Loại thiết bị và đặc điểm

Khi bạn trò chuyện với Google Assistant, chẳng hạn như "Ok Google, bật đèn phòng ngủ", Ok Google là lời gọi và bật đèn phòng ngủ còn gọi là ngữ pháp. Google xác định ý định smart home dựa trên ngữ pháp và gửi ý định đến đám mây của nhà phát triển (phương thức thực hiện). Sau đó, nhà phát triển có thể thực thi lệnh trên thiết bị và trả về phản hồi cho Google.

Sau khi phương thức thực hiện xử lý ý định và trả về phản hồi, các Hành động smart home sẽ dựa vào Google Home Graph. Với Home Graph, Assistant có thể đồng bộ hoá thiết bị, truy vấn trạng thái thiết bị và thực thi các lệnh trên thiết bị.

Loại thiết bị

Các loại thiết bị cho Assistant biết ngữ pháp nào nên được sử dụng với thiết bị của bạn. Ví dụ: nếu bạn xác định thiết bị là Light, thì người dùng có thể tương tác với thiết bị thông qua Assistant bằng cách dùng câu lệnh Ok Google, bật đèn của tôi.

Vui lòng xem bài viết Loại thiết bị để biết danh sách đầy đủ các loại thiết bị được hỗ trợ.

Trait của thiết bị

Trait của thiết bị xác định khả năng của một loại thiết bị. Bạn có thể kết hợp nhiều trait của thiết bị với bất kỳ loại thiết bị nào. Ví dụ: bạn có thể có một thiết bị Light sử dụng các trait OnOff, BrightnessFanSpeed. Mặc dù trait FanSpeed có thể không phải là đặc điểm phổ biến nhất để sử dụng cho ánh sáng, nhưng bạn có thể sử dụng bất kỳ đặc điểm nào bạn muốn cho thiết bị mới.

Khi bạn thêm một trait của thiết bị vào loại thiết bị, thiết bị sẽ kế thừa trạng thái của từng trait thiết bị mà bạn thêm vào. Ví dụ: khi bạn sử dụng trait OnOff, thiết bị của bạn hiện có thể báo cáo trạng thái ontrue hoặc false.

Vui lòng xem phần Các đặc điểm của thiết bị để biết danh sách đầy đủ các đặc điểm được hỗ trợ.