Giản đồ đặc điểm xoay nhà thông minh

action.devices.traits.Rotation – Trait này thuộc các thiết bị hỗ trợ tính năng xoay.

Bạn có thể chỉ định hướng xoay theo phần trăm hoặc độ và nếu thiết bị hỗ trợ xoay theo độ, thì hướng xoay mặc định sẽ là theo chiều kim đồng hồ.

THUỘC TÍNH của thiết bị

Các thiết bị có đặc điểm này có thể báo cáo các thuộc tính sau đây trong quá trình SYNC. Để tìm hiểu thêm về cách xử lý ý định SYNC, vui lòng xem phần Thực hiện ý định.

Thuộc tính Loại Nội dung mô tả
supportsDegrees Boolean

Bắt buộc.

Đặt thành true nếu thiết bị cho phép xoay theo độ.

supportsPercent Boolean

Bắt buộc.

Đặt thành true nếu thiết bị cho phép xoay theo phần trăm

rotationDegreesRange Đối tượng

Biểu thị phạm vi theo độ mà thiết bị có thể xoay.

rotationDegreesMin Number

Bắt buộc.

Độ xoay tối thiểu tính theo độ.

rotationDegreesMax Number

Bắt buộc.

Xoay tối đa theo độ.

supportsContinuousRotation Boolean

(Mặc định: false)

Đặt thành true nếu thiết bị cho phép xoay liên tục. Khi được cung cấp một truy vấn tương đối, lệnh RotateAbsolute sẽ bao quanh phạm vi xoay được hỗ trợ.

commandOnlyRotation Boolean

(Mặc định: false)

Cho biết thiết bị có hỗ trợ giao tiếp một chiều (true) hay hai chiều (false). Đặt thuộc tính này thành true nếu thiết bị không thể phản hồi ý định QUERY hoặc Trạng thái báo cáo cho trait này.

Ví dụ

Thiết bị hỗ trợ cả xoay theo phần trăm và độ.

{
 "supportsDegrees": true,
 "supportsPercent": true,
 "rotationDegreesRange": {
  "rotationDegreesMin": 0,
  "rotationDegreesMax": 180
 }
}

Thiết bị chỉ hỗ trợ xoay theo độ.

{
 "supportsDegrees": true,
 "supportsPercent": false,
 "rotationDegreesRange": {
  "rotationDegreesMin": 0,
  "rotationDegreesMax": 90
 }
}

Thiết bị chỉ hỗ trợ lệnh xoay liên tục.

{
 "supportsDegrees": true,
 "supportsPercent": true,
 "rotationDegreesRange": {
  "rotationDegreesMin": 0,
  "rotationDegreesMax": 360
 },
 "supportsContinuousRotation": true,
 "commandOnlyRotation": true
}

TRẠNG THÁI của thiết bị

Các thực thể có đặc điểm này có thể báo cáo các trạng thái sau trong thao tác QUERY. Để tìm hiểu thêm về cách xử lý ý định QUERY, vui lòng xem phần Thực hiện ý định.

Tiểu bang Loại Nội dung mô tả
rotationDegrees Number

Cấp hiện tại trong rotationDegreesRange cho biết số độ xoay của thiết bị. Giá trị này phải luôn tương ứng với xoay theo chiều kim đồng hồ.

rotationPercent Number

Cấp hiện tại cho biết thiết bị hiện đang xoay ở mức bao nhiêu phần trăm. 0,0 tương ứng với đóng và 100,0 để mở.

Ví dụ

Thiết bị này xoay được bao nhiêu độ? (phần trăm và độ).

{
 "rotationDegrees": 45,
 "rotationPercent": 25
}

Thiết bị này xoay được bao nhiêu độ? (chỉ độ).

{
 "rotationDegrees": 45
}

Thiết bị này xoay được bao nhiêu độ? (liên tục).

{
 "rotationDegrees": 270,
 "rotationPercent": 75
}

Lệnh trên thiết bị

Các thiết bị có trait này có thể phản hồi các lệnh sau đây trong quá trình thao tác EXECUTE. Để tìm hiểu thêm về cách xử lý ý định EXECUTE, vui lòng xem phần Thực hiện ý định.

action.devices.commands.RotateAbsolute

Đặt chế độ xoay tuyệt đối của thiết bị.

Thông số

Gói dữ liệu có một trong các nội dung sau:

Đặt mức xoay tuyệt đối theo độ.

Thông số Loại Nội dung mô tả
rotationDegrees Number

Bắt buộc.

Giá trị tuyệt đối, tính bằng độ, chỉ định hướng xoay cuối cùng theo chiều kim đồng hồ của thiết bị. Giá trị phải nằm trong thuộc tính rotationDegreesRange.

Đặt mức xoay tuyệt đối theo tỷ lệ phần trăm.

Thông số Loại Nội dung mô tả
rotationPercent Number

Bắt buộc.

Một giá trị tuyệt đối, tính theo tỷ lệ phần trăm, xác định hướng xoay cuối cùng của thiết bị.

Ví dụ

Nghiêng thiết bị về mức 50%.

{
 "command": "action.devices.commands.RotateAbsolute",
 "params": {
  "rotationPercent": 50
 }
}

Xoay thiết bị 15 độ ngược chiều kim đồng hồ (rotationDegrees: 45).

{
 "command": "action.devices.commands.RotateAbsolute",
 "params": {
  "rotationDegrees": 30
 }
}

Xoay thiết bị 100 độ theo chiều kim đồng hồ (supportsContinuousRotation: true, rotationDegrees: 270).

{
 "command": "action.devices.commands.RotateAbsolute",
 "params": {
  "rotationDegrees": 10
 }
}

Đã xảy ra lỗi khi đặt chế độ xoay thiết bị.

Các giá trị được hỗ trợ:

deviceJammingDetected

Thiết bị ERRORS

Xem danh sách đầy đủ lỗi và trường hợp ngoại lệ.