اقدام.دستگاهها.قطع اتصال

زمانی که کاربری حساب دستگاه خود را با دستیار Google لغو پیوند کرده است، این هدف به شما اطلاع می‌دهد.

این هدف نشان می‌دهد که Google Assistant قصدهای اضافی را برای این کاربر ارسال نخواهد کرد. پس از دریافت هدف DISCONNECT ، سرویس ابری شما باید انتشار تغییرات در Google را با درخواست همگام‌سازی و وضعیت گزارش متوقف کند.

برای جزئیات بیشتر، به قطع ارتباط مراجعه کنید.

فرمت درخواست

زمینه های تایپ کنید شرح
requestId رشته

ضروری.

شناسه درخواست

inputs آرایه

ضروری.

فهرست ورودی های مطابق با درخواست قصد.

[ item, ... ] هدف - شی

نوع و بار مرتبط با درخواست قصد.

intent

ضروری.

(مقدار ثابت: "action.devices.DISCONNECT" )

نوع درخواست قصد

مثال ها

درخواست قصد را قطع کنید

{
  "requestId": "ff36a3cc-ec34-11e6-b1a0-64510650abcf",
  "inputs": [
    {
      "intent": "action.devices.DISCONNECT"
    }
  ]
}

فرمت پاسخ

زمینه های تایپ کنید شرح

بدون خواص