Hướng dẫn cho chuông cửa thông minh trong nhà

action.devices.types.DOORBELL – Chuông cửa có thể thông báo cho mọi người biết có ai đó đang ở ngoài cửa. Thiết bị này có thể gửi thông báo và phát trực tuyến video nếu có tính năng tương ứng.

Loại này cho biết thiết bị sẽ nhận được biểu tượng Chuông cửa cùng một số từ đồng nghĩa và bí danh có liên quan.

Dung lượng của thiết bị

Tham khảo tài liệu về đặc điểm tương ứng để biết thông tin chi tiết về cách triển khai, chẳng hạn như các thuộc tính và trạng thái mà dịch vụ của bạn sẽ hỗ trợ, cũng như cách tạo phản hồi EXECUTE và QUERY.

Bạn nên dùng các đặc điểm này (nếu phù hợp với thiết bị của mình). Tuy nhiên, bạn có thể kết hợp tất cả các đặc điểm có sẵn để đáp ứng tốt nhất chức năng sản phẩm hiện có.

Yêu cầu về chất lượng

 • Độ trễ: phải nhỏ hơn hoặc bằng 2000 mili giây.
 • Độ tin cậy: phải lớn hơn hoặc bằng 97%.

Thiết bị ví dụ: Chuông cửa đơn giản

Phần này chứa các tải trọng ý định mẫu đại diện cho một "Doorbell" phổ biến dựa trên loại thiết bị và đặc điểm ở trên. Nếu bạn thêm hoặc xoá đặc điểm trong quá trình triển khai, hãy sửa đổi các phản hồi của bạn cho phù hợp để phản ánh những thay đổi đó.

Phản hồi SYNC mẫu

Yêu cầu
{
 "requestId": "6894439706274654512",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.SYNC"
  }
 ]
}
Câu trả lời
{
 "requestId": "6894439706274654512",
 "payload": {
  "agentUserId": "user123",
  "devices": [
   {
    "id": "123",
    "type": "action.devices.types.DOORBELL",
    "traits": [
     "action.devices.traits.CameraStream",
     "action.devices.traits.ObjectDetection"
    ],
    "name": {
     "name": "Simple doorbell"
    },
    "willReportState": true,
    "notificationSupportedByAgent": true,
    "attributes": {
     "cameraStreamSupportedProtocols": [
      "hls"
     ],
     "cameraStreamNeedAuthToken": true
    },
    "deviceInfo": {
     "manufacturer": "smart-home-inc",
     "model": "hs1234",
     "hwVersion": "3.2",
     "swVersion": "11.4"
    }
   }
  ]
 }
}

Phản hồi QUERY mẫu

Yêu cầu
{
 "requestId": "6894439706274654514",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.QUERY",
   "payload": {
    "devices": [
     {
      "id": "123"
     }
    ]
   }
  }
 ]
}
Câu trả lời
{
 "requestId": "6894439706274654514",
 "payload": {
  "devices": {
   "123": {
    "status": "SUCCESS",
    "online": true
   }
  }
 }
}

Lệnh EXECUTE mẫu

GetCameraStream

Để biết thêm thông tin chi tiết về các tham số lệnh, vui lòng xem tài liệu tham khảo action.devices.traits.CameraStream.

Yêu cầu
{
 "requestId": "6894439706274654516",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.EXECUTE",
   "payload": {
    "commands": [
     {
      "devices": [
       {
        "id": "123"
       }
      ],
      "execution": [
       {
        "command": "action.devices.commands.GetCameraStream",
        "params": {
         "StreamToChromecast": true,
         "SupportedStreamProtocols": [
          "hls"
         ]
        }
       }
      ]
     }
    ]
   }
  }
 ]
}
Câu trả lời
{
 "requestId": "6894439706274654516",
 "payload": {
  "commands": [
   {
    "ids": [
     "123"
    ],
    "status": "SUCCESS",
    "states": {
     "online": true,
     "cameraStreamAccessUrl": "https://example.com/stream.mp4",
     "cameraStreamProtocol": "hls"
    }
   }
  ]
 }
}

Báo cáo thông báo mẫu

ObjectDetection

Để biết thêm thông tin chi tiết về các thuộc tính thông báo, hãy xem tài liệu tham khảo về action.devices.traits.ObjectDetection.

Yêu cầu
{
 "requestId": "6894439706274654518",
 "payload": {
  "devices": {
   "notifications": {
    "123": {
     "ObjectDetection": {
      "objects": {
       "named": [
        "Alice"
       ]
      },
      "priority": 0,
      "detectionTimestamp": 946684800000
     }
    }
   }
  }
 }
}
Câu trả lời
{
 "requestId": "6894439706274654518"
}

Thiết bị ERRORS

Xem danh sách đầy đủ lỗi và trường hợp ngoại lệ.