Truy vấn và thực thi

Khi người dùng tương tác với Google Assistant để truy vấn trạng thái hiện tại của thiết bị, phương thức thực hiện của bạn sẽ nhận được ý định action.devices.QUERY chứa danh sách mã thiết bị (do phản hồi SYNC của bạn cung cấp). Phương thức thực hiện của bạn sẽ nhận được ý định action.devices.EXECUTE khi người dùng gửi lệnh đến Assistant để điều khiển thiết bị.

Xử lý ý định QUERY

Phản hồi QUERY của bạn bao gồm một tập hợp đầy đủ trạng thái cho mỗi trait mà các thiết bị được yêu cầu hỗ trợ.

Yêu cầu
{
  "requestId": "ff36a3cc-ec34-11e6-b1a0-64510650abcf",
  "inputs": [{
   "intent": "action.devices.QUERY",
   "payload": {
    "devices": [{
     "id": "123",
     "customData": {
      "fooValue": 74,
      "barValue": true,
      "bazValue": "foo"
     }
    }, {
     "id": "456",
     "customData": {
      "fooValue": 12,
      "barValue": false,
      "bazValue": "bar"
     }
    }]
   }
  }]
}
JSON
{
 "requestId": "ff36a3cc-ec34-11e6-b1a0-64510650abcf",
 "payload": {
  "devices": {
   "123": {
    "on": true,
    "online": true
   },
   "456": {
    "on": true,
    "online": true,
    "brightness": 80,
    "color": {
     "name": "cerulean",
     "spectrumRGB": 31655
    }
   }
  }
 }
}
Node.js
const {smarthome} = require('actions-on-google');
const app = smarthome();
// ...
app.onQuery((body, headers) => {
 // TODO Get device state
 return {
  requestId: body.requestId,
  payload: {
   devices: {
    123: {
     on: true,
     online: true
    },
    456: {
     on: true,
     online: true,
     brightness: 80,
     color: {
      name: "cerulean",
      spectrumRGB: 31655
     }
    }
   }
  }
 };
});
Java
@NotNull
@Override
public QueryResponse onQuery(@NotNull QueryRequest queryRequest, @Nullable Map<?, ?> map) {
 QueryResponse.Payload payload = new QueryResponse.Payload();
 payload.setDevices(
   new HashMap<String, Map<String, Object>>() {
    {
     put(
       "123",
       new HashMap<String, Object>() {
        {
         put("on", true);
         put("online", true);
        }
       });
     put(
       "456",
       new HashMap<String, Object>() {
        {
         put("on", true);
         put("online", true);
         put("brightness", 80);
         put(
           "color",
           new HashMap<String, Object>() {
            {
             put("name", "cerulean");
             put("spectrumRGB", 31655);
            }
           });
        }
       });
    }
   });

 return new QueryResponse(queryRequest.getRequestId(), payload);
}

Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu tham khảo về ý định QUERY.

Xử lý ý định EXECUTE

Tương tự như QUERY, một ý định duy nhất có thể nhắm đến nhiều mã thiết bị. Một ý định EXECUTE cũng có thể chứa nhiều lệnh riêng biệt được cấp cho một nhóm thiết bị. Ví dụ: một ý định đã kích hoạt có thể đặt cả độ sáng và màu sắc trên một nhóm đèn hoặc đặt nhiều đèn thành một màu khác nhau. Phản hồi EXECUTE của bạn sẽ trả về trạng thái mới của thiết bị sau khi thực thi.

Sử dụng Report State khi trạng thái thiết bị của người dùng thay đổi. Ví dụ: do ý định EXECUTE hoặc sự thay đổi trạng thái cục bộ (chẳng hạn như bật công tắc đèn theo cách thủ công). Việc này giúp Google Home Graph luôn đồng bộ hoá với dịch vụ đám mây của bạn.

Yêu cầu
{
  "requestId": "ff36a3cc-ec34-11e6-b1a0-64510650abcf",
  "inputs": [{
   "intent": "action.devices.EXECUTE",
   "payload": {
    "commands": [{
     "devices": [{
      "id": "123",
      "customData": {
       "fooValue": 74,
       "barValue": true,
       "bazValue": "sheepdip"
      }
     }, {
      "id": "456",
      "customData": {
       "fooValue": 36,
       "barValue": false,
       "bazValue": "moarsheep"
      }
     }],
     "execution": [{
      "command": "action.devices.commands.OnOff",
      "params": {
       "on": true
      }
     }]
    }]
   }
  }]
}
JSON
{
 "requestId": "ff36a3cc-ec34-11e6-b1a0-64510650abcf",
 "payload": {
  "commands": [
   {
    "ids": [
     "123"
    ],
    "status": "SUCCESS",
    "states": {
     "on": true,
     "online": true
    }
   },
   {
    "ids": [
     "456"
    ],
    "status": "ERROR",
    "errorCode": "deviceTurnedOff"
   }
  ]
 }
}
Node.js
const {smarthome} = require('actions-on-google');
const app = smarthome();
// ...
app.onExecute((body, headers) => {
 // TODO Send command to device
 return {
  requestId: body.requestId,
  payload: {
   commands: [{
    ids: ["123"],
    status: "SUCCESS",
    states: {
     on: true,
     online: true
    }
   }, {
    ids: ["456"],
    status: "ERROR",
    errorCode: "deviceTurnedOff"
   }]
  }
 };
});
Java
@NotNull
@Override
public ExecuteResponse onExecute(
  @NotNull ExecuteRequest executeRequest, @Nullable Map<?, ?> map) {
 ExecuteResponse.Payload payload = new ExecuteResponse.Payload();

 payload.setCommands(
   new Commands[] {
    new Commands(
      new String[] {"123"},
      "SUCCESS",
      new HashMap<String, Object>() {
       {
        put("on", true);
        put("online", true);
       }
      },
      null,
      null),
    new Commands(new String[] {"456"}, "ERROR", null, "deviceTurnedOff", null)
   });
 return new ExecuteResponse(executeRequest.getRequestId(), payload);
}

Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu tham khảo về ý định EXECUTE.

Số lượt phản hồi về trạng thái

Phản hồi QUERYEXECUTE của bạn bao gồm một trường status để báo cáo kết quả của yêu cầu. Mỗi phản hồi trạng thái có thể cung cấp một trong các giá trị sau:

 • SUCCESS: Yêu cầu thành công.
 • OFFLINE: Thiết bị mục tiêu không có kết nối mạng hoặc không thể truy cập được.
 • EXCEPTIONS: Có một vấn đề hoặc cảnh báo liên quan đến yêu cầu.
 • ERROR: Yêu cầu không thành công với errorCode tương ứng.

Đối với ERROREXCEPTIONS, hãy xem phần Xử lý lỗi và ngoại lệ cũng như Lỗi và ngoại lệ để biết thêm thông tin chi tiết.