Giản đồ đặc điểm của các chế độ nhà thông minh

action.devices.traits.Modes – Trait này bao gồm tất cả các chế độ có sẵn và chế độ cài đặt dành riêng cho một thiết bị.

Trait này thuộc về bất kỳ thiết bị nào có số lượng chế độ "n-way" tuỳ ý, trong đó các chế độ và chế độ cài đặt cho mỗi chế độ là tuỳ ý và riêng biệt cho từng loại thiết bị hoặc thiết bị. Mỗi chế độ có thể có nhiều chế độ cài đặt, nhưng bạn chỉ có thể chọn một chế độ tại một thời điểm; máy sấy không thể đồng thời ở chế độ "tinh tế", "bình thường" và "nặng". Chế độ cài đặt mà bạn chỉ cần bật hoặc tắt nằm trong trait Toggles.

Ví dụ: Máy giặt có thể có các chế độ cài đặt về kích cỡ tải và nhiệt độ. Cả hai đều là chế độ vì chúng độc lập với nhau, nhưng mỗi chế độ chỉ có thể ở một trạng thái tại một thời điểm. Người dùng có thể đặt một chế độ như nhiệt độ rõ ràng bằng một lệnh như Đặt nhiệt độ của máy giặt thành lạnh.

Một số chế độ được "sắp xếp" và cũng có thể được điều chỉnh bằng cách lên/xuống, tăng/giảm chi tiết. Ví dụ: kích thước tải (nhỏ, trung bình, lớn) và nhiệt độ được sắp xếp rõ ràng (lưu ý rằng nhiệt độ không phải là máy điều nhiệt thực tế với mục tiêu số, như trên các thiết bị khác), nhưng loại tải (đồ ăn nhẹ, bình thường, len, v.v.) có thể không.

Trait này bao gồm một hoặc nhiều chế độ riêng lẻ mà người dùng có thể đặt. Nhìn chung, bạn nên sử dụng các chế độ này cho chức năng bị huỷ liên kết khỏi hành vi khác của thiết bị. Hành vi được liên kết, chẳng hạn như tự bật hoặc tắt thiết bị, sẽ sử dụng các đặc điểm cụ thể hơn (ví dụ: thermostatMode trong đặc điểm TemperatureSetting).

THUỘC TÍNH của thiết bị

Các thiết bị có đặc điểm này có thể báo cáo các thuộc tính sau đây trong quá trình SYNC. Để tìm hiểu thêm về cách xử lý ý định SYNC, vui lòng xem phần Thực hiện ý định.

Thuộc tính Loại Nội dung mô tả
availableModes Mảng

Bắt buộc.

Danh sách các chế độ hiện có.

[item, ...] Đối tượng

Chế độ có sẵn.

name Chuỗi

Bắt buộc.

Tên nội bộ của chế độ, sẽ được sử dụng trong các lệnh và trạng thái. Nội dung này có thể không thân thiện với người dùng và sẽ được chia sẻ cho tất cả các ngôn ngữ.

name_values Mảng

Bắt buộc.

Từ đồng nghĩa của chế độ này trong mỗi ngôn ngữ được hỗ trợ.

[item, ...] Đối tượng

Từ đồng nghĩa của chế độ trong một ngôn ngữ cụ thể.

name_synonym Mảng

Bắt buộc.

Từ đồng nghĩa của chế độ. Chuỗi đầu tiên trong danh sách này được dùng làm tên chính tắc của cấp độ ở ngôn ngữ đó.

[item, ...] Chuỗi

Tên từ đồng nghĩa.

lang Chuỗi

Bắt buộc.

Mã ngôn ngữ (ISO 639-1). Xem các ngôn ngữ được hỗ trợ.

settings Mảng

Bắt buộc.

Các chế độ cài đặt được hỗ trợ cho chế độ này.

[item, ...] Đối tượng

Chế độ cài đặt được hỗ trợ.

Yêu cầu ít nhất 2 mục.

setting_name Chuỗi

Bắt buộc.

Tên nội bộ của chế độ cài đặt chế độ, sẽ được dùng trong các lệnh và trạng thái. Nội dung này có thể không thân thiện với người dùng và sẽ được chia sẻ cho tất cả các ngôn ngữ.

setting_values Mảng

Bắt buộc.

Từ đồng nghĩa của chế độ cài đặt này trong mỗi ngôn ngữ được hỗ trợ.

[item, ...] Đối tượng

Từ đồng nghĩa của chế độ cài đặt này trong một ngôn ngữ cụ thể.

setting_synonym Mảng

Bắt buộc.

Từ đồng nghĩa của chế độ cài đặt. Chuỗi đầu tiên trong danh sách này được dùng làm tên chính tắc của cấp độ ở ngôn ngữ đó.

[item, ...] Chuỗi

Tên từ đồng nghĩa.

lang Chuỗi

Bắt buộc.

Mã ngôn ngữ (ISO 639-1). Xem các ngôn ngữ được hỗ trợ.

ordered Boolean

(Mặc định: false)

Nếu bạn đặt giá trị này thành true, thì ngữ pháp bổ sung cho logic tăng/giảm sẽ áp dụng theo thứ tự (tăng) của mảng cài đặt.

commandOnlyModes Boolean

(Mặc định: false)

Cho biết thiết bị có hỗ trợ giao tiếp một chiều (true) hay hai chiều (false). Đặt thuộc tính này thành true nếu thiết bị không thể phản hồi ý định QUERY hoặc Trạng thái báo cáo cho trait này.

queryOnlyModes Boolean

(Mặc định: false)

Đây là trường bắt buộc nếu thiết bị hỗ trợ thực thi chỉ truy vấn. Thuộc tính này cho biết liệu thiết bị chỉ có thể truy vấn được thông tin trạng thái hay không và không thể kiểm soát thiết bị.

Ví dụ

Thiết bị có nhiều chế độ và chế độ cài đặt.

{
 "availableModes": [
  {
   "name": "load_mode",
   "name_values": [
    {
     "name_synonym": [
      "Load",
      "Size",
      "Load size"
     ],
     "lang": "en"
    }
   ],
   "settings": [
    {
     "setting_name": "small_load",
     "setting_values": [
      {
       "setting_synonym": [
        "Small",
        "Half"
       ],
       "lang": "en"
      }
     ]
    },
    {
     "setting_name": "medium_load",
     "setting_values": [
      {
       "setting_synonym": [
        "Medium",
        "Normal"
       ],
       "lang": "en"
      }
     ]
    },
    {
     "setting_name": "large_load",
     "setting_values": [
      {
       "setting_synonym": [
        "Large",
        "Full"
       ],
       "lang": "en"
      }
     ]
    }
   ],
   "ordered": true
  },
  {
   "name": "temp_mode",
   "name_values": [
    {
     "name_synonym": [
      "Temperature",
      "Temp"
     ],
     "lang": "en"
    }
   ],
   "settings": [
    {
     "setting_name": "hot_temp",
     "setting_values": [
      {
       "setting_synonym": [
        "Hot",
        "White"
       ],
       "lang": "en"
      }
     ]
    },
    {
     "setting_name": "warm_temp",
     "setting_values": [
      {
       "setting_synonym": [
        "Warm",
        "Color"
       ],
       "lang": "en"
      }
     ]
    },
    {
     "setting_name": "cold_temp",
     "setting_values": [
      {
       "setting_synonym": [
        "Cold",
        "Delicate"
       ],
       "lang": "en"
      }
     ]
    }
   ],
   "ordered": false
  }
 ]
}

Thiết bị có chế độ chỉ lệnh.

{
 "availableModes": [
  {
   "name": "light_mode",
   "name_values": [
    {
     "name_synonym": [
      "Light",
      "Lighting"
     ],
     "lang": "en"
    }
   ],
   "settings": [
    {
     "setting_name": "day_light",
     "setting_values": [
      {
       "setting_synonym": [
        "Day",
        "Bright"
       ],
       "lang": "en"
      }
     ]
    },
    {
     "setting_name": "night_light",
     "setting_values": [
      {
       "setting_synonym": [
        "Night",
        "Dark"
       ],
       "lang": "en"
      }
     ]
    },
    {
     "setting_name": "reading_light",
     "setting_values": [
      {
       "setting_synonym": [
        "Reading",
        "Ambiant"
       ],
       "lang": "en"
      }
     ]
    }
   ],
   "ordered": false
  }
 ],
 "commandOnlyModes": true,
 "queryOnlyModes": false
}

TRẠNG THÁI của thiết bị

Các thực thể có đặc điểm này có thể báo cáo các trạng thái sau trong thao tác QUERY. Để tìm hiểu thêm về cách xử lý ý định QUERY, vui lòng xem phần Thực hiện ý định.

Tiểu bang Loại Nội dung mô tả
currentModeSettings Đối tượng

Bắt buộc.

Cặp khoá/giá trị với chế độ name của thiết bị làm khoá và setting_name hiện tại làm giá trị.

<string> Chuỗi

Hiện tại setting_name.

Ví dụ

Thiết bị đang ở chế độ nào?

{
 "currentModeSettings": {
  "load_mode": "small_load",
  "temp_mode": "cold_temp"
 }
}

Lệnh trên thiết bị

Các thiết bị có trait này có thể phản hồi các lệnh sau đây trong quá trình thao tác EXECUTE. Để tìm hiểu thêm về cách xử lý ý định EXECUTE, vui lòng xem phần Thực hiện ý định.

action.devices.commands.SetModes

Cập nhật cài đặt chế độ.

Thông số

Thông số Loại Nội dung mô tả
updateModeSettings Đối tượng

Bắt buộc.

Cặp khoá/giá trị với chế độ name của thiết bị làm khoá và setting_name mới làm giá trị.

<string> Chuỗi

setting_name mới.

Ví dụ

Đặt thành tải lớn.

{
 "command": "action.devices.commands.SetModes",
 "params": {
  "updateModeSettings": {
   "load_mode": "large_load"
  }
 }
}

Cách phát âm mẫu

de-DE

 • Stelle den Staubsauger auf Ruhemodus

en-US

 • set the vacuum to energy saver mode

es-ES

 • pon la lavadora en modo frío

fr-FR

 • mets l'aspirateur en silencieux

hi-IN

 • वैक्यूम पर कार्पेट मोड लगाएं

it-IT

 • imposta l'aspirapolvere su silenzioso

ja-JP

 • 掃除機 静音 モードに設定して

ko-KR

 • 세탁기 세탁량 많음 으로 설정해

pt-BR

 • acionar a função autolimpeza do aspirador
 • ligar o modo de aquecimento

Thiết bị ERRORS

Xem danh sách đầy đủ lỗi và trường hợp ngoại lệ.