Truy cập nhật ký sự kiện bằng tính năng Ghi nhật ký trên đám mây

Bạn có thể truy cập vào nhật ký sự kiện cho các công cụ tích hợp trong Google Cloud Logging. Sử dụng Cloud Logging để khám phá nhật ký, tạo chỉ số và cảnh báo hoặc xuất nhật ký sang các ứng dụng khác bằng Google Cloud Pub/Sub.

Ghi nhật ký truy cập

Để truy cập vào Cloud Logging từ Google Cloud Console, hãy nhấp vào Xem tất cả sản phẩm, sau đó chuyển đến Vận hành > Ghi nhật ký.

Chuyển đến Cloud Logging

Quyền truy cập vào dữ liệu ghi nhật ký được quản lý thông qua giải pháp Quản lý danh tính và quyền truy cập (IAM) của người dùng trong dự án Actions của bạn. Để biết thêm thông tin chi tiết về các vai trò và quyền ghi dữ liệu, hãy xem bài viết kiểm soát quyền truy cập của tính năng Ghi nhật ký đám mây.

Các mục nhập nhật ký được lưu giữ trong 30 ngày theo chính sách lưu giữ của tính năng Ghi nhật ký trên đám mây, sau đó được lên lịch xoá. Bạn cũng có thể xoá các mục nhập theo yêu cầu bằng cách sử dụng giao diện Logs Explorer (Trình khám phá nhật ký).

Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách sử dụng nhật ký hiệu quả trong phần Nhật ký tìm kiếm của Hướng dẫn khắc phục sự cố.

Cloud Logging cung cấp các loại tài nguyên sau:

Loại tài nguyên Tên hiển thị Nội dung mô tả Nhãn
assistant_action_project Dự án hành động của Trợ lý Google Vùng chứa cho Dự án Google Cloud liên kết với một Hành động của Trợ lý.
  • project_id: Giá trị nhận dạng của dự án hiện tại được liên kết với tài nguyên này, ví dụ: my-project.

Nhật ký sự kiện

Các dự án Cloud-to-cloud hỗ trợ các sự kiện sau trong tính năng Ghi nhật ký trên đám mây:

Tài nguyên ghi nhật ký trên đám mây Sự kiện
Dự án hành động của Trợ lý Google Lỗi ý định SYNC
Lỗi ý định QUERY
EXECUTE lỗi ý định
Lỗi Thông báo
Lỗi Liên kết tài khoản
SDK nhà cục bộ HandlerError

Đồng bộ hoá nhật ký

Bảng dưới đây liệt kê giản đồ của một mục syncLog:

Tài sản Nội dung mô tả
requestId Mã yêu cầu về ý định của nhà thông minh.
httpLatencyMsec Thời gian đã trôi qua trước khi nhận được phản hồi.
status Cho biết trạng thái của phản hồi ý định.

Nhật ký thực thi

Bảng dưới đây liệt kê giản đồ của một mục executionLog:

Tài sản Nội dung mô tả
requestId Mã yêu cầu duy nhất, ví dụ: 5325511189174727525.
latencyMsec Thời gian đã trôi qua trước khi nhận được phản hồi, ví dụ: 6000.
executionType Phương tiện di chuyển được dùng cho yêu cầu, chẳng hạn như CLOUD hoặc MATTER, tuỳ thuộc vào quá trình tích hợp của bạn.
actionType Chỉ báo không bắt buộc về hành động của người dùng đã được thực hiện, ví dụ: QUERY hoặc EXECUTE. Đối với các hành động EXECUTE, hãy thêm lệnh được phát hành đến phương thức thực hiện cho các trait được hỗ trợ, ví dụ: ONOFF_OFF
trait Trait không bắt buộc liên kết với hành động này của người dùng.
deviceTypes Danh sách các loại thiết bị chịu ảnh hưởng của sự kiện này, ví dụ: LIGHT.
isSuccess Liệu yêu cầu có nhận được phản hồi thành công hay không.
fallbackToCloud Liệu yêu cầu có được chuyển đến phương thức thực hiện trên đám mây sau khi xảy ra lỗi ở phương thức thực hiện cục bộ hay không.
statusType Cho biết trạng thái của phản hồi ý định, chẳng hạn như SUCCESS, PENDING hoặc OFFLINE. Đối với phản hồi ERROR, thuộc tính này chứa errorCode do phương thức thực hiện cung cấp.
externalDebugString Thông báo gỡ lỗi chi tiết (không bắt buộc) liên quan đến thao tác này của người dùng.
locale Mã ngôn ngữ liên kết với yêu cầu.

Nhật ký thông báo

Bảng dưới đây liệt kê giản đồ của một mục notificationLog:

Tài sản Nội dung mô tả
requestId Mã yêu cầu thông báo.
structName Tên của cấu trúc thông báo, chẳng hạn như "ObjectDetection".
status Cho biết trạng thái của thông báo.

Chế độ cài đặt cấp độ nhật ký

Theo mặc định, các dự án Cloud-to-cloud được thiết lập để nhận nhật ký lỗi và nhà phát triển cũng có thể chọn nhận nhật ký thành công. Điều này đặc biệt hữu ích trong giai đoạn phát triển khi bạn dự định ghi lại mọi nhật ký của một số nhân viên hỗ trợ. Dự án của bạn có thể bị tính thêm phí nếu bạn vượt quá hạn mức ghi nhật ký.

Bạn có thể kiểm soát cấp độ nhật ký cho dự án của mình bằng cách:

  1. Trong Actions on Google Console, hãy chuyển đến trang Dự án.

    Chuyển đến bảng điều khiển Actions on Google

  2. Chọn dự án nhà thông minh của bạn.

  3. Chọn thẻ Phát triển và nhấp vào Hành động trên thanh bên.

  4. Chọn Tất cả trong danh sách thả xuống của mục Nhập để kiểm soát nhật ký.

Loại trừ nhật ký

Nhà phát triển có thể tạo các tiêu chí loại trừ nhật ký bằng cách sử dụng ngôn ngữ truy vấn nhật ký để tuỳ chỉnh thêm nhật ký theo cách linh hoạt hơn. Ngôn ngữ truy vấn ghi nhật ký cũng được Trình khám phá nhật ký sử dụng, vì vậy, bạn có thể sử dụng Trình khám phá nhật ký để giúp tạo truy vấn.

Bạn có thể làm theo các bước tạo bộ lọc loại trừ trong hướng dẫn này (định cấu hình bộ lọc loại trừ cho bồn lưu trữ dữ liệu _Default).

Chỉ số dựa trên nhật ký

Nhà phát triển có thể dùng chỉ số dựa trên nhật ký để theo dõi và phân tích các mẫu trong nhật ký của họ. Bạn cũng có thể tạo biểu đồ tuỳ chỉnhthiết lập cảnh báo cho các chỉ số dựa trên nhật ký.

Để bắt đầu sử dụng các chỉ số dựa trên nhật ký cho nhà thông minh, hãy xem phần hướng dẫn tạo chỉ số dựa trên nhật ký bộ đếm.

Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng tính năng Ghi nhật ký trên đám mây trong dự án của bạn, hãy xem tài liệu sau:

  • Giá: Thông tin chi tiết về chi phí phân bổ và chi phí phụ trội.
  • Hạn mức và giới hạn: Thông tin chi tiết về các hạn mức và chính sách giữ lại dữ liệu để ghi nhật ký mức sử dụng.
  • Truy vấn nhật ký nâng cao: Hướng dẫn sử dụng biểu thức nâng cao để truy vấn và phân tích dữ liệu nhật ký.