Yêu cầu đồng bộ hoá

Yêu cầu đồng bộ hoá kích hoạt yêu cầu SYNC đến phương thức thực hiện của bạn cho bất kỳ người dùng Google nào có thiết bị có agentUserId đã chỉ định được liên kết (mà bạn đã gửi trong yêu cầu SYNC ban đầu). Nhờ đó, bạn có thể cập nhật thiết bị của người dùng mà không cần huỷ liên kết và liên kết lại tài khoản của họ. Tất cả người dùng được liên kết với giá trị nhận dạng này sẽ nhận được yêu cầu SYNC.

Bạn phải kích hoạt một yêu cầu SYNC:

 • Nếu người dùng thêm một thiết bị mới.
 • Nếu người dùng xoá thiết bị hiện có.
 • Nếu người dùng đổi tên một thiết bị hiện có.
 • Nếu bạn triển khai một loại thiết bị, trait mới hoặc thêm một tính năng mới của thiết bị.

Bắt đầu

Để triển khai Yêu cầu đồng bộ hoá, hãy làm theo các bước sau:

Bật Google HomeGraph API

 1. Trong Google Cloud Console, hãy truy cập trang HomeGraph API.

  Truy cập trang HomeGraph API
 2. Chọn dự án khớp với mã dự án smart home của bạn.
 3. Nhấp vào BẬT.

Tạo khoá tài khoản dịch vụ

Hãy làm theo các hướng dẫn sau để tạo khoá tài khoản dịch vụ từ Google Cloud Console:

Lưu ý: Hãy đảm bảo rằng bạn đang sử dụng đúng dự án GCP khi thực hiện các bước này. Đây là dự án khớp với mã dự án smart home của bạn.
 1. Trong Google Cloud Console, hãy chuyển đến trang Tạo khoá tài khoản dịch vụ.

  Chuyển đến trang Tạo khoá tài khoản dịch vụ
 2. Trong danh sách Service account (Tài khoản dịch vụ), hãy chọn New service account (Tài khoản dịch vụ mới).
 3. Trong trường Tên tài khoản dịch vụ, hãy nhập tên.
 4. Trong trường Mã tài khoản dịch vụ, hãy nhập một mã.
 5. Trong danh sách Vai trò, hãy chọn Service Accounts (Tài khoản dịch vụ) > Service Account Token Creator (Người tạo mã thông báo tài khoản dịch vụ).

 6. Đối với Loại khoá, hãy chọn tuỳ chọn JSON.

 7. Nhấp vào Tạo. Tệp JSON chứa khoá bạn đã tải xuống máy tính.

Gọi API

HTTP

Home Graph API cung cấp một điểm cuối HTTP

 1. Dùng tệp JSON của tài khoản dịch vụ đã tải xuống để tạo Mã thông báo web JSON (JWT). Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Xác thực bằng tài khoản dịch vụ.
 2. Nhận mã truy cập OAuth 2.0 có phạm vi https://www.googleapis.com/auth/homegraph bằng OAuth2l:
 3. oauth2l fetch --credentials service-account.json \
   --scope https://www.googleapis.com/auth/homegraph
  
 4. Tạo yêu cầu JSON bằng agentUserId. Dưới đây là yêu cầu JSON mẫu cho tính năng Yêu cầu đồng bộ hoá:
 5. {
   "agentUserId": "user-123"
  }
  
 6. Kết hợp JSON yêu cầu đồng bộ hoá và mã thông báo trong yêu cầu POST HTTP tới điểm cuối của Google Home Graph. Dưới đây là ví dụ về cách đưa ra yêu cầu trong dòng lệnh bằng curl để kiểm thử:
 7. curl -X POST -H "Authorization: Bearer ACCESS_TOKEN" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -d @request-body.json \
   "https://homegraph.googleapis.com/v1/devices:requestSync"
  

gRPC

Home Graph API cung cấp một điểm cuối gRPC

 1. Nhận định nghĩa dịch vụ vùng đệm giao thức cho Home Graph API.
 2. Làm theo tài liệu dành cho nhà phát triển gRPC để tạo mã giả lập ứng dụng cho một trong các ngôn ngữ được hỗ trợ.
 3. Gọi phương thức RequestSync.

Node.js

Ứng dụng Node.js API của Google cung cấp các liên kết cho Home Graph API.

 1. Khởi động dịch vụ google.homegraph bằng Thông tin xác thực mặc định của ứng dụng.
 2. Gọi phương thức requestSync bằng RequestSyncDevicesRequest. Phương thức này trả về một PromiseRequestSyncDevicesResponse trống.
const homegraphClient = homegraph({
 version: 'v1',
 auth: new GoogleAuth({
  scopes: 'https://www.googleapis.com/auth/homegraph'
 })
});

const res = await homegraphClient.devices.requestSync({
 requestBody: {
  agentUserId: 'PLACEHOLDER-USER-ID',
  async: false
 }
});
  

Java

Thư viện ứng dụng API HomeGraph cho Java cung cấp các liên kết cho Home Graph API.

 1. Khởi động HomeGraphApiService bằng cách sử dụng Thông tin xác thực mặc định của ứng dụng.
 2. Gọi phương thức requestSync bằng RequestSyncDevicesRequest. Phương thức này trả về một ReportStateAndNotificationResponse trống.
// Get Application Default credentials.
GoogleCredentials credentials =
  GoogleCredentials.getApplicationDefault()
    .createScoped(List.of("https://www.googleapis.com/auth/homegraph"));

// Create Home Graph service client.
HomeGraphService homegraphService =
  new HomeGraphService.Builder(
      GoogleNetHttpTransport.newTrustedTransport(),
      GsonFactory.getDefaultInstance(),
      new HttpCredentialsAdapter(credentials))
    .setApplicationName("HomeGraphExample/1.0")
    .build();

// Request sync.
RequestSyncDevicesRequest request =
  new RequestSyncDevicesRequest().setAgentUserId("PLACEHOLDER-USER-ID").setAsync(false);
homegraphService.devices().requestSync(request);
  

Phản hồi lỗi

Bạn có thể nhận được một trong các phản hồi lỗi sau đây khi gọi lệnh gọi Request Sync. Những phản hồi này xuất hiện ở dạng mã trạng thái HTTP.

 • 400 Bad Request – Máy chủ không thể xử lý yêu cầu do ứng dụng gửi do cú pháp không hợp lệ. Các nguyên nhân phổ biến bao gồm JSON không đúng định dạng hoặc sử dụng null thay vì "" cho giá trị chuỗi.
 • 403 Forbidden – Máy chủ không thể xử lý yêu cầu cho agentUserId cụ thể do xảy ra lỗi trong khi làm mới mã thông báo. Đảm bảo điểm cuối OAuth của bạn phản hồi chính xác để làm mới các yêu cầu mã thông báo và kiểm tra trạng thái liên kết tài khoản của người dùng.
 • 404 Not Found – Không tìm thấy tài nguyên bạn yêu cầu nhưng có thể sẽ sử dụng được trong tương lai. Thông thường, điều này có nghĩa là tài khoản người dùng không được liên kết với Google hoặc chúng tôi nhận được agentUserId không hợp lệ. Đảm bảo rằng agentUserId khớp với giá trị được cung cấp trong phản hồi SYNC và bạn đang xử lý đúng cách các ý định DISCONNECT.
 • 429 Too Many Requests – Đã vượt quá số lượng yêu cầu đồng bộ hoá đồng thời tối đa cho agentUserId đã cho. Phương thức gọi chỉ có thể đưa ra một yêu cầu đồng bộ hoá đồng thời trừ phi cờ async được đặt thành true (đúng).