Giản đồ Trait cho nhà thông minh SensorState

action.devices.traits.SensorState – Đặc điểm này bao gồm cả trạng thái đo lường định lượng và trạng thái định tính.

THUỘC TÍNH của thiết bị

Các thiết bị có đặc điểm này có thể báo cáo các thuộc tính sau đây trong quá trình SYNC. Để tìm hiểu thêm về cách xử lý ý định SYNC, vui lòng xem phần Thực hiện ý định.

Thuộc tính Loại Nội dung mô tả
sensorStatesSupported Mảng

Bắt buộc.

Mỗi đối tượng biểu thị các khả năng của trạng thái cảm biến mà thiết bị cụ thể này hỗ trợ. Mỗi cảm biến phải có ít nhất một chức năng mô tả hoặc dạng số. Các cảm biến cũng có thể báo cáo cả hai, trong trường hợp đó, giá trị số sẽ được ưu tiên.

[item, ...] Đối tượng

Các chức năng của cảm biến được hỗ trợ.

Yêu cầu ít nhất 1 mục.

name Chuỗi

Bắt buộc.

Loại cảm biến được hỗ trợ. Xem bảng Cảm biến được hỗ trợ.

descriptiveCapabilities Đối tượng

Nội dung mô tả các chức năng của cảm biến.

availableStates Mảng

Bắt buộc.

Danh sách các trạng thái hiện có cho thiết bị. Trạng thái "không xác định" được hỗ trợ ngầm khi cảm biến không trả về giá trị.

[item, ...] Chuỗi

Giá trị trạng thái mô tả được hỗ trợ.

Yêu cầu ít nhất 1 mục.

numericCapabilities Đối tượng

Mô tả các giá trị số có thể có mà cảm biến có thể báo cáo.

rawValueUnit Chuỗi

Bắt buộc.

Đơn vị số được hỗ trợ.

Vui lòng xem phần Cảm biến được hỗ trợ để biết thêm thông tin chi tiết về các khả năng và loại cảm biến mà trait này hỗ trợ.

Ví dụ

Thiết bị cảm biến báo cáo giá trị trạng thái mô tả.

{
 "sensorStatesSupported": [
  {
   "name": "AirQuality",
   "descriptiveCapabilities": {
    "availableStates": [
     "healthy",
     "moderate",
     "unhealthy",
     "very unhealthy"
    ]
   }
  }
 ]
}

Thiết bị cảm biến báo cáo giá trị trạng thái số.

{
 "sensorStatesSupported": [
  {
   "name": "CarbonMonoxideLevel",
   "numericCapabilities": {
    "rawValueUnit": "PARTS_PER_MILLION"
   }
  }
 ]
}

Thiết bị cảm biến báo cáo giá trị trạng thái dạng số và giá trị mô tả.

{
 "sensorStatesSupported": [
  {
   "name": "SmokeLevel",
   "numericCapabilities": {
    "rawValueUnit": "PARTS_PER_MILLION"
   },
   "descriptiveCapabilities": {
    "availableStates": [
     "smoke detected",
     "high",
     "no smoke detected"
    ]
   }
  }
 ]
}

Cảm biến được hỗ trợ

Các bảng sau liệt kê các loại cảm biến được hỗ trợ và khả năng liên quan của chúng.

Chất lượng không khí

Tên Khả năng mô tả Khả năng số

Các giá trị được hỗ trợ:

AirQuality

Các giá trị được hỗ trợ:

healthy
moderate
unhealthy
unhealthy for sensitive groups
very unhealthy
hazardous
good
fair
poor
very poor
severe
unknown

Các giá trị được hỗ trợ:

AQI

Khí CO

Tên Khả năng mô tả Khả năng số

Các giá trị được hỗ trợ:

CarbonMonoxideLevel

Các giá trị được hỗ trợ:

carbon monoxide detected
high
no carbon monoxide detected
unknown

Các giá trị được hỗ trợ:

PARTS_PER_MILLION

Nồng độ khói

Tên Khả năng mô tả Khả năng số

Các giá trị được hỗ trợ:

SmokeLevel

Các giá trị được hỗ trợ:

smoke detected
high
no smoke detected
unknown

Các giá trị được hỗ trợ:

PARTS_PER_MILLION

Độ sạch của bộ lọc

Tên Khả năng mô tả Khả năng số

Các giá trị được hỗ trợ:

FilterCleanliness

Các giá trị được hỗ trợ:

clean
dirty
needs replacement
unknown
Không được hỗ trợ.

Rò rỉ nước

Tên Khả năng mô tả Khả năng số

Các giá trị được hỗ trợ:

WaterLeak

Các giá trị được hỗ trợ:

leak
no leak
unknown
Không được hỗ trợ.

Phát hiện mưa

Tên Khả năng mô tả Khả năng số

Các giá trị được hỗ trợ:

RainDetection

Các giá trị được hỗ trợ:

rain detected
no rain detected
unknown
Không được hỗ trợ.

Tuổi thọ của bộ lọc

Tên Khả năng mô tả Khả năng số

Các giá trị được hỗ trợ:

FilterLifeTime

Các giá trị được hỗ trợ:

new
good
replace soon
replace now
unknown

Các giá trị được hỗ trợ:

PERCENTAGE

Tuổi thọ của bộ lọc đã tính toán

Tên Khả năng mô tả Khả năng số

Các giá trị được hỗ trợ:

PreFilterLifeTime
HEPAFilterLifeTime
Max2FilterLifeTime
Không được hỗ trợ.

Các giá trị được hỗ trợ:

PERCENTAGE

Nồng độ khí CO2

Tên Khả năng mô tả Khả năng số

Các giá trị được hỗ trợ:

CarbonDioxideLevel
Không được hỗ trợ.

Các giá trị được hỗ trợ:

PARTS_PER_MILLION

Bụi mịn

Tên Khả năng mô tả Khả năng số

Các giá trị được hỗ trợ:

PM2.5
PM10
Không được hỗ trợ.

Các giá trị được hỗ trợ:

MICROGRAMS_PER_CUBIC_METER

Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi

Tên Khả năng mô tả Khả năng số

Các giá trị được hỗ trợ:

VolatileOrganicCompounds
Không được hỗ trợ.

Các giá trị được hỗ trợ:

PARTS_PER_MILLION

TRẠNG THÁI của thiết bị

Các thực thể có đặc điểm này có thể báo cáo các trạng thái sau trong thao tác QUERY. Để tìm hiểu thêm về cách xử lý ý định QUERY, vui lòng xem phần Thực hiện ý định.

Tiểu bang Loại Nội dung mô tả
currentSensorStateData Mảng

Bắt buộc.

Danh sách các trạng thái hiện tại của cảm biến.

[item, ...] Đối tượng

Trạng thái hiện tại của cảm biến.

name Chuỗi

Bắt buộc.

Tên trạng thái cảm biến. Khớp với một giá trị trên sensorStatesSupported.

currentSensorState Chuỗi

Giá trị trạng thái mô tả hiện tại. Khớp với một giá trị trên sensorStatesSupported.

rawValue Number

Giá trị cảm biến dạng số hiện tại.

Vui lòng xem phần Cảm biến được hỗ trợ để biết thêm thông tin chi tiết về các khả năng và loại cảm biến mà trait này hỗ trợ.

Ví dụ

Thiết bị cảm biến báo cáo giá trị trạng thái mô tả.

{
 "currentSensorStateData": [
  {
   "name": "AirQuality",
   "currentSensorState": "healthy"
  }
 ]
}

Thiết bị cảm biến báo cáo giá trị trạng thái số.

{
 "currentSensorStateData": [
  {
   "name": "CarbonMonoxideLevel",
   "rawValue": 200
  }
 ]
}

Thiết bị cảm biến báo cáo giá trị trạng thái dạng số và giá trị mô tả.

{
 "currentSensorStateData": [
  {
   "name": "SmokeLevel",
   "currentSensorState": "smoke detected",
   "rawValue": 200
  }
 ]
}

Lệnh trên thiết bị

Không có.

THÔNG BÁO trên thiết bị

Các thiết bị có đặc điểm này có thể trả về trọng tải thông báo sau đây trong quá trình thay đổi trạng thái thiết bị. Để tìm hiểu thêm về cách triển khai thông báo, hãy xem bài viết Thông báo cho các Hành động của nhà thông minh.

Các trường Loại Nội dung mô tả
SensorState Đối tượng

Bắt buộc.

Gói thông báo.

priority Số nguyên

Bắt buộc.

Biểu thị cấp thông báo. Giá trị hiện được hỗ trợ là 0, cho biết rằng thông báo phải được đọc to.

name Chuỗi

Bắt buộc.

Tên trạng thái cảm biến. Xem danh sách các loại cảm biến được hỗ trợ cho thông báo.

currentSensorState Chuỗi

Bắt buộc.

Giá trị trạng thái mô tả hiện tại. Xem danh sách các loại cảm biến được hỗ trợ cho thông báo.

Gói dữ liệu thông báo có thể chứa các loại cảm biến sau:

 • AirQuality
 • CarbonMonoxideLevel
 • SmokeLevel
 • FilterCleanliness
 • WaterLeak
 • RainDetection
 • FilterLifeTime

Vui lòng xem phần Cảm biến được hỗ trợ để biết thêm thông tin chi tiết về các chức năng mà từng loại cảm biến hỗ trợ.

Ví dụ

phát hiện thấy khói.

{
 "SensorState": {
  "priority": 0,
  "name": "SmokeLevel",
  "currentSensorState": "high"
 }
}

Thiết bị ERRORS

Xem danh sách đầy đủ lỗi và trường hợp ngoại lệ.