Hướng dẫn cảnh nhà thông minh

action.devices.types.SCENE – Trong trường hợp cảnh, loại ánh xạ 1:1 tới đặc điểm, vì cảnh không kết hợp với các đặc điểm khác để tạo thành thiết bị ghép. Các cảnh phải luôn có tên do người dùng cung cấp. Mỗi cảnh là thiết bị ảo có tên riêng.

Loại này cho biết thiết bị sẽ nhận biểu tượng Scene và một số bí danh cũng như từ đồng nghĩa có liên quan.

Xem đặc điểm cảnh để biết thêm thông tin.

Dung lượng của thiết bị

Hãy tham khảo tài liệu về đặc điểm tương ứng để biết thông tin chi tiết về cách triển khai, chẳng hạn như các thuộc tính và trạng thái mà dịch vụ của bạn nên hỗ trợ cũng như cách tạo phản hồi EXECUTE và QUERY.

Đặc điểm bắt buộc

Bạn bắt buộc phải sử dụng các đặc điểm và lệnh này nếu áp dụng cho thiết bị của mình. Nếu thiết bị của bạn không hỗ trợ các đặc điểm này, hãy nhập mã lỗi functionNotSupported trong phản hồi QUERY hoặc EXECUTE (XỬ LÝ). Hãy xem phần Lỗi và ngoại lệ để biết thêm thông tin.

Yêu cầu về chất lượng

 • Độ trễ: phải nhỏ hơn hoặc bằng 3000 mili giây.
 • Độ tin cậy: phải lớn hơn hoặc bằng 97%.

Thiết bị mẫu: Cảnh đơn giản

Phần này chứa các trọng tải ý định mẫu đại diện cho một "Cảnh" chung dựa trên loại thiết bị và các đặc điểm ở trên. Nếu bạn thêm hoặc xóa các đặc điểm trong quá trình triển khai, hãy sửa đổi câu trả lời của bạn sao cho phù hợp với các thay đổi đó.

Phản hồi SYNC mẫu

Yêu cầu
{
 "requestId": "6894439706274654512",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.SYNC"
  }
 ]
}
Phản hồi
{
 "requestId": "6894439706274654512",
 "payload": {
  "agentUserId": "user123",
  "devices": [
   {
    "id": "123",
    "type": "action.devices.types.SCENE",
    "traits": [
     "action.devices.traits.Scene"
    ],
    "name": {
     "name": "Simple scene"
    },
    "willReportState": true,
    "attributes": {
     "sceneReversible": true
    },
    "deviceInfo": {
     "manufacturer": "smart-home-inc",
     "model": "hs1234",
     "hwVersion": "3.2",
     "swVersion": "11.4"
    }
   }
  ]
 }
}

Phản hồi QUERY mẫu

Yêu cầu
{
 "requestId": "6894439706274654514",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.QUERY",
   "payload": {
    "devices": [
     {
      "id": "123"
     }
    ]
   }
  }
 ]
}
Phản hồi
{
 "requestId": "6894439706274654514",
 "payload": {
  "devices": {
   "123": {
    "status": "SUCCESS",
    "online": true
   }
  }
 }
}

Lệnh thực thi mẫu

Kích hoạt Scene

Để biết thêm thông tin chi tiết về các tham số lệnh, hãy xem tài liệu tham khảo action.devices.traits.Scene.

Yêu cầu
{
 "requestId": "6894439706274654516",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.EXECUTE",
   "payload": {
    "commands": [
     {
      "devices": [
       {
        "id": "123"
       }
      ],
      "execution": [
       {
        "command": "action.devices.commands.ActivateScene",
        "params": {
         "deactivate": false
        }
       }
      ]
     }
    ]
   }
  }
 ]
}
Phản hồi
{
 "requestId": "6894439706274654516",
 "payload": {
  "commands": [
   {
    "ids": [
     "123"
    ],
    "status": "SUCCESS",
    "states": {
     "online": true
    }
   }
  ]
 }
}

Thiết bị ERRORS

Xem danh sách đầy đủ các lỗi và ngoại lệ.