Giản đồ Trait MediaState cho nhà thông minh

action.devices.traits.MediaState – Trait này được dùng cho các thiết bị có thể báo cáo trạng thái nội dung nghe nhìn.

Trợ lý sử dụng trait MediaState cho những mục đích sau:

  • Để biết nội dung đang phát trên mỗi thiết bị, liệu Trợ lý có bắt đầu phát hay không. Thông tin này giúp Trợ lý hiểu rõ hơn ý định của người dùng. Ví dụ: người dùng sẽ nói "Tạm dừng chương trình tối nay" khi ý định thực tế của họ là "Tạm dừng thiết bị hiện đang phát Chương trình tối nay".
  • Đối với khả năng di chuyển giữa các trình phát nội dung đa phương tiện, nếu Trợ lý biết nội dung đang phát và vị trí phát hiện tại, Trợ lý có thể chuyển bản phát đó sang một thiết bị khác khi người dùng di chuyển giữa các phòng hoặc lưu nội dung phát để xem sau trên một thiết bị tuỳ ý.

Bạn có thể chỉ định cấp độ và khía cạnh của trạng thái nội dung nghe nhìn mà giải pháp cung cấp bằng cách định cấu hình các thuộc tính trong trait này. Trait này thường được dùng cùng với các trait TransportControl

THUỘC TÍNH của thiết bị

Các thiết bị có đặc điểm này có thể báo cáo các thuộc tính sau đây trong quá trình SYNC. Để tìm hiểu thêm về cách xử lý ý định SYNC, vui lòng xem phần Thực hiện ý định.

Thuộc tính Loại Nội dung mô tả
supportActivityState Boolean

(Mặc định: false)

Cho biết liệu thiết bị có thể báo cáo trạng thái hoạt động hay không.

supportPlaybackState Boolean

(Mặc định: false)

Cho biết liệu thiết bị có thể báo cáo trạng thái phát hiện tại hay không.

Ví dụ

Thiết bị nghe nhìn báo cáo cả trạng thái hoạt động và trạng thái phát cho phản hồi SYNC

{
  "supportActivityState": true,
  "supportPlaybackState": true
}

TRẠNG THÁI của thiết bị

Các thực thể có đặc điểm này có thể báo cáo các trạng thái sau trong thao tác QUERY. Để tìm hiểu thêm về cách xử lý ý định QUERY, vui lòng xem phần Thực hiện ý định.

Tiểu bang Loại Mô tả
activityState Chuỗi

Cho biết thiết bị có đang hoạt động và người dùng có đang tích cực tương tác với thiết bị hay không.

Các giá trị được hỗ trợ:

INACTIVE
STANDBY
ACTIVE
playbackState Chuỗi

Cho biết trạng thái hiện tại khi phát nội dung đa phương tiện.

Các giá trị được hỗ trợ:

PAUSED
PLAYING
FAST_FORWARDING
REWINDING
BUFFERING
STOPPED

Ví dụ

Thiết bị nghe nhìn báo cáo cả trạng thái hoạt động và trạng thái phát

{
  "activityState": "ACTIVE",
  "playbackState": "PAUSED"
}

Lệnh trên thiết bị

Không có.

Thiết bị ERRORS

Xem danh sách đầy đủ lỗi và trường hợp ngoại lệ.