Wdrażanie serwera OAuth 2.0

Każde działanie smart home musi zawierać mechanizm uwierzytelniania użytkowników.

Uwierzytelnianie pozwala połączyć konta Google użytkowników z kontami użytkowników w Twoim systemie uwierzytelniania. Pozwoli Ci to rozpoznawać użytkowników, gdy Twoja realizacja otrzyma intencję inteligentnego domu. Inteligentny dom Google obsługuje tylko protokół OAuth z przepływem kodu autoryzacji.

Na tej stronie dowiesz się, jak skonfigurować serwer OAuth 2.0 tak, aby działał z działaniem smart home.

Łączenie konta Google z użyciem protokołu OAuth

In the authorization code flow, you need two endpoints:

 • The authorization endpoint, which presents the sign-in UI to your users that aren't already signed in. The authorization endpoint also creates a short-lived authorization code to record users' consent to the requested access.

 • The token exchange endpoint, which is responsible for two types of exchanges:

  1. Exchanges an authorization code for a long-lived refresh token and a short-lived access token. This exchange happens when the user goes through the account linking flow.
  2. Exchanges a long-lived refresh token for a short-lived access token. This exchange happens when Google needs a new access token because the one it had expired.

Design guidelines

This section describes the design requirements and recommendations for the user screen that you host for OAuth linking flows. After it's called by Google's app, your platform displays a sign in to Google page and account linking consent screen to the user. The user is directed back to Google's app after giving their consent to link accounts.

This figure shows the steps for a user to link their Google account
      to your authentication system. The first screenshot shows
      user-initiated linking from your platform. The second image shows
      user sign-in to Google, while the third shows the user consent and
      confirmation for linking their Google account with your app. The
      final screenshot shows a successfully linked user account in the
      Google app.
Figure 1. Account linking user sign in to Google and consent screens.

Requirements

 1. You must communicate that the user’s account will be linked to Google, not a specific Google product like Google Home or Google Assistant.
 2. You must have a Google authorization statement such as "By signing in, you are authorizing Google to control your devices." See the Google Device Control Authorization section of the Google Home Developer Policies.
 3. You must provide a way for users to go back or cancel, if they choose not to link.
 4. You must open the Web OAuth linking page and ensure users have a clear method for signing in to their Google Account, such as fields for their username and password. Don't use the Google Sign-In (GSI) method that enables users to link without being taken to the Web OAuth Linking page. It is a violation of Google policy.

Recommendations

We recommend that you do the following:

 1. Display Google's Privacy Policy. Include a link to Google’s Privacy Policy on the consent screen.

 2. Data to be shared. Use clear and concise language to tell the user what data of theirs Google requires and why.

 3. Clear call-to-action. State a clear call-to-action on your consent screen, such as “Agree and link.” This is because users need to understand what data they're required to share with Google to link their accounts.

 4. Ability to unlink. Offer a mechanism for users to unlink, such as a URL to their account settings on your platform. Alternatively, you can include a link to Google Account where users can manage their linked account.

 5. Ability to change user account. Suggest a method for users to switch their account(s). This is especially beneficial if users tend to have multiple accounts.

  • If a user must close the consent screen to switch accounts, send a recoverable error to Google so the user can sign in to the desired account with OAuth linking.
 6. Include your logo. Display your company logo on the consent screen. Use your style guidelines to place your logo. If you wish to also display Google's logo, see Logos and trademarks.

Przepływ kodu autoryzacji

Implementacja serwera OAuth 2.0 w procesie autoryzacji składa się z 2 punktów końcowych udostępnianych przez HTTPS. Pierwszy punkt końcowy to punkt końcowy autoryzacji, który odpowiada za znajdowanie lub uzyskiwanie zgody użytkowników na dostęp do danych. Punkt końcowy autoryzacji wyświetla interfejs logowania użytkownikom, którzy nie są jeszcze zalogowani, i rejestruje zgodę na żądany dostęp. Drugim punktem końcowym jest punkt końcowy wymiany tokenów, który służy do uzyskiwania zaszyfrowanych ciągów znaków (zwanych tokenami), które upoważniają użytkownika do uzyskania dostępu do usługi.

Gdy aplikacja Google musi wywołać jeden z interfejsów API usługi, Google używa tych punktów końcowych, aby uzyskać od użytkowników uprawnienia do wywoływania tych interfejsów API w ich imieniu.

Sesja przepływu kodu autoryzacji OAuth 2.0 zainicjowana przez Google wygląda tak:

 1. Google otwiera punkt końcowy autoryzacji w przeglądarce użytkownika. Jeśli proces rozpoczyna się na urządzeniu w trybie głosowym dla działania, Google przenosi wykonanie na telefon.
 2. Użytkownik się zaloguje (w razie potrzeby), przyznając mu dostęp do jego danych za pomocą interfejsu API, chyba że użytkownik jeszcze tego nie zrobił.
 3. Usługa utworzy kod autoryzacji i zwróci go do Google. Aby to zrobić, przekieruj przeglądarkę użytkownika z powrotem do Google, podając kod autoryzacji załączony do żądania.
 4. Google wysyła kod autoryzacji do punktu końcowego wymiany tokena, który weryfikuje autentyczność kodu i zwraca token dostępu oraz token odświeżania. Token dostępu to krótkotrwały token akceptowany przez usługę jako dane logowania do interfejsów API. Token odświeżania to długotrwały token, który Google może przechowywać i wykorzystywać do pozyskiwania nowych tokenów dostępu, gdy wygasną.
 5. Po zakończeniu procesu łączenia kont każde kolejne żądanie wysłane z Google zawiera token dostępu.

Obsługuj żądania autoryzacji

Gdy musisz przeprowadzić łączenie kont za pomocą kodu autoryzacji OAuth 2.0, Google wyśle użytkownika do punktu końcowego autoryzacji z żądaniem zawierającym te parametry:

Parametry punktu końcowego autoryzacji
client_id Identyfikator klienta przypisany do Google.
redirect_uri Adres URL, na który wyślesz odpowiedź na to żądanie.
state Wartość księgowa przekazywana z powrotem do Google w identyfikatorze URI przekierowania.
scope Opcjonalnie: rozdzielany spacjami ciąg znaków w zakresie określających dane, do których Google prosi o autoryzację.
response_type Typ wartości, która ma być zwrócona w odpowiedzi. W przypadku procesu autoryzacji kodu OAuth 2.0 typ odpowiedzi to zawsze code.
user_locale Ustawienie języka konta Google w formacie RFC5646 używane do lokalizowania treści w języku preferowanym przez użytkownika.

Jeśli na przykład Twój punkt końcowy autoryzacji jest dostępny w lokalizacji https://myservice.example.com/auth, żądanie może wyglądać tak:

GET https://myservice.example.com/auth?client_id=GOOGLE_CLIENT_ID&redirect_uri=REDIRECT_URI&state=STATE_STRING&scope=REQUESTED_SCOPES&response_type=code&user_locale=LOCALE

Aby punkt końcowy autoryzacji obsługiwał żądania logowania, wykonaj te czynności:

 1. Sprawdź, czy client_id zgadza się z identyfikatorem klienta przypisanym do Google, a redirect_uri odpowiada adresowi URL przekierowania podanemu przez Google w przypadku Twojej usługi. Te kontrole są ważne, aby zapobiec przyznawaniu dostępu do niezamierzonych lub błędnie skonfigurowanych aplikacji klienckich. Jeśli obsługujesz wiele przepływów OAuth 2.0, sprawdź też, czy response_type to code.
 2. Sprawdź, czy użytkownik jest zalogowany do Twojej usługi. Jeśli użytkownik nie jest zalogowany, dokończ proces logowania lub rejestracji w usłudze.
 3. Wygeneruj kod autoryzacji do użycia w interfejsie API Google. Może to być dowolna wartość ciągu, ale musi ona reprezentować użytkownika, klienta, dla którego token jest przeznaczony, oraz kod wygaśnięcia kodu i nie może on być odgadnięty. Zazwyczaj kody autoryzacji są wystawiane po około 10 minutach.
 4. Upewnij się, że adres URL określony w parametrze redirect_uri ma taką postać:
   https://oauth-redirect.googleusercontent.com/r/YOUR_PROJECT_ID
   https://oauth-redirect-sandbox.googleusercontent.com/r/YOUR_PROJECT_ID
   
 5. Przekieruj przeglądarkę użytkownika na adres URL określony w parametrze redirect_uri. Dodając kod autoryzacji i pierwotną, niezmienioną wartość stanu, podczas przekierowywania dodaj parametry code i state. Przykładowy wynikowy adres URL:
  https://oauth-redirect.googleusercontent.com/r/YOUR_PROJECT_ID?code=AUTHORIZATION_CODE&state=STATE_STRING

Obsługa żądań wymiany tokenów

Twój punkt końcowy wymiany tokenów odpowiada za 2 rodzaje giełd tokenów:

 • Wymiana kodów autoryzacji dla tokenów dostępu i tokenów odświeżania
 • Wymiana tokenów odświeżania dla tokenów dostępu

Żądania wymiany tokenów obejmują te parametry:

Parametry punktu końcowego wymiany tokenów
client_id Ciąg znaków identyfikujący żądanie jako Google. Ten ciąg znaków musi być zarejestrowany w Twoim systemie jako unikalny identyfikator Google.
client_secret Tajny ciąg znaków zarejestrowany przez Ciebie w Google na potrzeby tej usługi.
grant_type Typ wymiany tokena. authorization_code lub refresh_token.
code Gdy ten parametr to grant_type=authorization_code, ten kod to kod otrzymany przez Google z punktu końcowego logowania lub wymiany tokena.
redirect_uri Gdy ten parametr to grant_type=authorization_code, ten adres URL jest używany w początkowym żądaniu autoryzacji.
refresh_token Gdy grant_type=refresh_token to ten parametr to token odświeżania otrzymany od Google z punktu końcowego wymiany tokenów.

Wymiana kodów autoryzacji dla tokenów dostępu i tokenów odświeżania

Gdy użytkownik się zaloguje, a Twój punkt końcowy autoryzacji zwraca do Google krótki czas kodu autoryzacji, Google wysyła do punktu końcowego wymiany tokena żądanie wymiany kodu autoryzacji na token dostępu i token odświeżania.

W przypadku tych żądań wartość grant_type wynosi authorization_code, a wartość code to wartość kodu autoryzacji przyznanego wcześniej Google. Oto przykład żądania wymiany kodu autoryzacji dla tokena dostępu i tokena odświeżania:

POST /token HTTP/1.1
Host: oauth2.example.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

client_id=GOOGLE_CLIENT_ID&client_secret=GOOGLE_CLIENT_SECRET&grant_type=authorization_code&code=AUTHORIZATION_CODE&redirect_uri=REDIRECT_URI

Aby wymienić kody autoryzacji dla tokena dostępu i tokena odświeżania, Twój punkt końcowy Exchange odpowiada na żądania POST, wykonując te czynności:

 1. Sprawdź, czy element client_id identyfikuje źródło żądania jako autoryzowane źródło i czy client_secret odpowiada oczekiwanej wartości.
 2. Sprawdź, czy kod autoryzacji jest prawidłowy i nie stracił ważności, a identyfikator klienta podany w żądaniu jest zgodny z identyfikatorem klienta powiązanym z kodem autoryzacji.
 3. Sprawdź, czy adres URL określony w parametrze redirect_uri jest taki sam jak wartość użyta we wstępnym żądaniu autoryzacji.
 4. Jeśli nie możesz zweryfikować wszystkich powyższych kryteriów, zwróć błąd HTTP o złym żądaniu HTTP z informacją {"error": "invalid_grant"} w treści.
 5. W innym przypadku użyj identyfikatora użytkownika z kodu autoryzacji, aby wygenerować token odświeżania i token dostępu. Może to być dowolna wartość ciągu, ale musi jednoznacznie reprezentować użytkownika i klienta, którym jest token, i nie może być ich odgadnięcie. W przypadku tokenów dostępu zanotuj też czas ich wygaśnięcia, co zazwyczaj zajmuje godzinę po wydaniu tokena. Tokeny odświeżania nie wygasają.
 6. Zwraca ten obiekt JSON w treści odpowiedzi HTTPS:
  {
  "token_type": "Bearer",
  "access_token": "ACCESS_TOKEN",
  "refresh_token": "REFRESH_TOKEN",
  "expires_in": SECONDS_TO_EXPIRATION
  }
  

Google przechowuje token dostępu i token odświeżania użytkownika oraz rejestruje datę jego wygaśnięcia. Po wygaśnięciu tokena dostępu Google używa tokena odświeżania w celu uzyskania nowego tokena dostępu z punktu końcowego wymiany tokena.

Wymiana tokenów odświeżania dla tokenów dostępu

Po wygaśnięciu tokena dostępu Google wysyła żądanie do punktu końcowego wymiany tokena, aby wymienić token odświeżania na nowy.

W przypadku tych żądań wartość grant_type to refresh_token, a wartość refresh_token to wartość tokena odświeżania przyznanego wcześniej Google. Oto przykład żądania wymiany tokena odświeżania na token dostępu:

POST /token HTTP/1.1
Host: oauth2.example.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

client_id=GOOGLE_CLIENT_ID&client_secret=GOOGLE_CLIENT_SECRET&grant_type=refresh_token&refresh_token=REFRESH_TOKEN

Aby wymienić token odświeżania dla tokena dostępu, punkt końcowy Exchange Exchange odpowiada na żądania POST, wykonując te czynności:

 1. Sprawdź, czy element client_id identyfikuje źródło żądania jako Google i czy client_secret odpowiada oczekiwanej wartości.
 2. Sprawdź, czy token odświeżania jest prawidłowy i czy identyfikator klienta podany w żądaniu odpowiada identyfikatorowi klienta powiązanego z tokenem odświeżania.
 3. Jeśli nie możesz zweryfikować wszystkich powyższych kryteriów, zwróć błąd HTTP 400 (nieprawidłowe żądanie) z wartością {"error": "invalid_grant"} w treści.
 4. W innym przypadku użyj identyfikatora użytkownika z tokena odświeżania, aby wygenerować token dostępu. Może to być dowolna wartość ciągu, ale musi być reprezentowana przez użytkownika i klienta, których dotyczy, i nie może być odgadany. W przypadku tokenów dostępu zanotuj też czas ich wygaśnięcia, zwykle godzinę po wydaniu tokena.
 5. Zwraca ten obiekt JSON w treści odpowiedzi HTTPS:
  {
  "token_type": "Bearer",
  "access_token": "ACCESS_TOKEN",
  "expires_in": SECONDS_TO_EXPIRATION
  }

Handle userinfo requests

The userinfo endpoint is an OAuth 2.0 protected resource that return claims about the linked user. Implementing and hosting the userinfo endpoint is optional, except for the following use cases:

After the access token has been successfully retrieved from your token endpoint, Google sends a request to your userinfo endpoint to retrieve basic profile information about the linked user.

userinfo endpoint request headers
Authorization header The access token of type Bearer.

For example, if your userinfo endpoint is available at https://myservice.example.com/userinfo, a request might look like the following:

GET /userinfo HTTP/1.1
Host: myservice.example.com
Authorization: Bearer ACCESS_TOKEN

For your userinfo endpoint to handle requests, do the following steps:

 1. Extract access token from the Authorization header and return information for the user associated with the access token.
 2. If the access token is invalid, return an HTTP 401 Unauthorized error with using the WWW-Authenticate Response Header. Below is an example of a userinfo error response:
  HTTP/1.1 401 Unauthorized
  WWW-Authenticate: error="invalid_token",
  error_description="The Access Token expired"
  
  If a 401 Unauthorized, or any other unsuccessful error response is returned during the linking process, the error will be non-recoverable, the retrieved token will be discarded and the user will have to initiate the linking process again.
 3. If the access token is valid, return and HTTP 200 response with the following JSON object in the body of the HTTPS response:

  {
  "sub": "USER_UUID",
  "email": "EMAIL_ADDRESS",
  "given_name": "FIRST_NAME",
  "family_name": "LAST_NAME",
  "name": "FULL_NAME",
  "picture": "PROFILE_PICTURE",
  }
  
  If your userinfo endpoint returns an HTTP 200 success response, the retrieved token and claims are registered against the user's Google account.

  userinfo endpoint response
  sub A unique ID that identifies the user in your system.
  email Email address of the user.
  given_name Optional: First name of the user.
  family_name Optional: Last name of the user.
  name Optional: Full name of the user.
  picture Optional: Profile picture of the user.