Giản đồ đặc điểm khởi động lại nhà thông minh

action.devices.traits.Reboot – Trait này thuộc các thiết bị hỗ trợ khởi động lại, chẳng hạn như bộ định tuyến. Thiết bị cần hỗ trợ việc khởi động lại dưới dạng một thao tác.

THUỘC TÍNH của thiết bị

Không có.

TRẠNG THÁI của thiết bị

Không có.

Lệnh trên thiết bị

Các thiết bị có trait này có thể phản hồi các lệnh sau đây trong quá trình thao tác EXECUTE. Để tìm hiểu thêm về cách xử lý ý định EXECUTE, vui lòng xem phần Thực hiện ý định.

action.devices.commands.Reboot

Khởi động lại thiết bị.

Thông số

Thông số Loại Nội dung mô tả

Không có thuộc tính nào

Ví dụ

Khởi động lại thiết bị của tôi.

{
  "command": "action.devices.commands.Reboot",
  "params": {}
}

Thiết bị ERRORS

Xem danh sách đầy đủ lỗi và trường hợp ngoại lệ.