Giản đồ đặc điểm cài đặt độ ẩm của nhà thông minh

action.devices.traits.HumiditySetting – Đặc điểm này thuộc về các thiết bị hỗ trợ chế độ cài đặt độ ẩm như máy tạo ẩm và máy hút ẩm.

THUỘC TÍNH của thiết bị

Các thiết bị có đặc điểm này có thể báo cáo các thuộc tính sau đây trong quá trình SYNC. Để tìm hiểu thêm về cách xử lý ý định SYNC, vui lòng xem phần Thực hiện ý định.

Thuộc tính Loại Nội dung mô tả
humiditySetpointRange Đối tượng

Chứa độ ẩm tối thiểu và tối đa dưới dạng phần trăm.

minPercent Số nguyên

(Mặc định: 0)

Biểu thị độ ẩm tối thiểu dưới dạng phần trăm.

maxPercent Số nguyên

(Mặc định: 100)

Biểu thị độ ẩm tối đa dưới dạng phần trăm.

commandOnlyHumiditySetting Boolean

(Mặc định: false)

Cho biết thiết bị có hỗ trợ giao tiếp một chiều (true) hay hai chiều (false). Đặt thuộc tính này thành true nếu thiết bị không thể phản hồi ý định QUERY hoặc Trạng thái báo cáo cho trait này.

queryOnlyHumiditySetting Boolean

(Mặc định: false)

Đây là trường bắt buộc nếu thiết bị hỗ trợ thực thi chỉ truy vấn. Thuộc tính này cho biết liệu thiết bị chỉ có thể truy vấn được thông tin trạng thái hay không và không thể kiểm soát thiết bị.

Ví dụ

Thiết bị hỗ trợ khoảng độ ẩm mặc định.

{}

Thiết bị hỗ trợ khoảng độ ẩm tuỳ chỉnh.

{
 "humiditySetpointRange": {
  "minPercent": 25,
  "maxPercent": 75
 }
}

TRẠNG THÁI của thiết bị

Các thực thể có đặc điểm này có thể báo cáo các trạng thái sau trong thao tác QUERY. Để tìm hiểu thêm về cách xử lý ý định QUERY, vui lòng xem phần Thực hiện ý định.

Tiểu bang Loại Nội dung mô tả
humiditySetpointPercent Số nguyên

Cho biết tỷ lệ phần trăm độ ẩm mục tiêu hiện tại của thiết bị. Phải nằm trong phạm vi humiditySetpointRange.

humidityAmbientPercent Số nguyên

Cho biết chỉ số độ ẩm môi trường xung quanh hiện tại của thiết bị dưới dạng phần trăm.

Ví dụ

Thiết bị của tôi hiện độ ẩm như thế nào?

{
 "humiditySetpointPercent": 20,
 "humidityAmbientPercent": 15
}

Lệnh trên thiết bị

Các thiết bị có trait này có thể phản hồi các lệnh sau đây trong quá trình thao tác EXECUTE. Để tìm hiểu thêm về cách xử lý ý định EXECUTE, vui lòng xem phần Thực hiện ý định.

action.devices.commands.SetHumidity

Đặt độ ẩm ở giá trị tuyệt đối.

Thông số

Thông số Loại Nội dung mô tả
humidity Số nguyên

Bắt buộc.

Tỷ lệ phần trăm độ ẩm điểm cài đặt. Phải nằm trong phạm vi humiditySetpointRange.

Ví dụ

Đặt độ ẩm ở mức 20%.

{
 "command": "action.devices.commands.SetHumidity",
 "params": {
  "humidity": 20
 }
}

Đã xảy ra lỗi khi đặt độ ẩm mục tiêu.

Các giá trị được hỗ trợ:

maxSettingReached
minSettingReached
valueOutOfRange

action.devices.commands.HumidityRelative

Điều chỉnh độ ẩm tương ứng với giá trị hiện tại.

Lệnh này yêu cầu các thuộc tính sau:
{
 "commandOnlyHumiditySetting": true
}

Thông số

Gói dữ liệu có một trong các nội dung sau:

Đặt phần trăm độ ẩm.

Thông số Loại Nội dung mô tả
humidityRelativePercent Số nguyên

Bắt buộc.

Giá trị phần trăm dùng để điều chỉnh độ ẩm.

Đặt trọng lượng độ ẩm.

Thông số Loại Nội dung mô tả
humidityRelativeWeight Số nguyên

Bắt buộc.

Cho biết mức độ thay đổi không rõ ràng từ mức nhỏ ("một chút") đến mức lớn ("nhiều").

Ví dụ

Tăng độ ẩm thêm 10%

{
 "command": "action.devices.commands.HumidityRelative",
 "params": {
  "humidityRelativePercent": 10
 }
}

Giảm độ ẩm thật nhiều

{
 "command": "action.devices.commands.HumidityRelative",
 "params": {
  "humidityRelativeWeight": -5
 }
}

Đã xảy ra lỗi khi điều chỉnh độ ẩm.

Các giá trị được hỗ trợ:

maxSettingReached
minSettingReached
valueOutOfRange

Cách phát âm mẫu

de-DE

 • Welche Luftfeuchtigkeit zeigt das Thermostat an?

en-US

 • what is the humidity upstairs

es-ES

 • cuánta humedad hay ahora en la cocina

fr-FR

 • le thermostat donne quel taux d'humidité

hi-IN

 • ह्यूमिडिटी का स्तर किचन के थर्मोस्टैट से कितना है?

it-IT

 • quanta umidità segna il termostato

ja-JP

 • サーモスタット にどれくらいの湿度ってでてる

ko-KR

 • 온도 조절계 에 습도 몇이야?

nl-NL

 • wat is de vochtigheid op de thermostaat

pt-BR

 • Qual é o nível de humidade mostrado no termostato ?
 • diga qual é a umidade relativa do ar mostrada no termostato

sv-SE

 • Vad är det för luftfuktighet i badrummet ?

Thiết bị ERRORS

Xem danh sách đầy đủ lỗi và trường hợp ngoại lệ.