Schemat funkcji ustawienia temperatury w inteligentnym domu

action.devices.traits.TemperatureSetting – ta cecha obejmuje obsługę zarówno punktów temperatury, jak i trybów.

Urządzenie ATTRIBUTES

Urządzenia z tą cechą mogą zgłaszać poniższe atrybuty w ramach operacji SYNC. Więcej informacji o obsłudze intencji SYNC znajdziesz w artykule o realizacji intencji.

Atrybuty Typ Opis
availableThermostatModes

Wymagane.

Opisuje tryby termostatu obsługiwane przez to urządzenie.

Obsługuje jeden z tych typów:
0 String

Wycofane

Lista rozdzielonych przecinkami trybów obsługiwanych przez to urządzenie. W przypadku nowych integracji należy używać tego atrybutu w postaci Array.

1 Tablica

Lista trybów obsługiwanych przez to konkretne urządzenie.

[item, ...] String

Nazwa obsługiwanego trybu.

Obsługiwane wartości:

off
Wyłączono aktywność związaną z ogrzewaniem/chłodzeniem
heat
Urządzenie obsługuje ogrzewanie
cool
Urządzenie obsługuje chłodzenie
on
Przywróć poprzedni tryb urządzenia. Tryb on nie pojawia się na ekranie wyboru trybu, ponieważ tryb on jest domyślnie używany do przywracania poprzedniego trybu urządzenia.
heatcool
Utrzymywanie celu ogrzewania/chłodzenia w zakresie
auto
Tryb automatyczny, którego temperatura jest ustawiana według harmonogramu lub wyuczonego zachowania
fan-only
Wentylator działa bez aktywności nagrzewania/chłodzenia
purifier
Tryb oczyszczania
eco
Tryb oszczędzania energii
dry
Tryb suchy
thermostatTemperatureRange Obiekt

Podaje 2 wartości zmiennoprzecinkowe, które wskazują zakres temperatur obsługiwany przez to urządzenie (w stopniach Celsjusza).

minThresholdCelsius Number

Wymagane.

Minimalny próg zakresu temperatur.

maxThresholdCelsius Number

Wymagane.

Maksymalny próg zakresu temperatur.

thermostatTemperatureUnit String

Wymagane.

Jednostka wyświetlania, w której urządzenie jest ustawione domyślnie. Google podaje informacje o temperaturze za pomocą wyświetlacza.

Obsługiwane wartości:

C
F
bufferRangeCelsius Number

(Domyślnie: 2)

Określa minimalną kompensację między nastawą ogrzewania i chłodzenia w stopniach Celsjusza, jeśli obsługiwany jest tryb heatcool.

commandOnlyTemperatureSetting Wartość logiczna

(Domyślnie: false)

Określa, czy urządzenie obsługuje komunikację jednokierunkową (prawda) czy dwukierunkową (fałsz). Ustaw ten atrybut na wartość true, jeśli urządzenie nie może odpowiedzieć na intencję QUERY lub stan raportu w przypadku tej cechy.

queryOnlyTemperatureSetting Wartość logiczna

(Domyślnie: false)

Wymagane, jeśli urządzenie obsługuje tylko wykonywanie zapytań. Ten atrybut wskazuje, czy urządzenie może być wywoływane tylko przez informacje o stanie i nie może nim sterować.

Przykłady

Termostat obsługujący dyskretne ogrzewanie i chłodzenie

{
 "availableThermostatModes": [
  "off",
  "heat",
  "cool",
  "on"
 ],
 "thermostatTemperatureUnit": "F"
}

Termostat z obsługą tylko poleceń

{
 "availableThermostatModes": [
  "off",
  "heat",
  "cool",
  "on"
 ],
 "thermostatTemperatureUnit": "C",
 "commandOnlyTemperatureSetting": true,
 "queryOnlyTemperatureSetting": false
}

Urządzenie STATES

Encje z tą cechą mogą zgłaszać poniższe stany w ramach operacji QUERY. Więcej informacji o obsłudze intencji QUERY znajdziesz w artykule o realizacji intencji.

Stany Typ Opis
activeThermostatMode String

Obecnie aktywny tryb urządzenia z listy aplikacji availableThermostatModes. Jeśli żaden tryb nie jest obecnie aktywny, ustaw wartość none.

Obsługiwane wartości:

none
Brak trybu aktywnego
off
Wyłączono aktywność związaną z ogrzewaniem/chłodzeniem
heat
Urządzenie obsługuje ogrzewanie
cool
Urządzenie obsługuje chłodzenie
on
Przywróć poprzedni tryb urządzenia. Tryb on nie pojawia się na ekranie wyboru trybu, ponieważ tryb on jest domyślnie używany do przywracania poprzedniego trybu urządzenia.
heatcool
Utrzymywanie celu ogrzewania/chłodzenia w zakresie
auto
Tryb automatyczny, którego temperatura jest ustawiana według harmonogramu lub wyuczonego zachowania
fan-only
Wentylator działa bez aktywności nagrzewania/chłodzenia
purifier
Tryb oczyszczania
eco
Tryb oszczędzania energii
dry
Tryb suchy
targetTempReachedEstimateUnixTimestampSec Liczba całkowita

Sygnatura czasowa reprezentująca szacowany czas, w którym zostanie osiągnięta temperatura docelowa.

thermostatHumidityAmbient Number

Określa względny poziom wilgotności otoczenia, jeśli urządzenie obsługuje tę funkcję.

Zawiera jeden z tych produktów:
0 Obiekt

Stany ustalonego punktu.

thermostatMode String

Wymagane.

Bieżący tryb urządzenia z listy availableThermostatModes.

Obsługiwane wartości:

off
Wyłączono aktywność związaną z ogrzewaniem/chłodzeniem
heat
Urządzenie obsługuje ogrzewanie
cool
Urządzenie obsługuje chłodzenie
on
Przywróć poprzedni tryb urządzenia
heatcool
Utrzymywanie celu ogrzewania/chłodzenia w zakresie
auto
Tryb automatyczny, którego temperatura jest ustawiana według harmonogramu lub wyuczonego zachowania
fan-only
Wentylator działa bez aktywności nagrzewania/chłodzenia
purifier
Tryb oczyszczania
eco
Tryb oszczędzania energii
dry
Tryb suchy
thermostatTemperatureAmbient Number

Wymagane.

Bieżąca temperatura obserwowana w stopniach Celsjusza.

thermostatTemperatureSetpoint Number

Wymagane.

Bieżąca wartość nastawy temperatury (pojedynczy cel) w stopniach Celsjusza.

1 Obiekt

Stany dla ustawionego zakresu punktów.

thermostatMode String

Wymagane.

Bieżący tryb urządzenia z listy availableThermostatModes.

Obsługiwane wartości:

off
Wyłączono aktywność związaną z ogrzewaniem/chłodzeniem
heat
Urządzenie obsługuje ogrzewanie
cool
Urządzenie obsługuje chłodzenie
on
Przywróć poprzedni tryb urządzenia
heatcool
Utrzymywanie celu ogrzewania/chłodzenia w zakresie
auto
Tryb automatyczny, którego temperatura jest ustawiana według harmonogramu lub wyuczonego zachowania
fan-only
Wentylator działa bez aktywności nagrzewania/chłodzenia
purifier
Tryb oczyszczania
eco
Tryb oszczędzania energii
dry
Tryb suchy
thermostatTemperatureAmbient Number

Wymagane.

Bieżąca temperatura obserwowana w stopniach Celsjusza.

thermostatTemperatureSetpointHigh Number

Wymagane.

Obecny najwyższy punkt w trybie heatcool dla określonego zakresu.

thermostatTemperatureSetpointLow Number

Wymagane.

Bieżąca dolna granica dla danego zakresu w trybie heatcool.

Przykłady

Jaka jest aktualna temperatura urządzenia?

{
 "activeThermostatMode": "cool",
 "thermostatMode": "cool",
 "thermostatTemperatureSetpoint": 23,
 "thermostatTemperatureAmbient": 25.1
}

Jaka jest aktualna temperatura urządzenia?

{
 "activeThermostatMode": "none",
 "thermostatMode": "heatcool",
 "thermostatTemperatureSetpointHigh": 26,
 "thermostatTemperatureSetpointLow": 22,
 "thermostatTemperatureAmbient": 25.1
}

CommandS na urządzeniu

Urządzenia z tą cechą mogą reagować na podane niżej polecenia w ramach operacji EXECUTE. Więcej informacji o obsłudze intencji EXECUTE znajdziesz w artykule o realizacji intencji.

action.devices.commands.ThermostatTemperatureSetpoint

Ustaw temperaturę docelową dla termostatu.

Parametry

Parametry Typ Opis
thermostatTemperatureSetpoint Number

Wymagane.

Nastawa temperatury docelowej. Obsługuje do jednego miejsca po przecinku.

Przykłady

Ustaw temperaturę urządzenia na 22 stopnie.

{
 "command": "action.devices.commands.ThermostatTemperatureSetpoint",
 "params": {
  "thermostatTemperatureSetpoint": 22
 }
}

Podczas ustawiania temperatury docelowej wystąpił błąd.

Obsługiwane wartości:

alreadyAtMax
alreadyAtMin
targetAlreadyReached
valueOutOfRange

action.devices.commands.ThermostatTemperatureSetRange

Ustaw docelowy zakres temperatur dla termostatu.

To polecenie wymaga tych atrybutów:
{
 "availableThermostatModes": [
  "heatcool"
 ]
}

Parametry

Parametry Typ Opis
thermostatTemperatureSetpointHigh Number

Wymagane.

Najwyższa wartość docelowa w tym zakresie. Wymaga obsługi trybu heatcool.

thermostatTemperatureSetpointLow Number

Wymagane.

Dolna nastawa docelowa w tym zakresie. Wymaga obsługi trybu heatcool.

Przykłady

Utrzymuj temperaturę w zakresie od 22 do 26 stopni.

{
 "command": "action.devices.commands.ThermostatTemperatureSetRange",
 "params": {
  "thermostatTemperatureSetpointHigh": 26,
  "thermostatTemperatureSetpointLow": 22
 }
}

Podczas ustawiania zakresu docelowego wystąpił błąd.

Obsługiwane wartości:

alreadyAtMax
alreadyAtMin
lockedToRange
rangeTooClose
targetAlreadyReached
valueOutOfRange

action.devices.commands.ThermostatSetMode

Ustaw docelowy tryb pracy termostatu.

Parametry

Parametry Typ Opis
thermostatMode String

Wymagane.

Tryb docelowy z listy aplikacji availableThermostatModes.

Obsługiwane wartości:

off
Wyłączono aktywność związaną z ogrzewaniem/chłodzeniem
heat
Urządzenie obsługuje ogrzewanie
cool
Urządzenie obsługuje chłodzenie
on
Przywróć poprzedni tryb urządzenia
heatcool
Utrzymywanie celu ogrzewania/chłodzenia w zakresie
auto
Tryb automatyczny, którego temperatura jest ustawiana według harmonogramu lub wyuczonego zachowania
fan-only
Wentylator działa bez aktywności nagrzewania/chłodzenia
purifier
Tryb oczyszczania
eco
Tryb oszczędzania energii
dry
Tryb suchy

Przykłady

Ustaw urządzenie w tryb grzania.

{
 "command": "action.devices.commands.ThermostatSetMode",
 "params": {
  "thermostatMode": "heatcool"
 }
}

Podczas ustawiania trybu docelowego wystąpił błąd.

Obsługiwane wartości:

inAutoMode
inAwayMode
inDryMode
inEcoMode
inFanOnlyMode
inHeatOrCool
inHumidifierMode
inOffMode
inPurifierMode

action.devices.commands.TemperatureRelative

Dostosuj temperaturę docelową do bieżącego stanu.

To polecenie wymaga tych atrybutów:
{
 "commandOnlyTemperatureSetting": true
}

Parametry

Ładunek zawiera jeden z tych elementów:

Skoryguj o stopień.

Parametry Typ Opis
thermostatTemperatureRelativeDegree Number

Wymagane.

Dokładna liczba stopni zmiany temperatury (np. „Obniż o 5 stopni”).

Skoryguj według wagi.

Parametry Typ Opis
thermostatTemperatureRelativeWeight Liczba całkowita

Wymagane.

Ta wartość wskazuje niejednoznaczną zmianę temperatury między niewielką („Trochę zmniejsz”) a dużą („Znacznie cieplej”).

Przykłady

Zwiększ temperaturę o 5 stopni

{
 "command": "action.devices.commands.TemperatureRelative",
 "params": {
  "thermostatTemperatureRelativeDegree": 5
 }
}

Znacznie obniżaj temperaturę

{
 "command": "action.devices.commands.TemperatureRelative",
 "params": {
  "thermostatTemperatureRelativeWeight": -5
 }
}

Podczas dostosowywania temperatury wystąpił błąd.

Obsługiwane wartości:

alreadyAtMax
alreadyAtMin
valueOutOfRange

Przykładowe wypowiedzi

de-DE

 • Auf welche Temperatur ist das Thermostat im Wohnzimmer eingestellt
 • Auf welchem Modus steht das Thermostat ?
 • Heizmodus anmachen
 • Ist der Kühlmodus an?
 • Mach den Heizmodus aus
 • Schalt den Heizmodus vom Thermostat aus
 • Temperatur auf 20 bis 25 Grad einstellen.
 • Thermostat auf 20 bis 25 Grad stellen.
 • Thermostat im Schlafzimmer kälter stellen
 • Welche Temperatur zeigt das Thermostat an
 • Wohnzimmer auf Kühlen umstellen
 • bitte dreh das Thermostat ein bisschen herunter
 • bitte dreh das Thermostat etwas höher
 • bitte mach es im Wohnzimmer kühler
 • bitte mach es in der Küche etwas kälter
 • bitte stell das Thermostat 5 Grad wärmer ein
 • bitte stell das Thermostat auf 21 Grad für Kühlen ein
 • bitte stell das Thermostat auf 30 Grad
 • bitte stell die Temperatur im Schlafzimmer auf 20 Grad
 • dreh das Thermostat wärmer bitte
 • dreh die Temperatur im Schlafzimmer etwas nach oben
 • dreh die Temperatur um 5 Grad runter
 • erhöhe bitte die Temperatur im Bad
 • erhöhe die Temperatur um 2 Grad
 • mach es im Wohnzimmer 2 Grad wärmer
 • senke die Temperatur im Wohnzimmer um 5 Grad
 • stell bitte das Thermostat auf Kühlen
 • stell das Thermostat 5 Grad kälter ein
 • stell die Kühlung auf 20 Grad ein

en-US

 • Turn off heat mode.
 • change the thermostat heat cool between 70 and 80
 • change to eco mode
 • cool down in the living room
 • cool down the house a little
 • current thermostat temperature setting
 • increase the temperature on the thermostat
 • is the heating on
 • maintain the thermostat heat at 78
 • make it 2 degrees warmer
 • make it cooler by 2 degrees
 • make thermostat warmer a little bit
 • put on cooling mode
 • put the thermostat on cool
 • raise the temperature downstairs by 2 degrees
 • raise the temperature on thermostat by 5 degrees
 • set 70 degrees on the thermostat
 • set heat cool mode to between 62 and 79 degrees
 • set my temperature 80 degrees
 • set the heat to 72
 • set the temperature to cool at 70
 • set the thermostat at 70 in cool mode
 • tell me the thermostat temperature reading
 • turn down 5 degrees on thermostat
 • turn down the living room temp 2 degrees
 • turn off thermostat heat mode
 • turn thermostat a little lower
 • turn thermostat lower
 • warm up the living room
 • warm up the living room a little
 • what mode is the thermostat

es-ES

 • 25 grados de frío en la cocina
 • Ajustar el termostato entre 21 y 26 grados
 • Ajustar la temperatura entre 21 y 27 grados
 • a cuántos grados tengo puesto el aire en el salón
 • activar el modo calefacción
 • apagar el aire acondicionado del termostato
 • aumenta 10 grados la temperatura del horno
 • aumenta la temperatura de la cocina
 • baja algo la calefacción
 • baja la temperatura 5 grados
 • baja la temperatura del termostato
 • configurar el modo calefacción
 • dime si el salón está en modo frío
 • disminuye la temperatura de la cocina un poco
 • hace demasiado calor aquí
 • me ajustas a 25 grados el modo calor
 • me gustaría ajustar el termostato del salón a 25 grados con la calefacción
 • pon a 20 grados la temperatura
 • pon en modo calefacción el termostato de la cocina
 • pon la temperatura de la cocina a 20 grados
 • puedes subir un poco la temperatura en el salón
 • quiero bajar el nest 5 grados
 • quiero el modo aire acondicionado a 25 grados
 • quitar el modo frío del baño
 • qué modo tengo puesto en el aire
 • qué temperatura hace en el salón
 • sube 5 grados en la cocina
 • sube la calefacción
 • súbeme el termostato del salón un poquito
 • súbeme más la temperatura 10 grados

fr-FR

 • Allumer le mode chaud .
 • Est-ce que le mode froid est allumé ?
 • Mets en mode chaud .
 • Mets la température entre 21 et 23 degrés .
 • Mets la température à 17 degrés .
 • Mets le mode froid du thermostat à 19 degrés .
 • Mettre le mode froid à 19 degrés .
 • Mettre le thermostat entre 70 et 80 degrés .
 • Régler le mode chaud du thermostat à 22 degrés .
 • Régler le mode chaud à 22 degrés .
 • augmente la température de 2 degrés
 • augmente un peu la température dans la chambre
 • baisse la température de la chambre
 • baisse le thermostat
 • baisse un peu la température dans la cuisine
 • baisse un peu le thermostat
 • baisser le thermostat de 5 degrés
 • coupe le mode chaud
 • descends la température de 3 degrés
 • désactiver le mode frais du thermostat
 • le thermostat est réglé sur combien
 • mets le thermostat en mode frais
 • mets le thermostat à 10 degrés
 • mettre 2 degrés de moins dans la cuisine
 • monte la température de la chambre
 • monte la température de la salle de bain de 3 degrés
 • monte le thermostat
 • monte le thermostat de 2 degrés
 • monte un peu le thermostat
 • quel est le mode du thermostat ?
 • quelle est la température du thermostat
 • Éteins le mode chaud du thermostat .

hi-IN

 • thermostat का हीट 20 तक कर दो
 • कूलिंग को 70 डिग्री पर सेट करो
 • कूलिंग चालू करो
 • कूलिंग मोड को बंद कर दो
 • टेम्परेचर को 17 डिग्री पर सेट कर दो
 • तापमान 2 डिग्री कम करो
 • थर्मोस्टेट 70 डिग्री पर सेट करो
 • थर्मोस्टेट का टेम्प्रेचर ५ डिग्री घटाओ
 • थर्मोस्टेट का टेम्प्रेचर ५ डिग्री बढ़ाओ
 • थर्मोस्टेट का तापमान क्या है
 • थर्मोस्टेट का तापमान ज्यादा करो
 • थर्मोस्टेट को कूलिंग मोड में सेट करो
 • थर्मोस्टैट का कूलिंग मोड बंद करोगी
 • थर्मोस्टैट का तापमान ज़्यादा कर दो
 • थर्मोस्टैट किस मोड पर सेट है
 • थर्मोस्टैट के हीटिंग और कूलिंग मोड को 70 और 80 डिग्री के बीच रखें.
 • थर्मोस्टैट को कम कर दो
 • थारमोस्टेट का तापमान थोड़ा कम करें
 • थारमोस्टेट का तापमान थोड़ा बढ़ाओ
 • देखना ज़रा कूलिंग चालू है क्या
 • बेडरूम का टेंप्रेचर 5 डिग्री ज्यादा कर देना
 • बेडरूम का टेंप्रेचर थोड़ा कम कर देना
 • बेडरूम का टेंप्रेचर ज़्यादा कर देना
 • बेडरूम का तापमान थोड़ा ज़्यादा करो
 • मुझे थर्मोस्टेट का तापमान बताना
 • मेरे लिए लिविंग रूम का तापमान कम करिये
 • सभी थर्मोस्टैट्स की कूलिंग को 70 डिग्री पर सेट कर दो
 • हीटिंग-कूलिंग मोड 30 और 40 डिग्री के बीच रखो।
 • हीटिंग-कूलिंग मोड पर सेट करो

it-IT

 • Alza di due gradi la temperatura della camera da letto
 • Imposta il termostato tra 20 e 25 gradi .
 • Metti la temperatura tra 15 e 20 gradi .
 • a quanto è il termostato
 • a quanto è impostato il termostato
 • abbassa di 8 in cucina
 • abbassa la temperatura
 • abbassa la temperatura della caldaia
 • abbassa la temperatura della caldaia di 3 gradi
 • abbassa la temperatura di due gradi
 • abbassa leggermente la caldaia
 • alza il termostato
 • aumenta un po' la caldaia
 • disattiva la modalità eco
 • disattiva la modalità eco del riscaldamento della cucina
 • fai aumentare leggermente la temperatura
 • imposta il condizionatore su raffreddamento
 • metti il raffreddamento a 20 gradi
 • metti il termostato a 25
 • metti il termostato in modalità eco
 • metti la modalità condizionatore del termostato a 40 gradi
 • metti la modalità riscaldamento del termostato a 30 gradi
 • metti la temperatura un po' più bassa
 • puoi aumentare di 3 la caldaia
 • puoi mettere più caldo
 • setta 5 gradi più caldo
 • setta la temperatura su 20 gradi
 • su che modalità è impostato il riscaldamento in camera ?
 • voglio l'aria condizionata settata su eco
 • è accesa la modalità eco ?

ja-JP

 • 2 度 暖かくして
 • 2 度 涼しくして
 • エアコン 冷房 の温度を 18 度 にして
 • エアコン 暖房 25 度 にして
 • キッチン 少し 涼しくして
 • キッチン を涼しくして
 • サーモスタット エコ モードを切って
 • サーモスタット の温度 28 度 にして
 • サーモスタット の温度を 10 度 下げて
 • サーモスタット の温度を 2 度 上げて
 • サーモスタット の温度を 20度から25度 にセット
 • サーモスタット の温度を ちょっと 上げて
 • サーモスタット の温度を下げて
 • サーモスタット の温度を高くして
 • サーモスタット の温度 少し 下げて
 • サーモスタット は何モードに設定されてる
 • サーモスタット は何度になっているの
 • サーモスタット 冷房 に変えて
 • ヒートクール に変更して
 • ヒートクール モードを消して
 • リビング の温度 20 度 にしてください
 • リビング エコ モードに設定されている
 • リビング 少し 暖かくして
 • リビング を暖かくして
 • サーモスタット は何度に設定されてる
 • 冷房 モードで 20度 に設定して
 • 冷房 モードオン
 • 台所 の温度 5 度 上げて
 • 温度を 20度から25度 にして

ko-KR

 • 20도에서 30 도 사이로 온도 유지해
 • 거실 24 도로 맞춰 줘
 • 거실 온도 2 도 낮춰 줘
 • 거실 온도 내려 줘
 • 거실 온도 조금만 내려
 • 난방 20 도로 조정해 줘
 • 난방 모드로 바꿔 줘
 • 냉방 20 도로 조정해
 • 냉방 켜 줘
 • 안방 온도 더 올려 줘
 • 온도 2 도 높게 설정
 • 온도 2 도만 내려 줘
 • 온도 조절기 10 도 내려 줘
 • 온도 조절기 20 도로 설정해 줘
 • 온도 조절기 난방 꺼 줘
 • 온도 조절기 난방 모드로 변경해
 • 온도 조절기 낮춰 줘
 • 온도 조절기 모드 뭐야
 • 온도 조절기 설정 온도 얼마야
 • 온도 조절기 온도 10 도 올려
 • 온도 조절기 온도 높여 줘
 • 온도 조절기 온도 조금 낮춰 줘
 • 온도 조절기 온도 조금만 올려
 • 온도 조절기 현재 온도 말해 줘
 • 온도 조절기 난방 온도 23 도로 맞춰 놔
 • 온도 조절기 냉방 23 도로 설정해
 • 온도 조절기 70도에서 80 도 사이로 맞춰
 • 지금 안방 난방 중이야
 • 침실 온도 2 도 높여 줘
 • 침실 온도 살짝 높여

nl-NL

 • De keuken wat afkoelen
 • De thermostaat op 20 graden zetten
 • Houd de temperatuur tussen 20 en 25 graden .
 • Keuken afkoelen
 • Maak het 2 graden koeler
 • Maak het 2 graden warmer
 • Op welke instelling staat de thermostaat
 • Staat de koeling aan
 • Stel warmtemodus op de thermostaat in op 24 graden
 • Wat is de huidige instelling van de thermostaat
 • Zet afkoelen aan.
 • Zet de koeling op 24 graden .
 • Zet de thermostaat tussen 20 en 25 graden .
 • de keuken een beetje verwarmen
 • de thermostaat een beetje verhogen
 • de thermostaat een beetje verlagen
 • de thermostaat met 5 graden verlagen
 • de thermostaat verhogen
 • de thermostaat verlagen
 • verander naar afkoelen
 • verwarm de keuken
 • wat is de temperatuur op de thermostaat
 • zet de koeling op de thermostaat op 16 graden
 • zet de koelstand op de thermostaat uit
 • zet de temperatuur op 25 graden
 • zet de verwarmingsstand uit
 • zet warmtemodus op 20 graden

pt-BR

 • A que temperatura está definido o termostato ?
 • A que temperatura está o termostato ?
 • Ajustar a refrigeração do termostato para 23 graus
 • Ajustar a refrigeração para 23 graus
 • Ajuste o termostato para ficar entre 15 e 20 graus .
 • Aumentar a temperatura da cozinha .
 • Definir a temperatura como sendo entre 15 e 17 graus .
 • Definir a temperatura do termostato para 30 graus .
 • Qual é a temperatura do termostato ?
 • abaixar dois graus a temperatura
 • abaixar um pouco a temperatura do quarto
 • abaixe a temperatura do quarto
 • ajustar a temperatura do quarto para 20 graus
 • ajustar o aquecimento para 25 graus
 • ajustar o quente do termostato em 25 graus
 • ajustar o termostato para aquecer
 • aquecer a sala um pouco
 • aumenta a temperatura do termostato em 2 graus
 • aumentar a temperatura do termostato
 • aumentar bastante o termostato
 • aumentar três graus a temperatura
 • baixa a temperatura do termostato em 5 graus
 • colocar no frio
 • como o escritório está ajustado?
 • desativar o modo aquecimento do termostato
 • desativar o modo refrescar
 • diminuir cinco graus a temperatura do escritório
 • diminuir o termostato
 • qual a temperatura definida no termostato ?
 • qual é o status do termostato ?
 • quero diminuir um pouco o termostato

sv-SE

 • Dra upp temperaturen på termostaten
 • Dra upp temperaturen på termostaten lite grann
 • Hur varmt är det i vardagsrummet ?
 • Höj värmen i vardagsrummet
 • Ställ in temperaturen på 20 till 25 grader tack.
 • Ställ in termostaten mellan 20 och 25 grader .
 • Ställ in värmen AC:n 23 grader
 • Sänk sovrummets temperatur
 • Sänk sovrums temperaturen lite grann
 • Sänk värmen i hallen med 2 grader
 • Vad står termostaten på?
 • dra ner temperaturen med 2 grader
 • gör en temperatursänkning på termostaten med två grader
 • höj temperaturen 2 grader
 • höj värmen termostaten till 24 grader
 • jag vill att du höjer värmen elementen till 25 grader
 • kan du slå av uppvärmningen i vardagsrummet
 • kan du starta uppvärmning ?
 • kan du sätta på värmen ?
 • se till att höja tempen med två grader i sovrummet
 • ställ termostaten 3 grader varmare i köket
 • ställ termostaten uppvärmning
 • stäng av värmen termostaten
 • sänk temperaturen
 • sänk termostaten lite
 • sätt temperaturen på 25 grader
 • sätt termostaten 25 grader
 • vilket läge är termostaten inställd på?
 • vrid ner temperaturen i vardagsrummet med tre grader
 • är värmen igång
 • öka värmen i arbetsrummet ordentligt

Urządzenie ERRORS

Zobacz pełną listę błędów i wyjątków.