Giản đồ Trait Trait cho nhà thông minh

action.devices.traits.OccupancySensing – Đặc điểm này thuộc về những thiết bị có thể phát hiện có người trong nhà, cho dù bằng tính năng PIR, sóng siêu âm hay cảm biến tiếp xúc vật lý.

ĐẶC ĐIỂM của thiết bị

Các thiết bị có đặc điểm này có thể báo cáo các thuộc tính sau trong thao tác SYNC. Để tìm hiểu thêm về cách xử lý ý định SYNC, vui lòng xem bài viết Phương thức thực hiện ý định.

Thuộc tính Loại Nội dung mô tả
occupancySensorConfiguration Mảng

Danh sách các đối tượng, mỗi đối tượng chứa loại cảm biến cũng như độ trễ và ngưỡng sự kiện liên quan.

[item, ...] Đối tượng

Loại cảm biến và độ trễ liên quan cũng như ngưỡng sự kiện (nếu có).

occupancySensorType Chuỗi

Bắt buộc.

Các giá trị được hỗ trợ:

PIR
Thiết bị hỗ trợ tính năng nhận biết sự có mặt trong phòng thông qua tính năng cảm biến hồng ngoại thụ động (PIR).
ULTRASONIC
Thiết bị hỗ trợ tính năng nhận biết có người trong nhà thông qua cảm biến bằng sóng siêu âm.
PHYSICAL_CONTACT
Thiết bị hỗ trợ phát hiện người trong nhà thông qua tính năng nhận biết tiếp xúc thực tế.
occupiedToUnoccupiedDelaySec Số nguyên

Biểu thị độ trễ thời gian (tính bằng giây) trước khi số người lưu trú được báo cáo chuyển sang trạng thái không có người sau sự kiện phát hiện gần nhất.

unoccupiedToOccupiedDelaySec Số nguyên

Thể hiện độ trễ thời gian (tính bằng giây) trước khi số người lưu trú được báo cáo thay đổi sang trạng thái có người sau sự kiện phát hiện gần nhất. Bắt buộc nếu bạn đặt occupiedToUnoccupiedDelaySec.

unoccupiedToOccupiedEventThreshold Số nguyên

Chỉ định số sự kiện phát hiện phải xảy ra trong khoảng thời gian unoccupiedToOccupiedDelaySec trước khi số người lưu trú được báo cáo thay đổi sang trạng thái có người ở. Bắt buộc nếu bạn đặt unoccupiedToOccupiedDelaySec.

Ví dụ

Cảm biến có người trong nhà hỗ trợ PIR và cảm biến bằng sóng siêu âm.

{
 "occupancySensorConfiguration": [
  {
   "occupancySensorType": "PIR",
   "occupiedToUnoccupiedDelaySec": 10,
   "unoccupiedToOccupiedDelaySec": 10,
   "unoccupiedToOccupiedEventThreshold": 2
  },
  {
   "occupancySensorType": "ULTRASONIC",
   "occupiedToUnoccupiedDelaySec": 10,
   "unoccupiedToOccupiedDelaySec": 10,
   "unoccupiedToOccupiedEventThreshold": 2
  }
 ]
}

TÌNH TRẠNG của thiết bị

Các thực thể có đặc điểm này có thể báo cáo các trạng thái sau trong thao tác QUERY. Để tìm hiểu thêm về cách xử lý ý định QUERY, vui lòng xem bài viết Phương thức thực hiện ý định.

Tiểu bang Loại Mô tả
occupancy Chuỗi

Bắt buộc.

Cho biết thiết bị có phát hiện thấy có người trong nhà hay không.

Các giá trị được hỗ trợ:

OCCUPIED
Thiết bị phát hiện thấy có người trong nhà.
UNOCCUPIED
Thiết bị không phát hiện thấy có người trong nhà.
UNKNOWN_OCCUPANCY_STATE
Thiết bị này phát hiện thấy tình trạng có người trong nhà hiện tại không xác định.

Ví dụ

Cảm biến có phát hiện thấy có người trong văn phòng không?

{
 "occupancy": "OCCUPIED"
}

Lệnh trên thiết bị

Không nội dung nào.

Thiết bị LỖI

Xem danh sách toàn bộ lỗi và ngoại lệ.