Xác định và đồng bộ hoá

Sau khi tạo một Hành động smart home, bước tiếp theo là thêm chức năng vào phương thức thực hiện của bạn để xử lý ý định của nhà thông minh và trả về những phản hồi mà Google Assistant nhận dạng.

Xác định người dùng

Assistant gửi yêu cầu đến phương thức thực hiện Hành động smart home của bạn bằng mã truy cập do máy chủ OAuth 2.0 cung cấp trong tiêu đề Authorization.

POST /fulfillment HTTP/1.1
Host: smarthome.example.com
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer ACCESS_TOKEN

Trước khi phản hồi bất kỳ yêu cầu nào, logic thực hiện của bạn phải xác minh rằng thông tin xác thực của mã thông báo này hợp lệ và xác định tài khoản người dùng được liên kết. Nếu mã truy cập không hợp lệ, thì phương thức thực hiện của bạn sẽ trả về lỗi HTTP 401 Unauthorized.

Liệt kê thiết bị và chức năng của thiết bị

Các công cụ nên dùng cho nhiệm vụ này

Assistant gửi ý định action.devices.SYNC đến phương thức thực hiện của bạn để yêu cầu danh sách thiết bị liên kết với người dùng cụ thể cũng như khả năng của những thiết bị đó. Phương thức thực hiện của bạn phải trả về một mã nhận dạng duy nhất cho mỗi người dùng trong trường agentUserId của phản hồi SYNC. Mã này phải là một giá trị không thể thay đổi để đại diện cho người dùng đối với dịch vụ đám mây của bạn. Bạn không nên cung cấp địa chỉ email hoặc các thuộc tính khác dựa trên chế độ cài đặt mà người dùng có thể thay đổi.

Trường devices của phản hồi SYNC chứa tất cả thiết bị mà người dùng đã cho phép cho Assistant truy cập, các loại và đặc điểm mà chúng hỗ trợ, cũng như các thuộc tính cần thiết để định cấu hình hành vi của đặc điểm cho thiết bị cụ thể đó.

Ý định SYNC được kích hoạt trong quá trình liên kết tài khoản hoặc khi người dùng đồng bộ hoá lại thiết bị của họ theo cách thủ công. Nếu danh sách thiết bị, đặc điểm được hỗ trợ hoặc giá trị thuộc tính của người dùng thay đổi, hãy sử dụng tính năng Request Sync (Yêu cầu đồng bộ hoá) để kích hoạt ý định SYNC mới và báo cáo nội dung cập nhật cho Google.

Yêu cầu
{
  "requestId": "ff36a3cc-ec34-11e6-b1a0-64510650abcf",
  "inputs": [{
   "intent": "action.devices.SYNC"
  }]
}
JSON
{
 "requestId": "ff36a3cc-ec34-11e6-b1a0-64510650abcf",
 "payload": {
  "agentUserId": "1836.15267389",
  "devices": [
   {
    "id": "123",
    "type": "action.devices.types.OUTLET",
    "traits": [
     "action.devices.traits.OnOff"
    ],
    "name": {
     "defaultNames": [
      "My Outlet 1234"
     ],
     "name": "Night light",
     "nicknames": [
      "wall plug"
     ]
    },
    "willReportState": false,
    "roomHint": "kitchen",
    "deviceInfo": {
     "manufacturer": "lights-out-inc",
     "model": "hs1234",
     "hwVersion": "3.2",
     "swVersion": "11.4"
    },
    "otherDeviceIds": [
     {
      "deviceId": "local-device-id"
     }
    ],
    "customData": {
     "fooValue": 74,
     "barValue": true,
     "bazValue": "foo"
    }
   },
   {
    "id": "456",
    "type": "action.devices.types.LIGHT",
    "traits": [
     "action.devices.traits.OnOff",
     "action.devices.traits.Brightness",
     "action.devices.traits.ColorSetting"
    ],
    "name": {
     "defaultNames": [
      "lights out inc. bulb A19 color hyperglow"
     ],
     "name": "lamp1",
     "nicknames": [
      "reading lamp"
     ]
    },
    "willReportState": false,
    "roomHint": "office",
    "attributes": {
     "colorModel": "rgb",
     "colorTemperatureRange": {
      "temperatureMinK": 2000,
      "temperatureMaxK": 9000
     },
     "commandOnlyColorSetting": false
    },
    "deviceInfo": {
     "manufacturer": "lights out inc.",
     "model": "hg11",
     "hwVersion": "1.2",
     "swVersion": "5.4"
    },
    "customData": {
     "fooValue": 12,
     "barValue": false,
     "bazValue": "bar"
    }
   }
  ]
 }
}
Node.js
const {smarthome} = require('actions-on-google');
const app = smarthome();
// ...
app.onSync((body, headers) => {
 // TODO Get devices for user
 return {
  requestId: body.requestId,
  payload: {
   agentUserId: "1836.15267389",
   devices: [{
    id: "123",
    type: "action.devices.types.OUTLET",
    traits: [
     "action.devices.traits.OnOff"
    ],
    name: {
     defaultNames: ["My Outlet 1234"],
     name: "Night light",
     nicknames: ["wall plug"]
    },
    willReportState: false,
    roomHint: "kitchen",
    deviceInfo: {
     manufacturer: "lights-out-inc",
     model: "hs1234",
     hwVersion: "3.2",
     swVersion: "11.4"
    },
    otherDeviceIds: [{
     deviceId: "local-device-id"
    }],
    customData: {
     fooValue: 74,
     barValue: true,
     bazValue: "foo"
    }
   }, {
    id: "456",
    type: "action.devices.types.LIGHT",
    traits: [
     "action.devices.traits.OnOff",
     "action.devices.traits.Brightness",
     "action.devices.traits.ColorSetting"
    ],
    name: {
     defaultNames: ["lights out inc. bulb A19 color hyperglow"],
     name: "lamp1",
     nicknames: ["reading lamp"]
    },
    willReportState: false,
    roomHint: "office",
    attributes: {
     colorModel: 'rgb',
     colorTemperatureRange: {
      temperatureMinK: 2000,
      temperatureMaxK: 9000
     },
     commandOnlyColorSetting: false
    },
    deviceInfo: {
     manufacturer: "lights out inc.",
     model: "hg11",
     hwVersion: "1.2",
     swVersion: "5.4"
    },
    customData: {
     fooValue: 12,
     barValue: false,
     bazValue: "bar"
    }
   }]
  }
 };
});
Java
@NotNull
@Override
public SyncResponse onSync(@NotNull SyncRequest syncRequest, @Nullable Map<?, ?> map) {
 Payload payload = new Payload();
 payload.setAgentUserId("1836.15267389");
 payload.setDevices(
   new Device[] {
    new Device.Builder()
      .setId("123")
      .setType("action.devices.types.OUTLET")
      .addTrait("action.devices.traits.OnOff")
      .setName(
        Collections.singletonList("My Outlet 1234"),
        "Night light",
        Collections.singletonList("Wall plug"))
      .setWillReportState(true)
      .setDeviceInfo("lights-out-inc", "hs1234", "3.2", "11.4")
      .setCustomData(
        new JSONObject()
          .put("fooValue", 74)
          .put("barValue", true)
          .put("bazValue", "foo"))
      .build(),
    new Device.Builder()
      .setId("456")
      .setType("action.devices.types.LIGHT")
      .addTrait("action.devices.traits.OnOff")
      .addTrait("action.devices.traits.Brightness")
      .addTrait("action.devices.traits.ColorTemperature")
      .addTrait("action.devices.traits.ColorSpectrum")
      .setName(
        Collections.singletonList("Lights Out Inc. bulb A19 color hyperglow"),
        "Lamp",
        Collections.singletonList("Reading lamp"))
      .setWillReportState(true)
      .setDeviceInfo("Lights Out Inc.", "hg11", "1.2", "5.4")
      .setCustomData(
        new JSONObject()
          .put("fooValue", 12)
          .put("barValue", false)
          .put("bazValue", "bar"))
      .build(),
   });
 return new SyncResponse(syncRequest.getRequestId(), payload);
}

Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu tham khảo về ý định SYNC.