Giản đồ Trait Smart Home LockLock

action.devices.traits.LockUnlock – Đặc điểm này thuộc về bất kỳ thiết bị nào hỗ trợ khoá và mở khoá và/hoặc báo cáo trạng thái khoá.

THUỘC TÍNH của thiết bị

Không có.

TRẠNG THÁI của thiết bị

Các thực thể có đặc điểm này có thể báo cáo các trạng thái sau trong thao tác QUERY. Để tìm hiểu thêm về cách xử lý ý định QUERY, vui lòng xem phần Thực hiện ý định.

Tiểu bang Loại Nội dung mô tả
isLocked Boolean

Liệu thiết bị có đang bị khoá hay không.

isJammed Boolean

Thiết bị có đang bị kẹt hay không và do đó không thể xác định được trạng thái khoá của thiết bị.

Ví dụ

Thiết bị bị khoá

{
 "isLocked": true
}

Thiết bị bị kẹt

{
 "isJammed": true
}

Lệnh trên thiết bị

Các thiết bị có trait này có thể phản hồi các lệnh sau đây trong quá trình thao tác EXECUTE. Để tìm hiểu thêm về cách xử lý ý định EXECUTE, vui lòng xem phần Thực hiện ý định.

action.devices.commands.LockUnlock

Khoá hoặc mở khoá thiết bị.

Thông số

Thông số Loại Nội dung mô tả
lock Boolean

Bắt buộc.

"True" khi lệnh để khoá, false để mở khoá.

followUpToken Chuỗi

Mã thông báo do Google cung cấp để phản hồi tiếp theo.

Ví dụ

Khoá cửa trước.

{
 "command": "action.devices.commands.LockUnlock",
 "params": {
  "lock": true,
  "followUpToken": "123"
 }
}

Mở khoá cửa trước.

{
 "command": "action.devices.commands.LockUnlock",
 "params": {
  "lock": false,
  "followUpToken": "567"
 }
}

Đã xảy ra lỗi khi khoá hoặc mở khoá thiết bị.

Các giá trị được hỗ trợ:

remoteSetDisabled
deviceJammingDetected
notSupported
alreadyLocked
alreadyUnlocked

Câu trả lời tiếp theo

Các thiết bị có đặc điểm này có thể trả về tải trọng phản hồi tiếp theo sau đây trong thao tác EXECUTE. Để tìm hiểu thêm về cách triển khai phản hồi tiếp theo, hãy xem bài viết Thông báo cho các Hành động trong nhà thông minh.

Gói dữ liệu có một trong các nội dung sau:

Thành công: Đã khóa

Các trường Loại Mô tả
followUpToken Chuỗi

Bắt buộc.

Mã thông báo được cung cấp trong yêu cầu EXECUTE ban đầu.

status Chuỗi

Bắt buộc.

Kết quả của yêu cầu.

Các giá trị được hỗ trợ:

SUCCESS
isLocked Boolean

Bắt buộc.

Cho biết thiết bị có bị khoá hay không.

Lỗi

Các trường Loại Mô tả
followUpToken Chuỗi

Bắt buộc.

Mã thông báo được cung cấp trong yêu cầu EXECUTE ban đầu.

status Chuỗi

Bắt buộc.

Kết quả của yêu cầu.

Các giá trị được hỗ trợ:

FAILURE
errorCode Chuỗi

Bắt buộc.

Giá trị có thể là bất kỳ mã lỗi nào cho trait này, ví dụ: deviceJammingDetected.

Ví dụ

Khoá cửa trước. (phản hồi tiếp nối trường hợp thành công)

{
 "LockUnlock": {
  "priority": 0,
  "followUpResponse": {
   "status": "SUCCESS",
   "isLocked": true,
   "followUpToken": "1234"
  }
 }
}

Mở khoá cửa trước. (phản hồi tiếp nối trường hợp thành công)

{
 "LockUnlock": {
  "priority": 0,
  "followUpResponse": {
   "status": "SUCCESS",
   "isLocked": false,
   "followUpToken": "1234"
  }
 }
}

Khoá cửa trước. (phản hồi tiếp nối trường hợp lỗi)

{
 "LockUnlock": {
  "priority": 0,
  "followUpResponse": {
   "status": "FAILURE",
   "errorCode": "deviceJammingDetected",
   "followUpToken": "1234"
  }
 }
}

Cách phát âm mẫu

de-DE

 • Bitte Eingangstür abschließen
 • Bitte schließ die Eingangstür auf

en-US

 • lock my doors
 • unlock study room

es-ES

 • cierra la puerta con llave
 • quitar el cerrojo de la puerta de entrad a

fr-FR

 • déverrouille la porte d'entrée
 • verrouille la porte d'entrée

hi-IN

 • फ़्रंट डोर अनलॉक करो
 • सामने के दरवाजे को लॉक करो

it-IT

 • apri la porta d'ingresso
 • puoi chiudere la porta d'ingresso a chiave

ja-JP

 • 玄関のドア を施錠して
 • 玄関 開錠して

ko-KR

 • 도어락 잠가 줘
 • 현관 도어락 열어 줄래

nl-NL

 • Ontgrendel de voordeur
 • doe de voordeur op slot

pt-BR

 • Tranca a porta do quarto .
 • destranca a porta da cozinha
 • destrancar a porta da frente
 • trancar a porta da frente

sv-SE

 • lås upp ytterdörren
 • lås ytterdörren

Thiết bị ERRORS

Xem danh sách đầy đủ lỗi và trường hợp ngoại lệ.