ระบุและซิงค์

เมื่อคุณสร้างการดำเนินการ smart home แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือเพิ่มฟังก์ชันใน Fulfillment เพื่อประมวลผล Intent ของสมาร์ทโฮมและแสดงผลการตอบกลับที่ Google Assistant รู้จัก

ระบุผู้ใช้

Assistant ส่งคำขอไปยัง Fulfillment ของ smart home การดำเนินการของคุณด้วยโทเค็นเพื่อการเข้าถึงที่เซิร์ฟเวอร์ OAuth 2.0 ระบุในส่วนหัว Authorization

POST /fulfillment HTTP/1.1
Host: smarthome.example.com
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer ACCESS_TOKEN

ก่อนที่จะตอบกลับคำขอ ตรรกะ Fulfillment ของคุณควรตรวจสอบว่าข้อมูลเข้าสู่ระบบของโทเค็นนี้ถูกต้องและระบุบัญชีผู้ใช้ที่เชื่อมโยง หากโทเค็นเพื่อการเข้าถึงไม่ถูกต้อง Fulfillment ของคุณควรแสดงข้อผิดพลาด HTTP 401 Unauthorized

แสดงรายการอุปกรณ์และความสามารถต่างๆ

เครื่องมือที่แนะนำสำหรับงานนี้

Assistant ส่ง Intent ของ action.devices.SYNC ไปยัง Fulfillment ของคุณเพื่อขอรายการอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงกับผู้ใช้และความสามารถของผู้ใช้ Fulfillment ของคุณต้องแสดงรหัสที่ไม่ซ้ำกันสำหรับผู้ใช้แต่ละรายในช่อง agentUserId ของการตอบกลับ SYNC รหัสนี้ต้องเป็นค่าที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เพื่อแสดงถึงผู้ใช้ในบริการระบบคลาวด์ของคุณ ไม่แนะนําให้ระบุอีเมลหรือแอตทริบิวต์อื่นๆ ตามการตั้งค่าที่ผู้ใช้เปลี่ยนแปลงได้

ช่อง devices ของคำตอบ SYNC ประกอบด้วยอุปกรณ์ทั้งหมดที่ผู้ใช้อนุญาตให้ Assistant เข้าถึง, ประเภทและลักษณะที่รองรับ และแอตทริบิวต์ที่จำเป็นในการกำหนดค่าพฤติกรรมของลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์นั้นๆ

Intent SYNC จะเกิดขึ้นเมื่อลิงก์บัญชีหรือเมื่อผู้ใช้ซิงค์อุปกรณ์อีกครั้งด้วยตนเอง หากรายการอุปกรณ์ ลักษณะที่รองรับ หรือค่าแอตทริบิวต์ของผู้ใช้มีการเปลี่ยนแปลง ให้ใช้ส่งคำขอซิงค์เพื่อทริกเกอร์ Intent SYNC ใหม่และรายงานการอัปเดตไปยัง Google

คำขอ
{
  "requestId": "ff36a3cc-ec34-11e6-b1a0-64510650abcf",
  "inputs": [{
   "intent": "action.devices.SYNC"
  }]
}
JSON
{
 "requestId": "ff36a3cc-ec34-11e6-b1a0-64510650abcf",
 "payload": {
  "agentUserId": "1836.15267389",
  "devices": [
   {
    "id": "123",
    "type": "action.devices.types.OUTLET",
    "traits": [
     "action.devices.traits.OnOff"
    ],
    "name": {
     "defaultNames": [
      "My Outlet 1234"
     ],
     "name": "Night light",
     "nicknames": [
      "wall plug"
     ]
    },
    "willReportState": false,
    "roomHint": "kitchen",
    "deviceInfo": {
     "manufacturer": "lights-out-inc",
     "model": "hs1234",
     "hwVersion": "3.2",
     "swVersion": "11.4"
    },
    "otherDeviceIds": [
     {
      "deviceId": "local-device-id"
     }
    ],
    "customData": {
     "fooValue": 74,
     "barValue": true,
     "bazValue": "foo"
    }
   },
   {
    "id": "456",
    "type": "action.devices.types.LIGHT",
    "traits": [
     "action.devices.traits.OnOff",
     "action.devices.traits.Brightness",
     "action.devices.traits.ColorSetting"
    ],
    "name": {
     "defaultNames": [
      "lights out inc. bulb A19 color hyperglow"
     ],
     "name": "lamp1",
     "nicknames": [
      "reading lamp"
     ]
    },
    "willReportState": false,
    "roomHint": "office",
    "attributes": {
     "colorModel": "rgb",
     "colorTemperatureRange": {
      "temperatureMinK": 2000,
      "temperatureMaxK": 9000
     },
     "commandOnlyColorSetting": false
    },
    "deviceInfo": {
     "manufacturer": "lights out inc.",
     "model": "hg11",
     "hwVersion": "1.2",
     "swVersion": "5.4"
    },
    "customData": {
     "fooValue": 12,
     "barValue": false,
     "bazValue": "bar"
    }
   }
  ]
 }
}
Node.js
const {smarthome} = require('actions-on-google');
const app = smarthome();
// ...
app.onSync((body, headers) => {
 // TODO Get devices for user
 return {
  requestId: body.requestId,
  payload: {
   agentUserId: "1836.15267389",
   devices: [{
    id: "123",
    type: "action.devices.types.OUTLET",
    traits: [
     "action.devices.traits.OnOff"
    ],
    name: {
     defaultNames: ["My Outlet 1234"],
     name: "Night light",
     nicknames: ["wall plug"]
    },
    willReportState: false,
    roomHint: "kitchen",
    deviceInfo: {
     manufacturer: "lights-out-inc",
     model: "hs1234",
     hwVersion: "3.2",
     swVersion: "11.4"
    },
    otherDeviceIds: [{
     deviceId: "local-device-id"
    }],
    customData: {
     fooValue: 74,
     barValue: true,
     bazValue: "foo"
    }
   }, {
    id: "456",
    type: "action.devices.types.LIGHT",
    traits: [
     "action.devices.traits.OnOff",
     "action.devices.traits.Brightness",
     "action.devices.traits.ColorSetting"
    ],
    name: {
     defaultNames: ["lights out inc. bulb A19 color hyperglow"],
     name: "lamp1",
     nicknames: ["reading lamp"]
    },
    willReportState: false,
    roomHint: "office",
    attributes: {
     colorModel: 'rgb',
     colorTemperatureRange: {
      temperatureMinK: 2000,
      temperatureMaxK: 9000
     },
     commandOnlyColorSetting: false
    },
    deviceInfo: {
     manufacturer: "lights out inc.",
     model: "hg11",
     hwVersion: "1.2",
     swVersion: "5.4"
    },
    customData: {
     fooValue: 12,
     barValue: false,
     bazValue: "bar"
    }
   }]
  }
 };
});
Java
@NotNull
@Override
public SyncResponse onSync(@NotNull SyncRequest syncRequest, @Nullable Map<?, ?> map) {
 Payload payload = new Payload();
 payload.setAgentUserId("1836.15267389");
 payload.setDevices(
   new Device[] {
    new Device.Builder()
      .setId("123")
      .setType("action.devices.types.OUTLET")
      .addTrait("action.devices.traits.OnOff")
      .setName(
        Collections.singletonList("My Outlet 1234"),
        "Night light",
        Collections.singletonList("Wall plug"))
      .setWillReportState(true)
      .setDeviceInfo("lights-out-inc", "hs1234", "3.2", "11.4")
      .setCustomData(
        new JSONObject()
          .put("fooValue", 74)
          .put("barValue", true)
          .put("bazValue", "foo"))
      .build(),
    new Device.Builder()
      .setId("456")
      .setType("action.devices.types.LIGHT")
      .addTrait("action.devices.traits.OnOff")
      .addTrait("action.devices.traits.Brightness")
      .addTrait("action.devices.traits.ColorTemperature")
      .addTrait("action.devices.traits.ColorSpectrum")
      .setName(
        Collections.singletonList("Lights Out Inc. bulb A19 color hyperglow"),
        "Lamp",
        Collections.singletonList("Reading lamp"))
      .setWillReportState(true)
      .setDeviceInfo("Lights Out Inc.", "hg11", "1.2", "5.4")
      .setCustomData(
        new JSONObject()
          .put("fooValue", 12)
          .put("barValue", false)
          .put("bazValue", "bar"))
      .build(),
   });
 return new SyncResponse(syncRequest.getRequestId(), payload);
}

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเอกสารการอ้างอิง Intent ของ SYNC