คู่มือกล้องสมาร์ทโฮม

action.devices.types.CAMERA - กล้องมีความซับซ้อนและฟีเจอร์จะแตกต่างกันไปกับผู้ให้บริการแต่ละราย เมื่อเวลาผ่านไป กล้องจะมีลักษณะและแอตทริบิวต์ต่างๆ มากมายที่อธิบายความสามารถเฉพาะ ซึ่งหลายๆ ตัวอาจโต้ตอบกับสตรีมวิดีโอ/เสียงในลักษณะพิเศษ เช่น การส่งสตรีมไปยังอุปกรณ์อีกเครื่อง เพื่อระบุสิ่งที่อยู่ในสตรีม การเล่นฟีดซ้ำ เป็นต้น

ประเภทนี้บ่งบอกว่าอุปกรณ์จะมีไอคอนกล้องถ่ายรูป รวมถึงคำพ้องและนามแฝงที่เกี่ยวข้องบางอย่าง

ความสามารถของอุปกรณ์

โปรดดูเอกสารลักษณะที่เกี่ยวข้องสำหรับรายละเอียดการติดตั้งใช้งาน เช่น แอตทริบิวต์และระบุว่าบริการควรรองรับ และวิธีสร้างการตอบกลับ EXECUTE และ QUERY

ลักษณะที่จำเป็น

คุณลักษณะและคำสั่งเหล่านี้จำเป็น (หากเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ของคุณ) หากอุปกรณ์ไม่รองรับลักษณะเหล่านี้ ให้ป้อนรหัสข้อผิดพลาดของ functionNotSupported ในการตอบกลับ QUERY หรือ EXECUTE โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ข้อผิดพลาดและข้อยกเว้น

ข้อกำหนดด้านคุณภาพ

 • เวลาในการตอบสนอง: ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2,000 มิลลิวินาที
 • ความเสถียร: ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 97%

อุปกรณ์ตัวอย่าง: กล้องธรรมดา

ส่วนนี้มีตัวอย่างเพย์โหลด Intent ที่แสดง "กล้อง" ทั่วไปโดยอิงตามประเภทอุปกรณ์และลักษณะข้างต้น หากคุณเพิ่มหรือนำลักษณะในการใช้งานออก ให้แก้ไขคำตอบให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

ตัวอย่างการตอบสนองการซิงค์

คำขอ
{
 "requestId": "6894439706274654512",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.SYNC"
  }
 ]
}
คำตอบ
{
 "requestId": "6894439706274654512",
 "payload": {
  "agentUserId": "user123",
  "devices": [
   {
    "id": "123",
    "type": "action.devices.types.CAMERA",
    "traits": [
     "action.devices.traits.CameraStream"
    ],
    "name": {
     "name": "Simple camera"
    },
    "willReportState": true,
    "attributes": {
     "cameraStreamSupportedProtocols": [
      "hls",
      "progressive_mp4"
     ],
     "cameraStreamNeedAuthToken": true,
     "cameraStreamNeedDrmEncryption": false
    },
    "deviceInfo": {
     "manufacturer": "smart-home-inc",
     "model": "hs1234",
     "hwVersion": "3.2",
     "swVersion": "11.4"
    }
   }
  ]
 }
}

ตัวอย่างการตอบกลับ QUERY

คำขอ
{
 "requestId": "6894439706274654514",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.QUERY",
   "payload": {
    "devices": [
     {
      "id": "123"
     }
    ]
   }
  }
 ]
}
คำตอบ
{
 "requestId": "6894439706274654514",
 "payload": {
  "devices": {
   "123": {
    "status": "SUCCESS",
    "online": true
   }
  }
 }
}

ตัวอย่างคำสั่ง EXECUTE

GetCameraStream

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับพารามิเตอร์คำสั่งได้ที่ข้อมูลอ้างอิง action.devices.traits.CameraStream

คำขอ
{
 "requestId": "6894439706274654516",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.EXECUTE",
   "payload": {
    "commands": [
     {
      "devices": [
       {
        "id": "123"
       }
      ],
      "execution": [
       {
        "command": "action.devices.commands.GetCameraStream",
        "params": {
         "StreamToChromecast": true,
         "SupportedStreamProtocols": [
          "progressive_mp4"
         ]
        }
       }
      ]
     }
    ]
   }
  }
 ]
}
คำตอบ
{
 "requestId": "6894439706274654516",
 "payload": {
  "commands": [
   {
    "ids": [
     "123"
    ],
    "status": "SUCCESS",
    "states": {
     "online": true,
     "cameraStreamAccessUrl": "https://fluffysheep.com/baaaaa.mp4",
     "cameraStreamReceiverAppId": "1g2f89213hg",
     "cameraStreamAuthToken": "12657342190192783",
     "cameraStreamProtocol": "progressive_mp4"
    }
   }
  ]
 }
}

ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับอุปกรณ์

ดูรายการข้อผิดพลาดและข้อยกเว้นทั้งหมด
 • resourceUnavailable - ความล้มเหลวใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง URL สตรีม