Giản đồ đặc điểm phát hiện đối tượng nhà thông minh

action.devices.traits.ObjectDetection – Đặc điểm này thuộc về các thiết bị có thể phát hiện đối tượng hoặc người và gửi thông báo cho người dùng. Theo mặc định, sau khi chuông cửa kêu, tất cả các thông báo của tính năng ObjectDetection sẽ được thông báo trên màn hình và loa thông minh thông qua Trợ lý Google.

THUỘC TÍNH của thiết bị

Không có.

TRẠNG THÁI của thiết bị

Không có.

Lệnh trên thiết bị

Không có.

THÔNG BÁO trên thiết bị

Các thiết bị có đặc điểm này có thể trả về trọng tải thông báo sau đây trong quá trình thay đổi trạng thái thiết bị. Để tìm hiểu thêm về cách triển khai thông báo, hãy xem bài viết Thông báo cho các Hành động của nhà thông minh.

Các trường Loại Nội dung mô tả
ObjectDetection Đối tượng

Bắt buộc.

Gói thông báo.

priority Số nguyên

Bắt buộc.

Biểu thị cấp thông báo. Giá trị hiện được hỗ trợ là 0, cho biết rằng thông báo phải được đọc to.

detectionTimestamp Số nguyên

Bắt buộc.

Dấu thời gian bắt đầu của hệ thống tính bằng mili giây mà đối tượng được phát hiện.

objects Đối tượng

Bắt buộc.

Tập hợp các đối tượng được phát hiện theo danh mục.

named Mảng

Danh sách đối tượng được người dùng nhận dạng đã được gắn nhãn bằng nhãn.

[item, ...] Chuỗi

Nhãn đối tượng.

Yêu cầu ít nhất 1 mục.

familiar Số nguyên

Số lượng đối tượng được người dùng nhận dạng nhưng không có nhãn.

unfamiliar Số nguyên

Số lượng đối tượng được thiết bị phát hiện thấy mà người dùng có thể không nhận ra.

unclassified Số nguyên

Số lượng đối tượng được phát hiện mà thiết bị không thể phân loại.

Ví dụ

Phát hiện hai vật thể không xác định vào ngày 1 tháng 1 năm 2000.

{
 "ObjectDetection": {
  "objects": {
   "unclassified": 2
  },
  "priority": 0,
  "detectionTimestamp": 946684800000
 }
}

Phát hiện một người bạn biết vào ngày 1 tháng 1 năm 2000.

{
 "ObjectDetection": {
  "objects": {
   "familiar": 1
  },
  "priority": 0,
  "detectionTimestamp": 946684800000
 }
}

Phát hiện Alice vào ngày 1 tháng 1 năm 2000.

{
 "ObjectDetection": {
  "objects": {
   "named": [
    "Alice"
   ]
  },
  "priority": 0,
  "detectionTimestamp": 946684800000
 }
}

Thiết bị ERRORS

Xem danh sách đầy đủ lỗi và trường hợp ngoại lệ.