Giản đồ đặc điểm AppSelector cho nhà thông minh

action.devices.traits.AppSelector – Trait này được dùng cho các thiết bị có thể chuyển đổi giữa các ứng dụng.

THUỘC TÍNH của thiết bị

Các thiết bị có đặc điểm này có thể báo cáo các thuộc tính sau đây trong quá trình SYNC. Để tìm hiểu thêm về cách xử lý ý định SYNC, vui lòng xem phần Thực hiện ý định.

Thuộc tính Loại Nội dung mô tả
availableApplications Mảng

Bắt buộc.

Danh sách các ứng dụng. Mỗi ứng dụng có một hoặc nhiều từ đồng nghĩa trong mỗi ngôn ngữ được hỗ trợ. Từ đồng nghĩa đầu tiên được sử dụng trong phản hồi.

[item, ...] Đối tượng

Ứng dụng mà người dùng thiết bị này có thể tương tác.

key Chuỗi

Bắt buộc.

Khoá duy nhất cho ứng dụng không hiển thị với người dùng qua lời nói hoặc phản hồi.

names Mảng

Bắt buộc.

Tên của từng ứng dụng và các từ đồng nghĩa theo ngôn ngữ cụ thể của ứng dụng.

[item, ...] Đối tượng

Từ đồng nghĩa của ứng dụng.

name_synonym Mảng

Bắt buộc.

Các từ đồng nghĩa thân thiện với người dùng cho tên ứng dụng của một ngôn ngữ cụ thể. Từ đồng nghĩa đầu tiên được sử dụng trong phản hồi.

[item, ...] Chuỗi

Tên ứng dụng.

lang Chuỗi

Bắt buộc.

Mã ngôn ngữ.

Ví dụ

Thiết bị có ứng dụng YouTube

{
 "availableApplications": [
  {
   "key": "youtube",
   "names": [
    {
     "name_synonym": [
      "YouTube",
      "YouTube US"
     ],
     "lang": "en"
    },
    {
     "name_synonym": [
      "YouTube",
      "YouTube DE"
     ],
     "lang": "de"
    }
   ]
  }
 ]
}

TRẠNG THÁI của thiết bị

Các thực thể có đặc điểm này có thể báo cáo các trạng thái sau trong thao tác QUERY. Để tìm hiểu thêm về cách xử lý ý định QUERY, vui lòng xem phần Thực hiện ý định.

Tiểu bang Loại Mô tả
currentApplication Chuỗi

Bắt buộc.

Giá trị khoá của ứng dụng hiện tại đang hoạt động ở nền trước.

Ví dụ

Thiết bị có ứng dụng YouTube đang hoạt động trên nền trước.

{
 "currentApplication": "YouTube"
}

Lệnh trên thiết bị

Các thiết bị có trait này có thể phản hồi các lệnh sau đây trong quá trình thao tác EXECUTE. Để tìm hiểu thêm về cách xử lý ý định EXECUTE, vui lòng xem phần Thực hiện ý định.

action.devices.commands.appInstall

Cài đặt ứng dụng đã cho.

Thông số

Thông số Loại Mô tả
newApplication Chuỗi

Khoá của ứng dụng cần cài đặt.

newApplicationName Chuỗi

Tên của ứng dụng cần cài đặt.

Ví dụ

Cài đặt ứng dụng YouTube bằng khoá

{
 "command": "action.devices.commands.appInstall",
 "params": {
  "newApplication": "YouTube"
 }
}

Cài đặt ứng dụng YouTube theo tên

{
 "command": "action.devices.commands.appInstall",
 "params": {
  "newApplicationName": "YouTube US"
 }
}

action.devices.commands.appSearch

Tìm kiếm ứng dụng đã cho.

Thông số

Thông số Loại Mô tả
newApplication Chuỗi

Khoá của ứng dụng cần tìm kiếm.

newApplicationName Chuỗi

Tên của ứng dụng cần tìm kiếm.

Ví dụ

Tìm ứng dụng YouTube theo phím

{
 "command": "action.devices.commands.appSearch",
 "params": {
  "newApplication": "YouTube"
 }
}

Tìm ứng dụng YouTube theo tên

{
 "command": "action.devices.commands.appSearch",
 "params": {
  "newApplicationName": "YouTube US"
 }
}

action.devices.commands.appSelect

Chọn ứng dụng đã cho.

Thông số

Thông số Loại Mô tả
newApplication Chuỗi

Khoá của ứng dụng cần chọn.

newApplicationName Chuỗi

Tên của ứng dụng cần chọn.

Ví dụ

Chọn ứng dụng YouTube theo khoá

{
 "command": "action.devices.commands.appSelect",
 "params": {
  "newApplication": "YouTube"
 }
}

Chọn ứng dụng YouTube theo tên

{
 "command": "action.devices.commands.appSelect",
 "params": {
  "newApplicationName": "YouTube US"
 }
}

Cách phát âm mẫu

de-DE

 • Öffne Netflix auf dem Fernseher .

en-US

 • begin using YouTube app on the smart TV

es-ES

 • pon netflix en la tele del salón

fr-FR

 • Mets Netflix sur la télé .

hi-IN

 • टीवी पर नेटफ्लिक्स ऍप लॉन्च करो

it-IT

 • Apri Netflix sulla televisione della mia camera .

ja-JP

 • YouTube のアプリを テレビ でスタート

ko-KR

 • TV 에서 유튜브 앱 열어 줘

nl-NL

 • Start Netflix op mijn TV .

pt-BR

 • Abra o Netflix na TV para mim.
 • Abre o Youtube na televisão .

sv-SE

 • Öppna Youtube TV:n

Thiết bị ERRORS

Xem danh sách đầy đủ lỗi và trường hợp ngoại lệ.
 • noAvailableApp: Ứng dụng không tồn tại hoặc không dùng được.
 • appLaunchFailed: Không chạy được ứng dụng.
 • alreadyInstalledApp: Ứng dụng đã được cài đặt.