قطع شدن

اگر کاربر Action smart home شما را از Google Assistant جدا کند، اجرای شما یک هدف action.devices.DISCONNECT دریافت می‌کند. این هدف نشان می‌دهد که Assistant دیگر قصدی برای این کاربر ارسال نمی‌کند و سرویس ابری شما باید تماس با Google Home Graph API (درخواست همگام‌سازی و Report State ) را برای دستگاه‌هایش متوقف کند.

درخواست
{
  "requestId": "ff36a3cc-ec34-11e6-b1a0-64510650abcf",
  "inputs": [{
   "intent": "action.devices.DISCONNECT",
  }]
}
JSON
{}
Node.js
const {smarthome} = require('actions-on-google');
const app = smarthome();
// ...
app.onDisconnect((body, headers) => {
 // TODO Disconnect user account from Google Assistant
 // You can return an empty body
 return {};
});
جاوا
@Override
public void onDisconnect(
  @NotNull DisconnectRequest disconnectRequest, @Nullable Map<?, ?> map) {
 // TODO Disconnect user account from Google Assistant
 // This function does not return anything
}

برای اطلاعات بیشتر، به مستندات مرجع قصد DISCONNECT مراجعه کنید.