คู่มือเซ็นเซอร์สมาร์ทโฮม

action.devices.types.SENSOR - เซ็นเซอร์ตัวเดียวทำงานได้หลายอย่าง เช่น การตรวจสอบทั้งอุณหภูมิและความชื้น หรืออุณหภูมิและการมีคน เซ็นเซอร์อาจรายงานเชิงปริมาณอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง 2 อย่าง เช่น ระดับคาร์บอนมอนอกไซด์และควันที่วัดได้เป็นหน่วยล้านส่วน และการวัดเชิงคุณภาพ เช่น คุณภาพอากาศดีต่อสุขภาพหรือไม่

ประเภทนี้บ่งบอกว่าอุปกรณ์จะมีไอคอนเซ็นเซอร์ รวมถึงคำพ้องและชื่อแทนที่เกี่ยวข้องบางอย่าง

ความสามารถของอุปกรณ์

โปรดดูเอกสารลักษณะที่เกี่ยวข้องสำหรับรายละเอียดการติดตั้งใช้งาน เช่น แอตทริบิวต์และระบุว่าบริการควรรองรับ และวิธีสร้างการตอบกลับ EXECUTE และ QUERY

เราขอแนะนำให้ใช้ลักษณะเหล่านี้ หากเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ของคุณ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถผสมผสานลักษณะเฉพาะที่มีอยู่ทั้งหมดให้ตรงกับฟังก์ชันการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่มากที่สุดได้อย่างตรงจุด

เซ็นเซอร์อาจใช้ลักษณะอื่นๆ ที่ครอบคลุมข้อมูลที่รายงานได้ เช่น

ข้อกำหนดด้านคุณภาพ

 • เวลาในการตอบสนอง: ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1,000 มิลลิวินาที
 • ความเสถียร: ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 97%

อุปกรณ์ตัวอย่าง: เซ็นเซอร์แบบง่าย

ส่วนนี้ประกอบด้วยเพย์โหลด Intent ตัวอย่างที่แสดง "เซ็นเซอร์" ทั่วไปโดยอิงตามประเภทอุปกรณ์และลักษณะข้างต้น หากคุณเพิ่มหรือนำลักษณะในการใช้งานออก ให้แก้ไขคำตอบให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

ตัวอย่างการตอบสนองการซิงค์

คำขอ
{
 "requestId": "6894439706274654512",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.SYNC"
  }
 ]
}
คำตอบ
{
 "requestId": "6894439706274654512",
 "payload": {
  "agentUserId": "user123",
  "devices": [
   {
    "id": "123",
    "type": "action.devices.types.SENSOR",
    "traits": [
     "action.devices.traits.EnergyStorage",
     "action.devices.traits.SensorState"
    ],
    "name": {
     "name": "Simple sensor"
    },
    "willReportState": true,
    "attributes": {
     "sensorStatesSupported": [
      {
       "name": "AirQuality",
       "descriptiveCapabilities": {
        "availableStates": [
         "healthy",
         "moderate",
         "unhealthy",
         "very unhealthy"
        ]
       }
      }
     ],
     "queryOnlyEnergyStorage": true
    },
    "deviceInfo": {
     "manufacturer": "smart-home-inc",
     "model": "hs1234",
     "hwVersion": "3.2",
     "swVersion": "11.4"
    }
   }
  ]
 }
}

ตัวอย่างการตอบกลับ QUERY

คำขอ
{
 "requestId": "6894439706274654514",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.QUERY",
   "payload": {
    "devices": [
     {
      "id": "123"
     }
    ]
   }
  }
 ]
}
คำตอบ
{
 "requestId": "6894439706274654514",
 "payload": {
  "devices": {
   "123": {
    "status": "SUCCESS",
    "online": true,
    "currentSensorStateData": [
     {
      "name": "AirQuality",
      "currentSensorState": "healthy"
     }
    ],
    "descriptiveCapacityRemaining": "HIGH",
    "capacityRemaining": [
     {
      "unit": "PERCENTAGE",
      "rawValue": 90
     }
    ]
   }
  }
 }
}

ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับอุปกรณ์

ดูรายการข้อผิดพลาดและข้อยกเว้นทั้งหมด