Hướng dẫn về thiết bị thông minh phát hiện khói

action.devices.types.SMOKE_DETECTOR – Máy phát hiện khói có thể báo cáo liệu hiện có phát hiện thấy khói hay không, mức khói có cao hay không và mức khói hiện tại theo phần triệu.

Loại này cho biết thiết bị sẽ nhận được biểu tượng Phát hiện khói cũng như một số từ đồng nghĩa và bí danh có liên quan.

Dung lượng của thiết bị

Tham khảo tài liệu về đặc điểm tương ứng để biết thông tin chi tiết về cách triển khai, chẳng hạn như các thuộc tính và trạng thái mà dịch vụ của bạn sẽ hỗ trợ, cũng như cách tạo phản hồi EXECUTE và QUERY.

Trait bắt buộc

Các đặc điểm và lệnh này là bắt buộc nếu phù hợp với thiết bị của bạn. Nếu thiết bị của bạn không hỗ trợ các đặc điểm này, hãy nhập mã lỗi functionNotSupported vào phản hồi QUERY hoặc EXECUTE. Hãy xem phần Lỗi và ngoại lệ để biết thêm thông tin.

Yêu cầu về chất lượng

 • Độ trễ: phải nhỏ hơn hoặc bằng 1000 mili giây.
 • Độ tin cậy: phải lớn hơn hoặc bằng 97%.

Thiết bị ví dụ: Thiết bị phát hiện khói đơn giản

Phần này trình bày các tải trọng ý định mẫu đại diện cho một "Trình phát hiện khói" phổ biến dựa trên loại thiết bị và các đặc điểm ở trên. Nếu bạn thêm hoặc xoá đặc điểm trong quá trình triển khai, hãy sửa đổi các phản hồi của bạn cho phù hợp để phản ánh những thay đổi đó.

Phản hồi SYNC mẫu

Yêu cầu
{
 "requestId": "6894439706274654512",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.SYNC"
  }
 ]
}
Câu trả lời
{
 "requestId": "6894439706274654512",
 "payload": {
  "agentUserId": "user123",
  "devices": [
   {
    "id": "123",
    "type": "action.devices.types.SMOKE_DETECTOR",
    "traits": [
     "action.devices.traits.SensorState"
    ],
    "name": {
     "name": "Simple smoke detector"
    },
    "willReportState": true,
    "attributes": {
     "sensorStatesSupported": [
      {
       "name": "SmokeLevel",
       "descriptiveCapabilities": {
        "availableStates": [
         "smoke detected",
         "high",
         "no smoke detected"
        ]
       },
       "numericCapabilities": {
        "rawValueUnit": "PARTS_PER_MILLION"
       }
      }
     ]
    },
    "deviceInfo": {
     "manufacturer": "smart-home-inc",
     "model": "hs1234",
     "hwVersion": "3.2",
     "swVersion": "11.4"
    }
   }
  ]
 }
}

Phản hồi QUERY mẫu

Yêu cầu
{
 "requestId": "6894439706274654514",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.QUERY",
   "payload": {
    "devices": [
     {
      "id": "123"
     }
    ]
   }
  }
 ]
}
Câu trả lời
{
 "requestId": "6894439706274654514",
 "payload": {
  "devices": {
   "123": {
    "status": "SUCCESS",
    "online": true,
    "currentSensorStateData": [
     {
      "name": "SmokeLevel",
      "currentSensorState": "high",
      "rawValue": 200
     }
    ]
   }
  }
 }
}

Thiết bị ERRORS

Xem danh sách đầy đủ lỗi và trường hợp ngoại lệ.