Hướng dẫn cảm biến nhà thông minh

action.devices.types.SENSOR – Một cảm biến duy nhất có thể phục vụ nhiều chức năng, chẳng hạn như theo dõi cả nhiệt độ và độ ẩm. Các cảm biến có thể báo cáo một hoặc cả hai kết quả định lượng (ví dụ: nồng độ khí CO và khói được đo ở mức từng phần triệu) và thông tin đo lường định tính (chẳng hạn như chất lượng không khí tốt cho sức khoẻ hay không tốt cho sức khoẻ).

Loại này cho biết rằng thiết bị sẽ nhận được biểu tượng Cảm biến, một số từ đồng nghĩa và biệt hiệu có liên quan.

Khả năng của thiết bị

Hãy tham khảo tài liệu về đặc điểm tương ứng để biết thông tin chi tiết về cách triển khai, chẳng hạn như các thuộc tính và trạng thái mà dịch vụ của bạn cần hỗ trợ cũng như cách tạo các phản hồi EXECUTE và QUERY.

Bạn nên sử dụng những đặc điểm này (nếu phù hợp với thiết bị của mình). Tuy nhiên, bạn có thể tuỳ ý kết hợp và so khớp từ tất cả các đặc điểm có sẵn sao cho phù hợp nhất với chức năng sản phẩm hiện có.

Các cảm biến cũng có thể sử dụng các đặc điểm khác liên quan đến dữ liệu mà chúng có thể báo cáo, chẳng hạn như:

Yêu cầu về chất lượng

 • Độ trễ: phải nhỏ hơn hoặc bằng 1000 mili giây.
 • Độ tin cậy: phải lớn hơn hoặc bằng 97%.

Thiết bị ví dụ: Cảm biến đơn giản

Phần này trình bày các tải trọng ý định mẫu đại diện cho một "Cảm biến" phổ biến dựa trên loại thiết bị và đặc điểm nêu trên. Nếu bạn thêm hoặc xoá đặc điểm trong quá trình triển khai, hãy sửa đổi các phản hồi cho phù hợp để phản ánh những thay đổi đó.

Phản hồi SYNC mẫu

Yêu cầu
{
 "requestId": "6894439706274654512",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.SYNC"
  }
 ]
}
Câu trả lời
{
 "requestId": "6894439706274654512",
 "payload": {
  "agentUserId": "user123",
  "devices": [
   {
    "id": "123",
    "type": "action.devices.types.SENSOR",
    "traits": [
     "action.devices.traits.EnergyStorage",
     "action.devices.traits.OccupancySensing",
     "action.devices.traits.SensorState"
    ],
    "name": {
     "name": "Simple sensor"
    },
    "willReportState": true,
    "attributes": {
     "sensorStatesSupported": [
      {
       "name": "AirQuality",
       "descriptiveCapabilities": {
        "availableStates": [
         "healthy",
         "moderate",
         "unhealthy",
         "very unhealthy"
        ]
       }
      }
     ],
     "queryOnlyEnergyStorage": true,
     "occupancySensorConfiguration": [
      {
       "occupancySensorType": "PIR",
       "occupiedToUnoccupiedDelaySec": 10,
       "unoccupiedToOccupiedDelaySec": 10,
       "unoccupiedToOccupiedEventThreshold": 2
      }
     ]
    },
    "deviceInfo": {
     "manufacturer": "smart-home-inc",
     "model": "hs1234",
     "hwVersion": "3.2",
     "swVersion": "11.4"
    }
   }
  ]
 }
}

Phản hồi QUERY mẫu

Yêu cầu
{
 "requestId": "6894439706274654514",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.QUERY",
   "payload": {
    "devices": [
     {
      "id": "123"
     }
    ]
   }
  }
 ]
}
Câu trả lời
{
 "requestId": "6894439706274654514",
 "payload": {
  "devices": {
   "123": {
    "status": "SUCCESS",
    "online": true,
    "currentSensorStateData": [
     {
      "name": "AirQuality",
      "currentSensorState": "healthy"
     }
    ],
    "descriptiveCapacityRemaining": "HIGH",
    "capacityRemaining": [
     {
      "unit": "PERCENTAGE",
      "rawValue": 90
     }
    ],
    "occupancy": "OCCUPIED"
   }
  }
 }
}

Thiết bị LỖI

Xem danh sách toàn bộ lỗi và ngoại lệ.