สคีมาลักษณะของ Smart Home TemperatureSetting

action.devices.traits.TemperatureSetting - ลักษณะนี้ครอบคลุมการจัดการทั้งจุดอุณหภูมิและโหมด

ATTRIBUTES ของอุปกรณ์

อุปกรณ์ที่มีลักษณะเช่นนี้อาจรายงานแอตทริบิวต์ต่อไปนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการ SYNC ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการ Intent SYNC ได้ที่Fulfillment Intent

Attributes ประเภท คำอธิบาย
availableThermostatModes

ต้องระบุ

อธิบายโหมดตัวควบคุมอุณหภูมิที่อุปกรณ์นี้รองรับได้

รองรับรายการต่อไปนี้
0 String

เลิกใช้งานแล้ว

รายการโหมดที่คั่นด้วยจุลภาคซึ่งอุปกรณ์นี้รองรับ การผสานรวมใหม่ควรใช้รูปแบบ Array ของแอตทริบิวต์นี้

1 อาร์เรย์

รายการโหมดที่อุปกรณ์นี้รองรับ

[item, ...] String

ชื่อของโหมดที่รองรับ

ค่าที่รองรับ

off
ปิดใช้การทำความร้อน/ทำความเย็น
heat
อุปกรณ์รองรับการทำความร้อน
cool
อุปกรณ์รองรับการทำความเย็น
on
คืนค่าโหมดก่อนหน้าของอุปกรณ์ โหมด on ไม่ปรากฏในหน้าจอการเลือกโหมด เพราะออกแบบมาให้ใช้โหมด on เพื่อคืนค่าโหมดก่อนหน้าของอุปกรณ์
heatcool
คงเป้าหมายการทำความร้อน/ทำความเย็นไว้เป็นช่วง
auto
โหมดอัตโนมัติที่ตั้งค่าอุณหภูมิตามกำหนดเวลาหรือพฤติกรรมที่เรียนรู้
fan-only
พัดลมทำงานโดยไม่มีกิจกรรมทำความร้อน/ทำความเย็น
purifier
โหมดทำความสะอาด
eco
โหมดประหยัดพลังงาน
dry
โหมดแห้ง
thermostatTemperatureRange ออบเจ็กต์

มีค่าทศนิยม 2 ค่าที่ระบุช่วงอุณหภูมิที่รองรับสำหรับอุปกรณ์นี้ (เป็นองศาเซลเซียส)

minThresholdCelsius Number

ต้องระบุ

เกณฑ์ขั้นต่ำของช่วงอุณหภูมิ

maxThresholdCelsius Number

ต้องระบุ

เกณฑ์สูงสุดของช่วงอุณหภูมิ

thermostatTemperatureUnit String

ต้องระบุ

หน่วยแสดงผลที่ตั้งค่าอุปกรณ์ไว้โดยค่าเริ่มต้น Google จะรายงานข้อมูลอุณหภูมิโดยใช้จอแสดงผล

ค่าที่รองรับ

C
F
bufferRangeCelsius Number

(ค่าเริ่มต้น: 2)

ระบุออฟเซ็ตขั้นต่ำระหว่างอุณหภูมิที่กำหนดสำหรับโหมดทำความร้อน/ทำความเย็นเป็นองศาเซลเซียส หากรองรับโหมด heatcool

commandOnlyTemperatureSetting บูลีน

(ค่าเริ่มต้น: false)

ระบุว่าอุปกรณ์รองรับการสื่อสารทางเดียว (จริง) หรือ 2 ทาง (เท็จ) ตั้งค่าแอตทริบิวต์นี้เป็น "จริง" หากอุปกรณ์ไม่สามารถตอบสนองต่อ Intent ของ QUERY หรือสถานะรายงานสำหรับลักษณะนี้

queryOnlyTemperatureSetting บูลีน

(ค่าเริ่มต้น: false)

ต้องระบุหากอุปกรณ์รองรับการดำเนินการตามคำค้นหาเท่านั้น แอตทริบิวต์นี้ระบุว่าอุปกรณ์ค้นหาได้เฉพาะข้อมูลสถานะหรือไม่ และจะควบคุมไม่ได้

ตัวอย่าง

อุปกรณ์ตัวควบคุมอุณหภูมิที่รองรับการทำความร้อนและความเย็นแบบแยกต่างหาก

{
 "availableThermostatModes": [
  "off",
  "heat",
  "cool",
  "on"
 ],
 "thermostatTemperatureUnit": "F"
}

อุปกรณ์ตัวควบคุมอุณหภูมิแบบใช้คำสั่งเท่านั้น

{
 "availableThermostatModes": [
  "off",
  "heat",
  "cool",
  "on"
 ],
 "thermostatTemperatureUnit": "C",
 "commandOnlyTemperatureSetting": true,
 "queryOnlyTemperatureSetting": false
}

สถานะอุปกรณ์

เอนทิตีที่มีลักษณะนี้อาจรายงานสถานะต่อไปนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการ QUERY ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการ Intent QUERY ได้ที่Fulfillment Intent

รัฐ ประเภท คำอธิบาย
activeThermostatMode String

โหมดทำงานปัจจุบันของอุปกรณ์จากรายการ availableThermostatModes หากปัจจุบันไม่มีโหมดใดที่ใช้งานอยู่ ให้ตั้งค่าเป็น none

ค่าที่รองรับ

none
ไม่มีโหมดแอ็กทีฟ
off
ปิดใช้การทำความร้อน/ทำความเย็น
heat
อุปกรณ์รองรับการทำความร้อน
cool
อุปกรณ์รองรับการทำความเย็น
on
คืนค่าโหมดก่อนหน้าของอุปกรณ์ โหมด on ไม่ปรากฏในหน้าจอการเลือกโหมด เพราะออกแบบมาให้ใช้โหมด on เพื่อคืนค่าโหมดก่อนหน้าของอุปกรณ์
heatcool
คงเป้าหมายการทำความร้อน/ทำความเย็นไว้เป็นช่วง
auto
โหมดอัตโนมัติที่ตั้งค่าอุณหภูมิตามกำหนดเวลาหรือพฤติกรรมที่เรียนรู้
fan-only
พัดลมทำงานโดยไม่มีกิจกรรมทำความร้อน/ทำความเย็น
purifier
โหมดทำความสะอาด
eco
โหมดประหยัดพลังงาน
dry
โหมดแห้ง
targetTempReachedEstimateUnixTimestampSec จำนวนเต็ม

การประทับเวลาแสดงเวลาโดยประมาณที่จะถึงอุณหภูมิเป้าหมาย

thermostatHumidityAmbient Number

แสดงระดับความชื้นแวดล้อมที่สัมพันธ์กับอุปกรณ์ หากอุปกรณ์รองรับ

มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้
0 ออบเจ็กต์

สถานะของจุดที่กำหนดคงที่

thermostatMode String

ต้องระบุ

โหมดปัจจุบันของอุปกรณ์จากรายการของ availableThermostatModes

ค่าที่รองรับ

off
ปิดใช้การทำความร้อน/ทำความเย็น
heat
อุปกรณ์รองรับการทำความร้อน
cool
อุปกรณ์รองรับการทำความเย็น
on
คืนค่าโหมดก่อนหน้าของอุปกรณ์
heatcool
คงเป้าหมายการทำความร้อน/ทำความเย็นไว้เป็นช่วง
auto
โหมดอัตโนมัติที่ตั้งค่าอุณหภูมิตามกำหนดเวลาหรือพฤติกรรมที่เรียนรู้
fan-only
พัดลมทำงานโดยไม่มีกิจกรรมทำความร้อน/ทำความเย็น
purifier
โหมดทำความสะอาด
eco
โหมดประหยัดพลังงาน
dry
โหมดแห้ง
thermostatTemperatureAmbient Number

ต้องระบุ

อุณหภูมิที่ปรากฏตอนนี้เป็นองศาเซลเซียส

thermostatTemperatureSetpoint Number

ต้องระบุ

อุณหภูมิที่ตั้งไว้ปัจจุบัน (เป้าหมายเดียว) เป็นองศาเซลเซียส

1 ออบเจ็กต์

สถานะสำหรับช่วงจุดที่กำหนด

thermostatMode String

ต้องระบุ

โหมดปัจจุบันของอุปกรณ์จากรายการของ availableThermostatModes

ค่าที่รองรับ

off
ปิดใช้การทำความร้อน/ทำความเย็น
heat
อุปกรณ์รองรับการทำความร้อน
cool
อุปกรณ์รองรับการทำความเย็น
on
คืนค่าโหมดก่อนหน้าของอุปกรณ์
heatcool
คงเป้าหมายการทำความร้อน/ทำความเย็นไว้เป็นช่วง
auto
โหมดอัตโนมัติที่ตั้งค่าอุณหภูมิตามกำหนดเวลาหรือพฤติกรรมที่เรียนรู้
fan-only
พัดลมทำงานโดยไม่มีกิจกรรมทำความร้อน/ทำความเย็น
purifier
โหมดทำความสะอาด
eco
โหมดประหยัดพลังงาน
dry
โหมดแห้ง
thermostatTemperatureAmbient Number

ต้องระบุ

อุณหภูมิที่ปรากฏตอนนี้เป็นองศาเซลเซียส

thermostatTemperatureSetpointHigh Number

ต้องระบุ

จุดสูงสุดปัจจุบันหากอยู่ในโหมด heatcool สำหรับช่วง

thermostatTemperatureSetpointLow Number

ต้องระบุ

จุดต่ำสุดปัจจุบันหากอยู่ในโหมด heatcool สำหรับช่วง

ตัวอย่าง

ตอนนี้อุปกรณ์มีอุณหภูมิเท่าไร

{
 "activeThermostatMode": "cool",
 "thermostatMode": "cool",
 "thermostatTemperatureSetpoint": 23,
 "thermostatTemperatureAmbient": 25.1
}

ตอนนี้อุปกรณ์มีอุณหภูมิเท่าไร

{
 "activeThermostatMode": "none",
 "thermostatMode": "heatcool",
 "thermostatTemperatureSetpointHigh": 26,
 "thermostatTemperatureSetpointLow": 22,
 "thermostatTemperatureAmbient": 25.1
}

COMMANDS ของอุปกรณ์

อุปกรณ์ที่มีลักษณะเช่นนี้อาจตอบสนองต่อคำสั่งต่อไปนี้โดยเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการ EXECUTE ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการ Intent EXECUTE ได้ที่Fulfillment Intent

action.devices.commands.ThermostatTemperatureSetpoint

ตั้งอุณหภูมิเป้าหมายสำหรับอุปกรณ์ตัวควบคุมอุณหภูมิ

พารามิเตอร์

พารามิเตอร์ ประเภท คำอธิบาย
thermostatTemperatureSetpoint Number

ต้องระบุ

อุณหภูมิเป้าหมายที่กำหนด รองรับทศนิยมได้สูงสุด 1 ตำแหน่ง

ตัวอย่าง

ตั้งอุณหภูมิอุปกรณ์เป็น 22 องศา

{
 "command": "action.devices.commands.ThermostatTemperatureSetpoint",
 "params": {
  "thermostatTemperatureSetpoint": 22
 }
}

เกิดข้อผิดพลาดขณะตั้งค่าอุณหภูมิเป้าหมาย

ค่าที่รองรับ

alreadyAtMax
alreadyAtMin
targetAlreadyReached
valueOutOfRange

action.devices.commands.ThermostatTemperatureSetRange

ตั้งช่วงอุณหภูมิเป้าหมายสำหรับอุปกรณ์ตัวควบคุมอุณหภูมิ

คำสั่งนี้ต้องใช้แอตทริบิวต์ต่อไปนี้
{
 "availableThermostatModes": [
  "heatcool"
 ]
}

พารามิเตอร์

พารามิเตอร์ ประเภท คำอธิบาย
thermostatTemperatureSetpointHigh Number

ต้องระบุ

ค่าเป้าหมายที่กำหนดสูงสำหรับช่วง ต้องรองรับโหมด heatcool

thermostatTemperatureSetpointLow Number

ต้องระบุ

ค่าเป้าหมายที่กำหนดต่ำสำหรับช่วง ต้องรองรับโหมด heatcool

ตัวอย่าง

รักษาอุณหภูมิไว้ระหว่าง 22 ถึง 26 องศา

{
 "command": "action.devices.commands.ThermostatTemperatureSetRange",
 "params": {
  "thermostatTemperatureSetpointHigh": 26,
  "thermostatTemperatureSetpointLow": 22
 }
}

เกิดข้อผิดพลาดขณะตั้งค่าช่วงเป้าหมาย

ค่าที่รองรับ

alreadyAtMax
alreadyAtMin
lockedToRange
rangeTooClose
targetAlreadyReached
valueOutOfRange

action.devices.commands.ThermostatSetMode

ตั้งค่าโหมดปฏิบัติการเป้าหมายสำหรับอุปกรณ์ตัวควบคุมอุณหภูมิ

พารามิเตอร์

พารามิเตอร์ ประเภท คำอธิบาย
thermostatMode String

ต้องระบุ

โหมดเป้าหมายจากรายการ availableThermostatModes

ค่าที่รองรับ

off
ปิดใช้การทำความร้อน/ทำความเย็น
heat
อุปกรณ์รองรับการทำความร้อน
cool
อุปกรณ์รองรับการทำความเย็น
on
คืนค่าโหมดก่อนหน้าของอุปกรณ์
heatcool
คงเป้าหมายการทำความร้อน/ทำความเย็นไว้เป็นช่วง
auto
โหมดอัตโนมัติที่ตั้งค่าอุณหภูมิตามกำหนดเวลาหรือพฤติกรรมที่เรียนรู้
fan-only
พัดลมทำงานโดยไม่มีกิจกรรมทำความร้อน/ทำความเย็น
purifier
โหมดทำความสะอาด
eco
โหมดประหยัดพลังงาน
dry
โหมดแห้ง

ตัวอย่าง

ตั้งค่าอุปกรณ์เป็นโหมดทำความร้อน •

{
 "command": "action.devices.commands.ThermostatSetMode",
 "params": {
  "thermostatMode": "heatcool"
 }
}

เกิดข้อผิดพลาดขณะตั้งค่าโหมดเป้าหมาย

ค่าที่รองรับ

inAutoMode
inAwayMode
inDryMode
inEcoMode
inFanOnlyMode
inHeatOrCool
inHumidifierMode
inOffMode
inPurifierMode

action.devices.commands.TemperatureRelative

ปรับอุณหภูมิเป้าหมายโดยสัมพันธ์กับสถานะปัจจุบัน

คำสั่งนี้ต้องใช้แอตทริบิวต์ต่อไปนี้
{
 "commandOnlyTemperatureSetting": true
}

พารามิเตอร์

เพย์โหลดมีข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

ปรับตามองศา

พารามิเตอร์ ประเภท คำอธิบาย
thermostatTemperatureRelativeDegree Number

ต้องระบุ

จำนวนองศาที่แน่นอนสำหรับอุณหภูมิที่จะเปลี่ยน (เช่น "ลด 5 องศา")

ปรับตามน้ำหนัก

พารามิเตอร์ ประเภท คำอธิบาย
thermostatTemperatureRelativeWeight จำนวนเต็ม

ต้องระบุ

ข้อมูลนี้บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่กำกวมจากเล็กน้อย ("ลดลงอีกเล็กน้อย") เป็นปริมาณมาก ("อุ่นขึ้นมาก")

ตัวอย่าง

เพิ่มอุณหภูมิ 5 องศา

{
 "command": "action.devices.commands.TemperatureRelative",
 "params": {
  "thermostatTemperatureRelativeDegree": 5
 }
}

ลดอุณหภูมิลงเยอะๆ

{
 "command": "action.devices.commands.TemperatureRelative",
 "params": {
  "thermostatTemperatureRelativeWeight": -5
 }
}

เกิดข้อผิดพลาดขณะปรับอุณหภูมิ

ค่าที่รองรับ

alreadyAtMax
alreadyAtMin
valueOutOfRange

ตัวอย่างการเปล่งเสียง

de-DE

 • Auf welche Temperatur ist das Thermostat im Wohnzimmer eingestellt
 • Auf welchem Modus steht das Thermostat ?
 • Heizmodus anmachen
 • Ist der Kühlmodus an?
 • Mach den Heizmodus aus
 • Schalt den Heizmodus vom Thermostat aus
 • Temperatur auf 20 bis 25 Grad einstellen.
 • Thermostat auf 20 bis 25 Grad stellen.
 • Thermostat im Schlafzimmer kälter stellen
 • Welche Temperatur zeigt das Thermostat an
 • Wohnzimmer auf Kühlen umstellen
 • bitte dreh das Thermostat ein bisschen herunter
 • bitte dreh das Thermostat etwas höher
 • bitte mach es im Wohnzimmer kühler
 • bitte mach es in der Küche etwas kälter
 • bitte stell das Thermostat 5 Grad wärmer ein
 • bitte stell das Thermostat auf 21 Grad für Kühlen ein
 • bitte stell das Thermostat auf 30 Grad
 • bitte stell die Temperatur im Schlafzimmer auf 20 Grad
 • dreh das Thermostat wärmer bitte
 • dreh die Temperatur im Schlafzimmer etwas nach oben
 • dreh die Temperatur um 5 Grad runter
 • erhöhe bitte die Temperatur im Bad
 • erhöhe die Temperatur um 2 Grad
 • mach es im Wohnzimmer 2 Grad wärmer
 • senke die Temperatur im Wohnzimmer um 5 Grad
 • stell bitte das Thermostat auf Kühlen
 • stell das Thermostat 5 Grad kälter ein
 • stell die Kühlung auf 20 Grad ein

en-US

 • Turn off heat mode.
 • change the thermostat heat cool between 70 and 80
 • change to eco mode
 • cool down in the living room
 • cool down the house a little
 • current thermostat temperature setting
 • increase the temperature on the thermostat
 • is the heating on
 • maintain the thermostat heat at 78
 • make it 2 degrees warmer
 • make it cooler by 2 degrees
 • make thermostat warmer a little bit
 • put on cooling mode
 • put the thermostat on cool
 • raise the temperature downstairs by 2 degrees
 • raise the temperature on thermostat by 5 degrees
 • set 70 degrees on the thermostat
 • set heat cool mode to between 62 and 79 degrees
 • set my temperature 80 degrees
 • set the heat to 72
 • set the temperature to cool at 70
 • set the thermostat at 70 in cool mode
 • tell me the thermostat temperature reading
 • turn down 5 degrees on thermostat
 • turn down the living room temp 2 degrees
 • turn off thermostat heat mode
 • turn thermostat a little lower
 • turn thermostat lower
 • warm up the living room
 • warm up the living room a little
 • what mode is the thermostat

es-ES

 • 25 grados de frío en la cocina
 • Ajustar el termostato entre 21 y 26 grados
 • Ajustar la temperatura entre 21 y 27 grados
 • a cuántos grados tengo puesto el aire en el salón
 • activar el modo calefacción
 • apagar el aire acondicionado del termostato
 • aumenta 10 grados la temperatura del horno
 • aumenta la temperatura de la cocina
 • baja algo la calefacción
 • baja la temperatura 5 grados
 • baja la temperatura del termostato
 • configurar el modo calefacción
 • dime si el salón está en modo frío
 • disminuye la temperatura de la cocina un poco
 • hace demasiado calor aquí
 • me ajustas a 25 grados el modo calor
 • me gustaría ajustar el termostato del salón a 25 grados con la calefacción
 • pon a 20 grados la temperatura
 • pon en modo calefacción el termostato de la cocina
 • pon la temperatura de la cocina a 20 grados
 • puedes subir un poco la temperatura en el salón
 • quiero bajar el nest 5 grados
 • quiero el modo aire acondicionado a 25 grados
 • quitar el modo frío del baño
 • qué modo tengo puesto en el aire
 • qué temperatura hace en el salón
 • sube 5 grados en la cocina
 • sube la calefacción
 • súbeme el termostato del salón un poquito
 • súbeme más la temperatura 10 grados

fr-FR

 • Allumer le mode chaud .
 • Est-ce que le mode froid est allumé ?
 • Mets en mode chaud .
 • Mets la température entre 21 et 23 degrés .
 • Mets la température à 17 degrés .
 • Mets le mode froid du thermostat à 19 degrés .
 • Mettre le mode froid à 19 degrés .
 • Mettre le thermostat entre 70 et 80 degrés .
 • Régler le mode chaud du thermostat à 22 degrés .
 • Régler le mode chaud à 22 degrés .
 • augmente la température de 2 degrés
 • augmente un peu la température dans la chambre
 • baisse la température de la chambre
 • baisse le thermostat
 • baisse un peu la température dans la cuisine
 • baisse un peu le thermostat
 • baisser le thermostat de 5 degrés
 • coupe le mode chaud
 • descends la température de 3 degrés
 • désactiver le mode frais du thermostat
 • le thermostat est réglé sur combien
 • mets le thermostat en mode frais
 • mets le thermostat à 10 degrés
 • mettre 2 degrés de moins dans la cuisine
 • monte la température de la chambre
 • monte la température de la salle de bain de 3 degrés
 • monte le thermostat
 • monte le thermostat de 2 degrés
 • monte un peu le thermostat
 • quel est le mode du thermostat ?
 • quelle est la température du thermostat
 • Éteins le mode chaud du thermostat .

hi-IN

 • thermostat का हीट 20 तक कर दो
 • कूलिंग को 70 डिग्री पर सेट करो
 • कूलिंग चालू करो
 • कूलिंग मोड को बंद कर दो
 • टेम्परेचर को 17 डिग्री पर सेट कर दो
 • तापमान 2 डिग्री कम करो
 • थर्मोस्टेट 70 डिग्री पर सेट करो
 • थर्मोस्टेट का टेम्प्रेचर ५ डिग्री घटाओ
 • थर्मोस्टेट का टेम्प्रेचर ५ डिग्री बढ़ाओ
 • थर्मोस्टेट का तापमान क्या है
 • थर्मोस्टेट का तापमान ज्यादा करो
 • थर्मोस्टेट को कूलिंग मोड में सेट करो
 • थर्मोस्टैट का कूलिंग मोड बंद करोगी
 • थर्मोस्टैट का तापमान ज़्यादा कर दो
 • थर्मोस्टैट किस मोड पर सेट है
 • थर्मोस्टैट के हीटिंग और कूलिंग मोड को 70 और 80 डिग्री के बीच रखें.
 • थर्मोस्टैट को कम कर दो
 • थारमोस्टेट का तापमान थोड़ा कम करें
 • थारमोस्टेट का तापमान थोड़ा बढ़ाओ
 • देखना ज़रा कूलिंग चालू है क्या
 • बेडरूम का टेंप्रेचर 5 डिग्री ज्यादा कर देना
 • बेडरूम का टेंप्रेचर थोड़ा कम कर देना
 • बेडरूम का टेंप्रेचर ज़्यादा कर देना
 • बेडरूम का तापमान थोड़ा ज़्यादा करो
 • मुझे थर्मोस्टेट का तापमान बताना
 • मेरे लिए लिविंग रूम का तापमान कम करिये
 • सभी थर्मोस्टैट्स की कूलिंग को 70 डिग्री पर सेट कर दो
 • हीटिंग-कूलिंग मोड 30 और 40 डिग्री के बीच रखो।
 • हीटिंग-कूलिंग मोड पर सेट करो

it-IT

 • Alza di due gradi la temperatura della camera da letto
 • Imposta il termostato tra 20 e 25 gradi .
 • Metti la temperatura tra 15 e 20 gradi .
 • a quanto è il termostato
 • a quanto è impostato il termostato
 • abbassa di 8 in cucina
 • abbassa la temperatura
 • abbassa la temperatura della caldaia
 • abbassa la temperatura della caldaia di 3 gradi
 • abbassa la temperatura di due gradi
 • abbassa leggermente la caldaia
 • alza il termostato
 • aumenta un po' la caldaia
 • disattiva la modalità eco
 • disattiva la modalità eco del riscaldamento della cucina
 • fai aumentare leggermente la temperatura
 • imposta il condizionatore su raffreddamento
 • metti il raffreddamento a 20 gradi
 • metti il termostato a 25
 • metti il termostato in modalità eco
 • metti la modalità condizionatore del termostato a 40 gradi
 • metti la modalità riscaldamento del termostato a 30 gradi
 • metti la temperatura un po' più bassa
 • puoi aumentare di 3 la caldaia
 • puoi mettere più caldo
 • setta 5 gradi più caldo
 • setta la temperatura su 20 gradi
 • su che modalità è impostato il riscaldamento in camera ?
 • voglio l'aria condizionata settata su eco
 • è accesa la modalità eco ?

ja-JP

 • 2 度 暖かくして
 • 2 度 涼しくして
 • エアコン 冷房 の温度を 18 度 にして
 • エアコン 暖房 25 度 にして
 • キッチン 少し 涼しくして
 • キッチン を涼しくして
 • サーモスタット エコ モードを切って
 • サーモスタット の温度 28 度 にして
 • サーモスタット の温度を 10 度 下げて
 • サーモスタット の温度を 2 度 上げて
 • サーモスタット の温度を 20度から25度 にセット
 • サーモスタット の温度を ちょっと 上げて
 • サーモスタット の温度を下げて
 • サーモスタット の温度を高くして
 • サーモスタット の温度 少し 下げて
 • サーモスタット は何モードに設定されてる
 • サーモスタット は何度になっているの
 • サーモスタット 冷房 に変えて
 • ヒートクール に変更して
 • ヒートクール モードを消して
 • リビング の温度 20 度 にしてください
 • リビング エコ モードに設定されている
 • リビング 少し 暖かくして
 • リビング を暖かくして
 • サーモスタット は何度に設定されてる
 • 冷房 モードで 20度 に設定して
 • 冷房 モードオン
 • 台所 の温度 5 度 上げて
 • 温度を 20度から25度 にして

ko-KR

 • 20도에서 30 도 사이로 온도 유지해
 • 거실 24 도로 맞춰 줘
 • 거실 온도 2 도 낮춰 줘
 • 거실 온도 내려 줘
 • 거실 온도 조금만 내려
 • 난방 20 도로 조정해 줘
 • 난방 모드로 바꿔 줘
 • 냉방 20 도로 조정해
 • 냉방 켜 줘
 • 안방 온도 더 올려 줘
 • 온도 2 도 높게 설정
 • 온도 2 도만 내려 줘
 • 온도 조절기 10 도 내려 줘
 • 온도 조절기 20 도로 설정해 줘
 • 온도 조절기 난방 꺼 줘
 • 온도 조절기 난방 모드로 변경해
 • 온도 조절기 낮춰 줘
 • 온도 조절기 모드 뭐야
 • 온도 조절기 설정 온도 얼마야
 • 온도 조절기 온도 10 도 올려
 • 온도 조절기 온도 높여 줘
 • 온도 조절기 온도 조금 낮춰 줘
 • 온도 조절기 온도 조금만 올려
 • 온도 조절기 현재 온도 말해 줘
 • 온도 조절기 난방 온도 23 도로 맞춰 놔
 • 온도 조절기 냉방 23 도로 설정해
 • 온도 조절기 70도에서 80 도 사이로 맞춰
 • 지금 안방 난방 중이야
 • 침실 온도 2 도 높여 줘
 • 침실 온도 살짝 높여

nl-NL

 • De keuken wat afkoelen
 • De thermostaat op 20 graden zetten
 • Houd de temperatuur tussen 20 en 25 graden .
 • Keuken afkoelen
 • Maak het 2 graden koeler
 • Maak het 2 graden warmer
 • Op welke instelling staat de thermostaat
 • Staat de koeling aan
 • Stel warmtemodus op de thermostaat in op 24 graden
 • Wat is de huidige instelling van de thermostaat
 • Zet afkoelen aan.
 • Zet de koeling op 24 graden .
 • Zet de thermostaat tussen 20 en 25 graden .
 • de keuken een beetje verwarmen
 • de thermostaat een beetje verhogen
 • de thermostaat een beetje verlagen
 • de thermostaat met 5 graden verlagen
 • de thermostaat verhogen
 • de thermostaat verlagen
 • verander naar afkoelen
 • verwarm de keuken
 • wat is de temperatuur op de thermostaat
 • zet de koeling op de thermostaat op 16 graden
 • zet de koelstand op de thermostaat uit
 • zet de temperatuur op 25 graden
 • zet de verwarmingsstand uit
 • zet warmtemodus op 20 graden

pt-BR

 • A que temperatura está definido o termostato ?
 • A que temperatura está o termostato ?
 • Ajustar a refrigeração do termostato para 23 graus
 • Ajustar a refrigeração para 23 graus
 • Ajuste o termostato para ficar entre 15 e 20 graus .
 • Aumentar a temperatura da cozinha .
 • Definir a temperatura como sendo entre 15 e 17 graus .
 • Definir a temperatura do termostato para 30 graus .
 • Qual é a temperatura do termostato ?
 • abaixar dois graus a temperatura
 • abaixar um pouco a temperatura do quarto
 • abaixe a temperatura do quarto
 • ajustar a temperatura do quarto para 20 graus
 • ajustar o aquecimento para 25 graus
 • ajustar o quente do termostato em 25 graus
 • ajustar o termostato para aquecer
 • aquecer a sala um pouco
 • aumenta a temperatura do termostato em 2 graus
 • aumentar a temperatura do termostato
 • aumentar bastante o termostato
 • aumentar três graus a temperatura
 • baixa a temperatura do termostato em 5 graus
 • colocar no frio
 • como o escritório está ajustado?
 • desativar o modo aquecimento do termostato
 • desativar o modo refrescar
 • diminuir cinco graus a temperatura do escritório
 • diminuir o termostato
 • qual a temperatura definida no termostato ?
 • qual é o status do termostato ?
 • quero diminuir um pouco o termostato

sv-SE

 • Dra upp temperaturen på termostaten
 • Dra upp temperaturen på termostaten lite grann
 • Hur varmt är det i vardagsrummet ?
 • Höj värmen i vardagsrummet
 • Ställ in temperaturen på 20 till 25 grader tack.
 • Ställ in termostaten mellan 20 och 25 grader .
 • Ställ in värmen AC:n 23 grader
 • Sänk sovrummets temperatur
 • Sänk sovrums temperaturen lite grann
 • Sänk värmen i hallen med 2 grader
 • Vad står termostaten på?
 • dra ner temperaturen med 2 grader
 • gör en temperatursänkning på termostaten med två grader
 • höj temperaturen 2 grader
 • höj värmen termostaten till 24 grader
 • jag vill att du höjer värmen elementen till 25 grader
 • kan du slå av uppvärmningen i vardagsrummet
 • kan du starta uppvärmning ?
 • kan du sätta på värmen ?
 • se till att höja tempen med två grader i sovrummet
 • ställ termostaten 3 grader varmare i köket
 • ställ termostaten uppvärmning
 • stäng av värmen termostaten
 • sänk temperaturen
 • sänk termostaten lite
 • sätt temperaturen på 25 grader
 • sätt termostaten 25 grader
 • vilket läge är termostaten inställd på?
 • vrid ner temperaturen i vardagsrummet med tre grader
 • är värmen igång
 • öka värmen i arbetsrummet ordentligt

ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับอุปกรณ์

ดูรายการข้อผิดพลาดและข้อยกเว้นทั้งหมด