Nhà thông minh bật/tắt giản đồ đặc điểm

action.devices.traits.Toggles – Trait này thuộc về bất kỳ thiết bị nào có chế độ cài đặt chỉ có thể tồn tại ở một trong hai trạng thái.

Các chế độ cài đặt này có thể biểu thị một nút thực có trạng thái bật/tắt hoặc đang hoạt động/không hoạt động, hộp đánh dấu trong HTML hoặc bất kỳ loại phần tử được bật/tắt cụ thể nào khác. Nếu chế độ cài đặt có nhiều hơn hai trạng thái hoặc có một trạng thái mà không có lựa chọn nhị phân nào được chọn, thì chế độ cài đặt đó sẽ được biểu thị tốt hơn dưới dạng đặc điểm Modes tương đương với quay số đa trạng thái, nút chọn (vật lý hoặc HTML) hoặc trạng thái nhị phân không bật/tắt rõ ràng (ví dụ: "AM/FM" hoặc "nóng/lạnh").

Trait này bao gồm một hoặc nhiều nút bật/tắt riêng lẻ mà người dùng có thể đặt. Nhìn chung, bạn nên sử dụng các nút bật/tắt này cho chức năng bị huỷ liên kết khỏi hành vi khác của thiết bị. Hành vi được liên kết, chẳng hạn như tự bật hoặc tắt thiết bị, phải sử dụng đặc điểm cụ thể hơn (ví dụ: thermostatMode trong trait TemperatureSetting).

THUỘC TÍNH của thiết bị

Các thiết bị có đặc điểm này có thể báo cáo các thuộc tính sau đây trong quá trình SYNC. Để tìm hiểu thêm về cách xử lý ý định SYNC, vui lòng xem phần Thực hiện ý định.

Thuộc tính Loại Nội dung mô tả
availableToggles Mảng

Bắt buộc.

Danh sách nút bật/tắt hiện có.

[item, ...] Đối tượng

Nút bật/tắt có sẵn.

name Chuỗi

Bắt buộc.

Tên nội bộ của nút bật/tắt, sẽ được dùng trong các lệnh và trạng thái. Nội dung này có thể không thân thiện với người dùng và sẽ được chia sẻ cho tất cả các ngôn ngữ.

name_values Mảng

Bắt buộc.

Từ đồng nghĩa của nút bật/tắt trong mỗi ngôn ngữ được hỗ trợ.

[item, ...] Đối tượng

Từ đồng nghĩa của nút bật/tắt trong một ngôn ngữ cụ thể.

name_synonym Mảng

Bắt buộc.

Từ đồng nghĩa của nút bật/tắt. Chuỗi đầu tiên trong danh sách này được dùng làm tên chính tắc của cấp độ ở ngôn ngữ đó.

[item, ...] Chuỗi

Tên từ đồng nghĩa.

lang Chuỗi

Bắt buộc.

Mã ngôn ngữ (ISO 639-1). Xem các ngôn ngữ được hỗ trợ.

commandOnlyToggles Boolean

(Mặc định: false)

Cho biết thiết bị có hỗ trợ giao tiếp một chiều (true) hay hai chiều (false). Đặt thuộc tính này thành true nếu thiết bị không thể phản hồi ý định QUERY hoặc Trạng thái báo cáo cho trait này.

queryOnlyToggles Boolean

(Mặc định: false)

Đây là trường bắt buộc nếu thiết bị hỗ trợ thực thi chỉ truy vấn. Thuộc tính này cho biết liệu thiết bị chỉ có thể truy vấn được thông tin trạng thái hay không và không thể kiểm soát thiết bị.

Ví dụ

Thiết bị có nhiều nút bật/tắt.

{
 "availableToggles": [
  {
   "name": "sterilization_toggle",
   "name_values": [
    {
     "name_synonym": [
      "Clean",
      "Bio clean"
     ],
     "lang": "en"
    }
   ]
  },
  {
   "name": "energysaving_toggle",
   "name_values": [
    {
     "name_synonym": [
      "Energy saving",
      "Eco"
     ],
     "lang": "en"
    }
   ]
  }
 ]
}

Thiết bị có nút bật/tắt ở chế độ chỉ dùng lệnh.

{
 "availableToggles": [
  {
   "name": "filter_toggle",
   "name_values": [
    {
     "name_synonym": [
      "Filtered",
      "Filter"
     ],
     "lang": "en"
    }
   ]
  }
 ],
 "commandOnlyToggles": true
}

Thiết bị có nút bật/tắt chỉ truy vấn.

{
 "availableToggles": [
  {
   "name": "filter_toggle",
   "name_values": [
    {
     "name_synonym": [
      "Filtered",
      "Filter"
     ],
     "lang": "en"
    }
   ]
  }
 ],
 "queryOnlyToggles": true
}

TRẠNG THÁI của thiết bị

Các thực thể có đặc điểm này có thể báo cáo các trạng thái sau trong thao tác QUERY. Để tìm hiểu thêm về cách xử lý ý định QUERY, vui lòng xem phần Thực hiện ý định.

Tiểu bang Loại Nội dung mô tả
currentToggleSettings Đối tượng

Bắt buộc.

Cặp khoá/giá trị với nút bật/tắt name của thiết bị làm khoá và trạng thái hiện tại làm giá trị.

<string> Boolean

Trạng thái bật/tắt hiện tại.

Ví dụ

Tính năng khử trùng có đang bật không?

{
 "currentToggleSettings": {
  "sterilization_toggle": true,
  "energysaving_toggle": false
 }
}

Lệnh trên thiết bị

Các thiết bị có trait này có thể phản hồi các lệnh sau đây trong quá trình thao tác EXECUTE. Để tìm hiểu thêm về cách xử lý ý định EXECUTE, vui lòng xem phần Thực hiện ý định.

action.devices.commands.SetToggles

Đặt một trạng thái bật/tắt nhất định.

Thông số

Thông số Loại Nội dung mô tả
updateToggleSettings Đối tượng

Bắt buộc.

Cặp khoá/giá trị với nút bật/tắt name của thiết bị làm khoá và trạng thái mới làm giá trị.

<string> Boolean

Trạng thái bật/tắt mới

Ví dụ

Bật chế độ tiết kiệm năng lượng.

{
 "command": "action.devices.commands.SetToggles",
 "params": {
  "updateToggleSettings": {
   "energysaving_toggle": true
  }
 }
}

Tắt bộ lọc.

{
 "command": "action.devices.commands.SetToggles",
 "params": {
  "updateToggleSettings": {
   "filter_toggle": false
  }
 }
}

Cách phát âm mẫu

de-DE

 • Bitte schalte Power Cool am Kühlschrank aus
 • stelle den Kühlschrank auf Power Cool

en-US

 • activate power freeze for the freezer
 • cancel power cool for the kitchen fridge

es-ES

 • pon el enfriamiento rápido en la nevera
 • quita el enfriamiento rápido

fr-FR

 • mets le mode power cool sur le réfrigérateur
 • Éteins le mode power freeze du réfrigérateur .

hi-IN

 • रेफ़्रिजरेटर का पावर कूल मोड बंद कर दो
 • रेफ़्रिजरेटर में पावर कूल मोड चालू करो

it-IT

 • disattiva il power freeze del freezer
 • imposta la funzione power freeze del surgelatore

ja-JP

 • 冷蔵庫 急速冷凍 つけて
 • 冷蔵庫 急速冷凍 を切ってくれる

ko-KR

 • 냉장고 급속 냉장 해제해
 • 냉장고 모드 급속 냉장 으로 바꿔

nl-NL

 • Zet de power cool uit op de koelkast
 • zet de koelkast op superkoelen

pt-BR

 • Ativa a função power freeze no congelador .
 • Desativa o bloqueio infantil do forno .
 • desligar o power cool da geladeira
 • iniciar o modo power freeze do freezer

sv-SE

 • Stäng av power cool i kylskåpet
 • sätt på power freeze frysen

Thiết bị ERRORS

Xem danh sách đầy đủ lỗi và trường hợp ngoại lệ.