điểm cao nhất hiện tại nếu ở chế độ heatcool, trong một phạm vi.

thermostatTemperatureSetpointLow Number

Bắt buộc.

Điểm thấp hiện tại nếu ở chế độ heatcool, trong một phạm vi.

Ví dụ

Nhiệt độ hiện tại của thiết bị là bao nhiêu?

{
 "activeThermostatMode": "cool",
 "thermostatMode": "cool",
 "thermostatTemperatureSetpoint": 23,
 "thermostatTemperatureAmbient": 25.1
}

Nhiệt độ hiện tại của thiết bị là bao nhiêu?

{
 "activeThermostatMode": "none",
 "thermostatMode": "heatcool",
 "thermostatTemperatureSetpointHigh": 26,
 "thermostatTemperatureSetpointLow": 22,
 "thermostatTemperatureAmbient": 25.1
}

Lệnh trên thiết bị

Các thiết bị có trait này có thể phản hồi các lệnh sau đây trong quá trình thao tác EXECUTE. Để tìm hiểu thêm về cách xử lý ý định EXECUTE, vui lòng xem phần Thực hiện ý định.

action.devices.commands.ThermostatTemperatureSetpoint

Đặt nhiệt độ mục tiêu cho thiết bị điều nhiệt.

Thông số

Thông số Loại Nội dung mô tả
thermostatTemperatureSetpoint Number

Bắt buộc.

Điểm đặt nhiệt độ mục tiêu. Hỗ trợ tối đa một chữ số thập phân.

Ví dụ

Đặt nhiệt độ thiết bị ở mức 22 độ.

{
 "command": "action.devices.commands.ThermostatTemperatureSetpoint",
 "params": {
  "thermostatTemperatureSetpoint": 22
 }
}

Đã xảy ra lỗi khi đặt nhiệt độ mục tiêu.

Các giá trị được hỗ trợ:

alreadyAtMax
alreadyAtMin
targetAlreadyReached
valueOutOfRange

action.devices.commands.ThermostatTemperatureSetRange

Đặt một phạm vi nhiệt độ mục tiêu cho thiết bị máy điều nhiệt.

Lệnh này yêu cầu các thuộc tính sau:
{
 "availableThermostatModes": [
  "heatcool"
 ]
}

Thông số

Thông số Loại Nội dung mô tả
thermostatTemperatureSetpointHigh Number

Bắt buộc.

Điểm đặt mục tiêu cao cho phạm vi. Cần hỗ trợ chế độ heatcool.

thermostatTemperatureSetpointLow Number

Bắt buộc.

Điểm đặt mục tiêu thấp cho phạm vi. Cần hỗ trợ chế độ heatcool.

Ví dụ

Giữ nhiệt độ trong khoảng từ 22 đến 26 độ.

{
 "command": "action.devices.commands.ThermostatTemperatureSetRange",
 "params": {
  "thermostatTemperatureSetpointHigh": 26,
  "thermostatTemperatureSetpointLow": 22
 }
}

Đã xảy ra lỗi khi đặt phạm vi mục tiêu.

Các giá trị được hỗ trợ:

alreadyAtMax
alreadyAtMin
lockedToRange
rangeTooClose
targetAlreadyReached
valueOutOfRange

action.devices.commands.ThermostatSetMode

Đặt chế độ hoạt động mục tiêu cho một thiết bị máy điều nhiệt.

Thông số

Thông số Loại Mô tả
thermostatMode Chuỗi

Bắt buộc.

Chế độ mục tiêu, trong danh sách availableThermostatModes.

Các giá trị được hỗ trợ:

off
Đã tắt tính năng sưởi ấm/làm mát
heat
Thiết bị hỗ trợ hệ thống sưởi ấm
cool
Thiết bị có hỗ trợ làm mát
on
Khôi phục chế độ cũ của thiết bị
heatcool
Duy trì phạm vi mục tiêu sưởi ấm/làm mát
auto
Chế độ tự động có nhiệt độ được đặt theo lịch biểu hoặc theo hành vi đã học
fan-only
Quạt đang chạy mà không có hoạt động sưởi ấm/làm mát
purifier
Chế độ khử trùng
eco
Chế độ tiết kiệm năng lượng
dry
Chế độ khô

Ví dụ

Đặt thiết bị ở chế độ làm mát bằng nhiệt.

{
 "command": "action.devices.commands.ThermostatSetMode",
 "params": {
  "thermostatMode": "heatcool"
 }
}

Đã xảy ra lỗi khi đặt chế độ mục tiêu.

Các giá trị được hỗ trợ:

inAutoMode
inAwayMode
inDryMode
inEcoMode
inFanOnlyMode
inHeatOrCool
inHumidifierMode
inOffMode
inPurifierMode

action.devices.commands.TemperatureRelative

Điều chỉnh nhiệt độ mục tiêu tương ứng với trạng thái hiện tại.

Lệnh này yêu cầu các thuộc tính sau:
{
 "commandOnlyTemperatureSetting": true
}

Thông số

Gói dữ liệu có một trong các nội dung sau:

Điều chỉnh theo độ.

Thông số Loại Nội dung mô tả
thermostatTemperatureRelativeDegree Number

Bắt buộc.

Số độ chính xác mà nhiệt độ sẽ thay đổi (ví dụ: "Giảm 5 độ").

Điều chỉnh theo trọng lượng.

Thông số Loại Nội dung mô tả
thermostatTemperatureRelativeWeight Số nguyên

Bắt buộc.

Điều này cho biết mức thay đổi nhiệt độ không rõ ràng từ mức nhỏ ("Giảm một chút") đến mức lớn ("Nhiệt hơn nhiều").

Ví dụ

Tăng nhiệt độ thêm 5 độ

{
 "command": "action.devices.commands.TemperatureRelative",
 "params": {
  "thermostatTemperatureRelativeDegree": 5
 }
}

Giảm nhiệt độ thật nhiều

{
 "command": "action.devices.commands.TemperatureRelative",
 "params": {
  "thermostatTemperatureRelativeWeight": -5
 }
}

Đã xảy ra lỗi khi điều chỉnh nhiệt độ.

Các giá trị được hỗ trợ:

alreadyAtMax
alreadyAtMin
valueOutOfRange

Cách phát âm mẫu

de-DE

 • Auf welche Temperatur ist das Thermostat im Wohnzimmer eingestellt
 • Auf welchem Modus steht das Thermostat ?
 • Heizmodus anmachen
 • Ist der Kühlmodus an?
 • Mach den Heizmodus aus
 • Schalt den Heizmodus vom Thermostat aus
 • Temperatur auf 20 bis 25 Grad einstellen.
 • Thermostat auf 20 bis 25 Grad stellen.
 • Thermostat im Schlafzimmer kälter stellen
 • Welche Temperatur zeigt das Thermostat an
 • Wohnzimmer auf Kühlen umstellen
 • bitte dreh das Thermostat ein bisschen herunter
 • bitte dreh das Thermostat etwas höher
 • bitte mach es im Wohnzimmer kühler
 • bitte mach es in der Küche etwas kälter
 • bitte stell das Thermostat 5 Grad wärmer ein
 • bitte stell das Thermostat auf 21 Grad für Kühlen ein
 • bitte stell das Thermostat auf 30 Grad
 • bitte stell die Temperatur im Schlafzimmer auf 20 Grad
 • dreh das Thermostat wärmer bitte
 • dreh die Temperatur im Schlafzimmer etwas nach oben
 • dreh die Temperatur um 5 Grad runter
 • erhöhe bitte die Temperatur im Bad
 • erhöhe die Temperatur um 2 Grad
 • mach es im Wohnzimmer 2 Grad wärmer
 • senke die Temperatur im Wohnzimmer um 5 Grad
 • stell bitte das Thermostat auf Kühlen
 • stell das Thermostat 5 Grad kälter ein
 • stell die Kühlung auf 20 Grad ein

en-US

 • Turn off heat mode.
 • change the thermostat heat cool between 70 and 80
 • change to eco mode
 • cool down in the living room
 • cool down the house a little
 • current thermostat temperature setting
 • increase the temperature on the thermostat
 • is the heating on
 • maintain the thermostat heat at 78
 • make it 2 degrees warmer
 • make it cooler by 2 degrees
 • make thermostat warmer a little bit
 • put on cooling mode
 • put the thermostat on cool
 • raise the temperature downstairs by 2 degrees
 • raise the temperature on thermostat by 5 degrees
 • set 70 degrees on the thermostat
 • set heat cool mode to between 62 and 79 degrees
 • set my temperature 80 degrees
 • set the heat to 72
 • set the temperature to cool at 70
 • set the thermostat at 70 in cool mode
 • tell me the thermostat temperature reading
 • turn down 5 degrees on thermostat
 • turn down the living room temp 2 degrees
 • turn off thermostat heat mode
 • turn thermostat a little lower
 • turn thermostat lower
 • warm up the living room
 • warm up the living room a little
 • what mode is the thermostat

es-ES

 • 25 grados de frío en la cocina
 • Ajustar el termostato entre 21 y 26 grados
 • Ajustar la temperatura entre 21 y 27 grados
 • a cuántos grados tengo puesto el aire en el salón
 • activar el modo calefacción
 • apagar el aire acondicionado del termostato
 • aumenta 10 grados la temperatura del horno
 • aumenta la temperatura de la cocina
 • baja algo la calefacción
 • baja la temperatura 5 grados
 • baja la temperatura del termostato
 • configurar el modo calefacción
 • dime si el salón está en modo frío
 • disminuye la temperatura de la cocina un poco
 • hace demasiado calor aquí
 • me ajustas a 25 grados el modo calor
 • me gustaría ajustar el termostato del salón a 25 grados con la calefacción
 • pon a 20 grados la temperatura
 • pon en modo calefacción el termostato de la cocina
 • pon la temperatura de la cocina a 20 grados
 • puedes subir un poco la temperatura en el salón
 • quiero bajar el nest 5 grados
 • quiero el modo aire acondicionado a 25 grados
 • quitar el modo frío del baño
 • qué modo tengo puesto en el aire
 • qué temperatura hace en el salón
 • sube 5 grados en la cocina
 • sube la calefacción
 • súbeme el termostato del salón un poquito
 • súbeme más la temperatura 10 grados

fr-FR

 • Allumer le mode chaud .
 • Est-ce que le mode froid est allumé ?
 • Mets en mode chaud .
 • Mets la température entre 21 et 23 degrés .
 • Mets la température à 17 degrés .
 • Mets le mode froid du thermostat à 19 degrés .
 • Mettre le mode froid à 19 degrés .
 • Mettre le thermostat entre 70 et 80 degrés .
 • Régler le mode chaud du thermostat à 22 degrés .
 • Régler le mode chaud à 22 degrés .
 • augmente la température de 2 degrés
 • augmente un peu la température dans la chambre
 • baisse la température de la chambre
 • baisse le thermostat
 • baisse un peu la température dans la cuisine
 • baisse un peu le thermostat
 • baisser le thermostat de 5 degrés
 • coupe le mode chaud
 • descends la température de 3 degrés
 • désactiver le mode frais du thermostat
 • le thermostat est réglé sur combien
 • mets le thermostat en mode frais
 • mets le thermostat à 10 degrés
 • mettre 2 degrés de moins dans la cuisine
 • monte la température de la chambre
 • monte la température de la salle de bain de 3 degrés
 • monte le thermostat
 • monte le thermostat de 2 degrés
 • monte un peu le thermostat
 • quel est le mode du thermostat ?
 • quelle est la température du thermostat
 • Éteins le mode chaud du thermostat .

hi-IN

 • thermostat का हीट 20 तक कर दो
 • कूलिंग को 70 डिग्री पर सेट करो
 • कूलिंग चालू करो
 • कूलिंग मोड को बंद कर दो
 • टेम्परेचर को 17 डिग्री पर सेट कर दो
 • तापमान 2 डिग्री कम करो
 • थर्मोस्टेट 70 डिग्री पर सेट करो
 • थर्मोस्टेट का टेम्प्रेचर ५ डिग्री घटाओ
 • थर्मोस्टेट का टेम्प्रेचर ५ डिग्री बढ़ाओ
 • थर्मोस्टेट का तापमान क्या है
 • थर्मोस्टेट का तापमान ज्यादा करो
 • थर्मोस्टेट को कूलिंग मोड में सेट करो
 • थर्मोस्टैट का कूलिंग मोड बंद करोगी
 • थर्मोस्टैट का तापमान ज़्यादा कर दो
 • थर्मोस्टैट किस मोड पर सेट है
 • थर्मोस्टैट के हीटिंग और कूलिंग मोड को 70 और 80 डिग्री के बीच रखें.
 • थर्मोस्टैट को कम कर दो
 • थारमोस्टेट का तापमान थोड़ा कम करें
 • थारमोस्टेट का तापमान थोड़ा बढ़ाओ
 • देखना ज़रा कूलिंग चालू है क्या
 • बेडरूम का टेंप्रेचर 5 डिग्री ज्यादा कर देना
 • बेडरूम का टेंप्रेचर थोड़ा कम कर देना
 • बेडरूम का टेंप्रेचर ज़्यादा कर देना
 • बेडरूम का तापमान थोड़ा ज़्यादा करो
 • मुझे थर्मोस्टेट का तापमान बताना
 • मेरे लिए लिविंग रूम का तापमान कम करिये
 • सभी थर्मोस्टैट्स की कूलिंग को 70 डिग्री पर सेट कर दो
 • हीटिंग-कूलिंग मोड 30 और 40 डिग्री के बीच रखो।
 • हीटिंग-कूलिंग मोड पर सेट करो

it-IT

 • Alza di due gradi la temperatura della camera da letto
 • Imposta il termostato tra 20 e 25 gradi .
 • Metti la temperatura tra 15 e 20 gradi .
 • a quanto è il termostato
 • a quanto è impostato il termostato
 • abbassa di 8 in cucina
 • abbassa la temperatura
 • abbassa la temperatura della caldaia
 • abbassa la temperatura della caldaia di 3 gradi
 • abbassa la temperatura di due gradi
 • abbassa leggermente la caldaia
 • alza il termostato
 • aumenta un po' la caldaia
 • disattiva la modalità eco
 • disattiva la modalità eco del riscaldamento della cucina
 • fai aumentare leggermente la temperatura
 • imposta il condizionatore su raffreddamento
 • metti il raffreddamento a 20 gradi
 • metti il termostato a 25
 • metti il termostato in modalità eco
 • metti la modalità condizionatore del termostato a 40 gradi
 • metti la modalità riscaldamento del termostato a 30 gradi
 • metti la temperatura un po' più bassa
 • puoi aumentare di 3 la caldaia
 • puoi mettere più caldo
 • setta 5 gradi più caldo
 • setta la temperatura su 20 gradi
 • su che modalità è impostato il riscaldamento in camera ?
 • voglio l'aria condizionata settata su eco
 • è accesa la modalità eco ?

ja-JP

 • 2 度 暖かくして
 • 2 度 涼しくして
 • エアコン 冷房 の温度を 18 度 にして
 • エアコン 暖房 25 度 にして
 • キッチン 少し 涼しくして
 • キッチン を涼しくして
 • サーモスタット エコ モードを切って
 • サーモスタット の温度 28 度 にして
 • サーモスタット の温度を 10 度 下げて
 • サーモスタット の温度を 2 度 上げて
 • サーモスタット の温度を 20度から25度 にセット
 • サーモスタット の温度を ちょっと 上げて
 • サーモスタット の温度を下げて
 • サーモスタット の温度を高くして
 • サーモスタット の温度 少し 下げて
 • サーモスタット は何モードに設定されてる
 • サーモスタット は何度になっているの
 • サーモスタット 冷房 に変えて
 • ヒートクール に変更して
 • ヒートクール モードを消して
 • リビング の温度 20 度 にしてください
 • リビング エコ モードに設定されている
 • リビング 少し 暖かくして
 • リビング を暖かくして
 • サーモスタット は何度に設定されてる
 • 冷房 モードで 20度 に設定して
 • 冷房 モードオン
 • 台所 の温度 5 度 上げて
 • 温度を 20度から25度 にして

ko-KR

 • 20도에서 30 도 사이로 온도 유지해
 • 거실 24 도로 맞춰 줘
 • 거실 온도 2 도 낮춰 줘
 • 거실 온도 내려 줘
 • 거실 온도 조금만 내려
 • 난방 20 도로 조정해 줘
 • 난방 모드로 바꿔 줘
 • 냉방 20 도로 조정해
 • 냉방 켜 줘
 • 안방 온도 더 올려 줘
 • 온도 2 도 높게 설정
 • 온도 2 도만 내려 줘
 • 온도 조절기 10 도 내려 줘
 • 온도 조절기 20 도로 설정해 줘
 • 온도 조절기 난방 꺼 줘
 • 온도 조절기 난방 모드로 변경해
 • 온도 조절기 낮춰 줘
 • 온도 조절기 모드 뭐야
 • 온도 조절기 설정 온도 얼마야
 • 온도 조절기 온도 10 도 올려
 • 온도 조절기 온도 높여 줘
 • 온도 조절기 온도 조금 낮춰 줘
 • 온도 조절기 온도 조금만 올려
 • 온도 조절기 현재 온도 말해 줘
 • 온도 조절기 난방 온도 23 도로 맞춰 놔
 • 온도 조절기 냉방 23 도로 설정해
 • 온도 조절기 70도에서 80 도 사이로 맞춰
 • 지금 안방 난방 중이야
 • 침실 온도 2 도 높여 줘
 • 침실 온도 살짝 높여

nl-NL

 • De keuken wat afkoelen
 • De thermostaat op 20 graden zetten
 • Houd de temperatuur tussen 20 en 25 graden .
 • Keuken afkoelen
 • Maak het 2 graden koeler
 • Maak het 2 graden warmer
 • Op welke instelling staat de thermostaat
 • Staat de koeling aan
 • Stel warmtemodus op de thermostaat in op 24 graden
 • Wat is de huidige instelling van de thermostaat
 • Zet afkoelen aan.
 • Zet de koeling op 24 graden .
 • Zet de thermostaat tussen 20 en 25 graden .
 • de keuken een beetje verwarmen
 • de thermostaat een beetje verhogen
 • de thermostaat een beetje verlagen
 • de thermostaat met 5 graden verlagen
 • de thermostaat verhogen
 • de thermostaat verlagen
 • verander naar afkoelen
 • verwarm de keuken
 • wat is de temperatuur op de thermostaat
 • zet de koeling op de thermostaat op 16 graden
 • zet de koelstand op de thermostaat uit
 • zet de temperatuur op 25 graden
 • zet de verwarmingsstand uit
 • zet warmtemodus op 20 graden

pt-BR

 • A que temperatura está definido o termostato ?
 • A que temperatura está o termostato ?
 • Ajustar a refrigeração do termostato para 23 graus
 • Ajustar a refrigeração para 23 graus
 • Ajuste o termostato para ficar entre 15 e 20 graus .
 • Aumentar a temperatura da cozinha .
 • Definir a temperatura como sendo entre 15 e 17 graus .
 • Definir a temperatura do termostato para 30 graus .
 • Qual é a temperatura do termostato ?
 • abaixar dois graus a temperatura
 • abaixar um pouco a temperatura do quarto
 • abaixe a temperatura do quarto
 • ajustar a temperatura do quarto para 20 graus
 • ajustar o aquecimento para 25 graus
 • ajustar o quente do termostato em 25 graus
 • ajustar o termostato para aquecer
 • aquecer a sala um pouco
 • aumenta a temperatura do termostato em 2 graus
 • aumentar a temperatura do termostato
 • aumentar bastante o termostato
 • aumentar três graus a temperatura
 • baixa a temperatura do termostato em 5 graus
 • colocar no frio
 • como o escritório está ajustado?
 • desativar o modo aquecimento do termostato
 • desativar o modo refrescar
 • diminuir cinco graus a temperatura do escritório
 • diminuir o termostato
 • qual a temperatura definida no termostato ?
 • qual é o status do termostato ?
 • quero diminuir um pouco o termostato

sv-SE

 • Dra upp temperaturen på termostaten
 • Dra upp temperaturen på termostaten lite grann
 • Hur varmt är det i vardagsrummet ?
 • Höj värmen i vardagsrummet
 • Ställ in temperaturen på 20 till 25 grader tack.
 • Ställ in termostaten mellan 20 och 25 grader .
 • Ställ in värmen AC:n 23 grader
 • Sänk sovrummets temperatur
 • Sänk sovrums temperaturen lite grann
 • Sänk värmen i hallen med 2 grader
 • Vad står termostaten på?
 • dra ner temperaturen med 2 grader
 • gör en temperatursänkning på termostaten med två grader
 • höj temperaturen 2 grader
 • höj värmen termostaten till 24 grader
 • jag vill att du höjer värmen elementen till 25 grader
 • kan du slå av uppvärmningen i vardagsrummet
 • kan du starta uppvärmning ?
 • kan du sätta på värmen ?
 • se till att höja tempen med två grader i sovrummet
 • ställ termostaten 3 grader varmare i köket
 • ställ termostaten uppvärmning
 • stäng av värmen termostaten
 • sänk temperaturen
 • sänk termostaten lite
 • sätt temperaturen på 25 grader
 • sätt termostaten 25 grader
 • vilket läge är termostaten inställd på?
 • vrid ner temperaturen i vardagsrummet med tre grader
 • är värmen igång
 • öka värmen i arbetsrummet ordentligt

Thiết bị ERRORS

Xem danh sách đầy đủ lỗi và trường hợp ngoại lệ.